Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE

I

Postavlja se Bajro Gegić za državnog sekretara u Ministarstvu prosvete.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2948/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA

MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Razrešava se Mirjana Lisov dužnosti sekretara Ministarstva rudarstva i energetike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2963/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA

MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se Biljana Spasić za sekretara Ministarstva rudarstva i energetike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2963/2007-1

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, broj 106/05), člana 13. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

I

Postavlja se Petar Špadijer za pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima – Sektor za strategiju upravljanja kadrovima.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2550/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, broj 106/05), člana 13. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

I

Postavlja se mr Ivana Zlatanović za pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima – Sektor za stručno usavršavanje državnih službenika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2551/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 33. i 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka), člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, broj 106/05), člana 8. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05) i člana 43. stav. 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

I

Postavlja se Rada Kovačević na položaj pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima – Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2623/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U SKUPŠTINU PREDUZEĆA U DRUŠTVENOJ SVOJINI

LABORATORIJA ZA BIOFIZIČKU I ANALITIČKU HEMIJU

PO ZEMUN

I

U Skupštinu Preduzeća u društvenoj svojini Laboratorija za biofizičku i analitičku hemiju p.o. Zemun, umesto svih postojećih članova, imenuju se kao predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća:

1) Predrag Grubin, sekretar Centra za razvoj akcionarstva Privredne komore Beograda;

2) Dragana Kosić, dipl. hemičar, rukovodilac Grupe za opojne droge i prekursore u Ministarstvu zdravlja;

3) Jovanka Jovanović, dipl. ekonomista, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2941/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Miodrag Đidić za državnog sekretara u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2980/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU SPOLjNIH POSLOVA

I

Postavlja se Radojko Bogojević za državnog sekretara u Ministarstvu spoljnih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2986/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE

I

Postavlja se dr Miomir Korać za pomoćnika ministra kulture – Sektor za zaštitu kulturne baštine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2989/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Postavlja se prim. dr Elizabet Paunović za pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za međunarodnu saradnju i koordinaciju projekata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3003/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Postavlja se Zorica Pavlović za pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za zdravstveno osiguranje, zdravstvenu zaštitu i finansiranje u zdravstvu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3002/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Postavlja se dr Ivana Mišić za pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za organizaciju zdravstvene službe i zdravstvenu inspekciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3001/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Postavlja se dr Svetlana Mijatović za pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za sanitarni nadzor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3000/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Razrešava se dr Aleksandar Živanović dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za organizaciju zdravstvene službe i zdravstvenu inspekciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3006/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Razrešava se dr Goran Ilić dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za međunarodnu saradnju i koordinaciju projekata, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3005/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Razrešava se dr Aleksandra Makaj dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za sanitarni nadzor i javno zdravlje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3007/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Razrešava se dr Vasilije Antić dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za zdravstveno osiguranje i finansiranje u zdravstvu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3004/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se Snežana Lakićević-Stojačić za državnog sekretara u Ministarstvu rada i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3022/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava Mišela Nikolić dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za javna preduzeća i državnu pomoć u Ministarstvu finansija, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3021/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLjNIH POSLOVA

I

Postavlja se Milica Delević-Đilas za pomoćnika ministra spoljnih poslova – generalnog direktora Generalne direkcije za Evropsku uniju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3026/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

Z A K Lj U Č A K

1. Dr Sandi Rašković-Ivić prestaje dužnost predsednika Koordinacionog centra Srbije za Kosovo i Metohiju sa 31. majem 2007. godine, na lični zahtev.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2916/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se prof. dr Mirjana Milošević za pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za analitiku i agrarnu politiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3034/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE ZA ZAŠTITU BILjA

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se prof. dr Stevan Maširević za direktora Uprave za zaštitu bilja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3035/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za pripremu i praćenje predsedavanja Republike Srbije Komitetom ministara Saveta Evrope („Službeni glasnik RS”, broj 116/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA

SAVETA ZA PRIPREMU I PRAĆENjE PREDSEDAVANjA

REPUBLIKE SRBIJE KOMITETOM MINISTARA SAVETA EVROPE

I

Razrešava se Vuk Drašković dužnosti predsednika Saveta za pripremu i praćenje predsedavanja Republike Srbije Komitetom ministara Saveta Evrope.

II

Imenuje se Vuk Jeremić za predsednika Saveta za pripremu i praćenje predsedavanja Republike Srbije Komitetom ministara Saveta Evrope.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2907/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA DIJASPORU

I

Postavlja se Tatjana Garčević-Bokan za pomoćnika ministra za dijasporu – Sektor za unapređenje veza sa organizacijama dijaspore.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3029/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA DIJASPORU

I

Postavlja se dr Ljiljana Matavulj za pomoćnika ministra za dijasporu – Sektor za ekonomska pitanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3028/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća („Službeni glasnik RS”, broj 65/01) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

REPUBLIČKE AGENCIJE ZA RAZVOJ MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA

I PREDUZETNIŠTVA

I

Razrešava se Biljana Janjušević dužnosti predsednika Upravnog odbora Republičke Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2977/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća („Službeni glasnik RS”, broj 65/01), člana 58. stav 4. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

REPUBLIČKE AGENCIJE ZA RAZVOJ MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA

I PREDUZETNIŠTVA

I

Imenuje se Jožef Mičiz za predsednika Upravnog odbora Republičke Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2977/2007-1

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA DIJASPORU

I

Razrešava se Miodrag Jakšić dužnosti pomoćnika ministra za dijasporu – Sektor za unapređenje veza sa organizacijama dijaspore.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3032/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA DIJASPORU

I

Razrešava se Vukman Krivokuća dužnosti pomoćnika ministra za dijasporu – Sektor za ekonomska pitanja dijaspore.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3033/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA DIJASPORU

I

Razrešava se Miodrag Božović dužnosti pomoćnika ministra za dijasporu – Sektor za pravna pitanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3031/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA

NACIONALNOG SAVETA ZA NAUČNI I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

I

Razrešava se dr Aleksandar Popović dužnosti člana Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj, zbog prestanka funkcije ministra nauke i zaštite životne sredine.

II

Imenuje se dr Ana Pešikan, ministar nauke, za člana Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj po položaju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-2975/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o javnom pravobranilaštvu („Službeni glasnik RS”, broj 43/91), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA REPUBLIČKOG JAVNOG PRAVOBRANIOCA

I

Postavlja se Nada Petković-Ristivojević za zamenika Republičkog javnog pravobranioca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3061/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Nacionalni investicioni plan („Službeni glasnik RS”, broj 50/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA DIREKTORA

KANCELARIJE ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

I

Postavlja se Nenad Janković za zamenika direktora Kancelarije za Nacionalni investicioni plan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3039/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE

I

Postavlja se Dragan Janjić za pomoćnika ministra kulture – Sektor za medije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3081/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Postavlja se dr Goran Ilić za pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za programsku zdravstvenu zaštitu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3095/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 3. stav 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o formiranju Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 1/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IZMENI REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG JUGOSLOVENSKO-RUSKOG KOMITETA ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNjU

I

U Rešenju o imenovanju predsednika srpskog dela Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju („Službeni glasnik RS”, broj 70/06) u tački I reči: „ministar privrede” zamenjuju rečima: „ministar trgovine i usluga”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3075/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

UNUTRAŠNjIH POSLOVA

I

Postavlja se Dejan Matić za pomoćnika ministra unutrašnjