Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U KRALjEVU

I

Mariji Trnavac prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Kraljevu sa 31. julom 2008. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2650/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA NAUKE

I

Razrešava se Vladimir Homan dužnosti sekretara Ministarstva nauke, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2665/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu tačke 8. stav 1. Odluke o osnivanju Centra za porodični smeštaj dece i omladine Beograd („Službeni glasnik RS”, broj 58/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

PRIVREMENOG UPRAVNOG I PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA CENTRA

ZA PORODIČNI SMEŠTAJ DECE I OMLADINE BEOGRAD

I

U Privremeni upravni odbor Centra za porodični smeštaj dece i omladine Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– Gordana Aleksandrović, dipl. pravnik, Sekretarijat za socijalnu i dečiju zaštitu Gradske uprave grada Beograda;

2. za članove:

1) Dragan Vulević, dipl. pravnik, načelnik u Ministarstvu rada i socijalne politike;

2) prof. dr Nevenka Žegarac, Fakultet političkih nauka u Beogradu;

3) Tamara Borisavljević, dipl. psiholog, Gradski centar za socijalni rad u Beogradu;

4) Dražen Zacero, student Pravnog fakulteta u Beogradu.

II

U Privremeni nadzorni odbor Centra za porodični smeštaj dece i omladine Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– Mića Lišanin, dipl. ekonomista, načelnik u Ministarstvu rada i socijalne politike;

2. za članove:

1) Ljubinka Perović, dipl. ekonomista iz Beograda;

2) Vesna Argakijev, dipl. pedagog, Gradski centar za socijalni rad u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2667/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Suzana Đorđević Milošević dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za razvoj sela i poljoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2688/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Slobodan Teofanov za pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za ruralni razvoj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2686/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA GENERALNOG INSPEKTORATA

POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Dušan Pajkić za direktora Generalnog inspektorata poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2687/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se Dušan Pajkić dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine – Sektor za zaštitu prirodnih resursa, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2735/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZA DIJASPORU

I

Postavlja se Miodrag Jakšić za državnog sekretara u Ministarstvu za dijasporu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2703/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA ZA DIJASPORU

I

Postavlja se Aleksandra Kojić za sekretara Ministarstva za dijasporu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2704/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA

MINISTARSTVA ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

I

Postavlja se Miljana Radivojević za sekretara Ministarstva za Nacionalni investicioni plan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2711/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA DIJASPORU

I

Postavlja se Đorđo Prstojević za pomoćnika ministra za dijasporu – Sektor za ekonomska pitanja dijaspore.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2701/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA

MINISTRA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Postavlja se Sanja Jašarević Kužić za pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava – Sektor za unapređenje i zaštitu ljudskih prava.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2713/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA

MINISTRA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Postavlja se Branislava Tepić za pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava – Sektor za pravne i opšte poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2712/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se Zoran Martinović za državnog sekretara u Ministarstvu rada i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2727/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se Ljiljana Lučić za državnog sekretara u Ministarstvu rada i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2726/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se Snežana Lakićević Stojačić za državnog sekretara u Ministarstvu rada i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2728/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Postavlja se mr Marko Karadžić za državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2721/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Oliver Ivanović za državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2617/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Postavlja se dr Ivan Bulatović za državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2722/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Postavlja se Jagoda Vještica za pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava – Sektor za unapređenje i zaštitu prava nacionalnih manjina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2719/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Postavlja se dr Slavoljub Carić za pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava – Sektor za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2720/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE

I

Razrešava se Dragiša Dabetić dužnosti komesara Komesarijata za izbeglice.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2730/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU KOMESARA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE

I

Postavlja se Vladimir Cucić za komesara Komesarijata za izbeglice.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2729/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZA TELEKOMUNIKACIJE I

INFORMACIONO DRUŠTVO

I

Postavlja se Boris Barjaktarović za državnog sekretara u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2734/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO

I

Postavlja se Vladimir Homan za sekretara Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2737/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMATIČKO DRUŠTVO

I

Razrešava se Slavenka Mijušković dužnosti sekretara Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2736/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 7. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA DIREKTORA

KANCELARIJE ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

I

Razrešava se Nenad Janković dužnosti zamenika direktora Kancelarije za nacionalni investicioni plan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2708/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 8. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

KANCELARIJE ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

I

Razrešava se Marko Blagojević dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za nacionalni investicioni plan – Sektor za planiranje, ocenu i odabir projekata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2705/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 8. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

KANCELARIJE ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

I

Razrešava se Drago Kondić dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za nacionalni investicioni plan – Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2706/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 8. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

KANCELARIJE ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

I

Razrešava se Aleksandra Branković dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za nacionalni investicioni plan – Sektor za međunarodnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2707/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 8. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

KANCELARIJE ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

I

Razrešava se Goran Vujović dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za nacionalni investicioni plan – Sektor za sprovođenje projekata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2709/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 8. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

KANCELARIJE ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

I

Razrešava se Branko Janković dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za nacionalni investicioni plan – Sektor za terensku kontrolu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2710/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

SLUŽBE ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Razrešava se Petar Lađević dužnosti direktora Službe za ljudska i manjinska prava.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2718/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 8. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Razrešava se Vladimir Đurić dužnosti pomoćnika direktora Službe za ljudska i manjinska prava – Sektor za pripremu propisa i izveštaja o sprovođenju konvencija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2716/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 7. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA – ZASTUPNIK REPUBLIKE SRBIJE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LjUDSKA PRAVA

I

Razrešava se dr Slavoljub Carić dužnosti zamenika direktora Službe za ljudska i manjinska prava – zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2717/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U SKUPŠTINU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNI ODBOR KOMPANIJE INTERNACIONAL CG ZA MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNjU TRGOVINU, HOTELIJERSTVO, UGOSTITELjSTVO I VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ DP – U RESTRUKTURIRANjU, BEOGRAD

I

Razrešava se Nemanja Bojičić dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Skupštini Kompanije Internacional CG za međunarodnu i unutrašnju trgovinu, hotelijerstvo, ugostiteljstvo i vazdušni saobraćaj DP – u restrukturiranju, Beograd.

II

Imenuje se Mišela Nikolić, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja, za predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Skupštini Kompanije Internacional CG za međunarodnu i unutrašnju trgovinu, hotelijerstvo, ugostiteljstvo i vazdušni saobraćaj DP – u restrukturiranju, Beograd.

III

U Upravni odbor Kompanije Internacional CG za međunarodnu i unutrašnju trgovinu, hotelijerstvo, ugostiteljstvo i vazdušni saobraćaj DP – u restrukturiranju, Beograd, za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća imenuju se:

1. Veselin Đorđević, zaposlen u Agenciji za privatizaciju;

2. Nenad Ivanišević, dipl. pravnik iz Subotice;

3. Slaviša Grujić, novinar iz Novog Sada.

IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2733/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka), a u vezi sa članom 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ZAMENIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Gradimiru Nenadoviću prestaje rad na položaju zamenika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, zbog postavljenja za direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – od 17. jula 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2747/2008-1

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Postavlja se Gradimir Nenadović za direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2747/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Miloš Milovanović za pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za analitiku i agrarnu politiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2746/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA PČINjSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U VRANjU

I

Razrešava se Slavko Nikolić dužnosti načelnika Pčinjskog upravnog okruga sa sedištem u Vranju, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2752/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA ZAPADNOBAČKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U SOMBORU

I

Razrešava se Saša Torlaković dužnosti načelnika Zapadnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Somboru, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2754/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA POMORAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U JAGODINI

I

Razrešava se Dragoslav Stevanović dužnosti načelnika Pomoravskog upravnog okruga sa sedištem u Jagodini, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2753/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se Đorđe Jovanović dužnosti pomoćnika ministra zaštite životne sredine – Sektor za upravljanje zagađivačima.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2766/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA KULTURE

I

Razrešava se Novica Antić dužnosti sekretara Ministarstva kulture, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2767/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Novica Antić za direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2814/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka), a u vezi sa članom 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Mirjani Nikolić prestaje rad na položaju direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, zbog podnošenja pismene ostavke – od 17. jula 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2814/2008-1

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 26. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, broj 85/05), člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA UPRAVE

ZA IZVRŠENjE ZAVODSKIH SANKCIJA U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Razrešava se Saša Vukadinović dužnosti direktora Uprave za izvršenje zavodskih sankcija u Ministarstvu pravde, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2816/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 5. Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji („Službeni glasnik RS”, broj 42/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNE AGENCIJE

I

Razrešava se Rade Bulatović dužnosti direktora Bezbednosno-informativne agencije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2819/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 5. Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji („Službeni glasnik RS”, broj 42/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA

BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNE AGENCIJE

I

Postavlja se Saša Vukadinović za direktora Bezbednosno-informativne agencije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2819/2008-1

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima („Službeni glasnik RS”, br. 60/05 i 83/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „TRANSNAFTA”

I

Razrešava se dr Miodrag Manić dužnosti predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća „Transnafta”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2789/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Aleksandar Milojević dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za inspekcijski nadzor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2800/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 61/06-prečišćen tekst),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA KADROVSKE KOMISIJE

I

U Kadrovsku komisiju imenuju se za članove:

1. Srđan Srećković, ministar za dijasporu;

2. Sulejman Ugljanin, ministar bez portfelja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2516/2008-9

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se prof. dr Nikola Rajaković za državnog sekretara u Ministarstvu rudarstva i energetike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2809/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA

MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Razrešava se Biljana Spasić dužnosti sekretara Ministarstva rudarstva i energetike, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2808/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA

MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se Goran Petković za sekretara Ministarstva rudarstva i energetike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2808/2008-1

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA KOMESARA

KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE

I

Razrešava se Nikola Vukojević dužnosti zamenika komesara Komesarijata za izbeglice.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2806/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Postavlja se Renata Pindžo za pomoćnika ministra ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za turizam.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2815/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Postavlja se Gordana Pualić za državnog sekretara u Ministarstvu pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2807/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA PRAVDE

I

Razrešava se Jugoslav Stojiljković dužnosti sekretara Ministarstva pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2807/2008-1

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA PRAVDE

I

Postavlja se Jugoslav Stojiljković za sekretara Ministarstva pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2807/2008-2

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Razrešava se Mirjana Tadić dužnosti pomoćnika ministra pravde – Sektor za pravosuđe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2807/2008-3

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Postavlja se Mirjana Tadić za pomoćnika ministra pravde – Sektor za pravosuđe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2807/2008-4

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Razrešava se Vukica Bućković dužnosti pomoćnika ministra pravde – Sektor za materijalno-finansijske poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2807/2008-5

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Postavlja se Vukica Bućković za pomoćnika ministra pravde – Sektor za materijalno-finansijske poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2807/2008-6

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Razrešava se Dejan Pašić dužnosti pomoćnika ministra pravde – Sektor za informacione tehnologije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2807/2008-7

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Postavlja se Dejan Pašić za pomoćnika ministra pravde – Sektor za informacione tehnologije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2807/2008-8

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA

MINISTARSTVA ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

I

Postavlja se Biljana Spasić za sekretara Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2826/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

I

Postavlja se prof. dr Snežana Pajović za državnog sekretara u Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2827/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

I

Postavlja se prof. dr Miloš Nedeljković za državnog sekretara u Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2827/2008-1

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE

I

Razrešava se prof. dr Ratko Jankov dužnosti pomoćnika ministra nauke – Sektor za osnovna istraživanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2825/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE

I

Razrešava se prof. dr Aleksa Zejak dužnosti pomoćnika ministra nauke – Sektor za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2825/2008-1

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE

I

Razrešava se prof. dr Viktor Nedović dužnosti pomoćnika ministra nauke – Sektor za međunarodnu, naučnu i tehnološku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2825/2008-2

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE

I

Razrešava se prof. dr Dragica Trivić dužnosti pomoćnika ministra nauke – Sektor za razvoj naučnoistraživačkih kadrova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2825/2008-3

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

I

Postavlja se dr Radosav Cerović za pomoćnika ministra za nauku i tehnološki razvoj – Sektor za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2825/2008-4

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

I

Postavlja se prof. dr Nada Dragović za pomoćnika ministra za nauku i tehnološki razvoj – Sektor za razvoj naučnoistraživačkih kadrova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2825/2008-5

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

I

Postavlja se prof. dr Tibor Sabo za pomoćnika ministra za nauku i tehnološki razvoj – Sektor za osnovna istraživanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2825/2008-6

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

I

Postavlja se prof. dr Miroslav Vesković za pomoćnika ministra za nauku i tehnološki razvoj – Sektor za nuklearnu sigurnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2825/2008-7

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

I

Postavlja se prof. dr Viktor Nedović za pomoćnika ministra za nauku i tehnološki razvoj – Sektor za međunarodnu, naučnu i tehnološku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2825/2008-8

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE I USLUGA

I

Postavlja se Saša Gmijović za pomoćnika ministra trgovine i usluga – Sektor za usluge.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2828/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Dragan Injac za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2849/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se dr Maja Timotijević za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2848/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Željko Radošević za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2847/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Zvonimir Stević za pomoćnika ministra za Kosovo i Metohiju – predsednika Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2837/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se dr Vuko Antonijević dužnosti pomoćnika ministra za Kosovo i Metohiju – predsednika Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2836/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Postavlja se Duško Radaković za državnog sekretara u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2843/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Postavlja se Sanja Čeković za državnog sekretara u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2842/2008

U Beogradu, 17. jula 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar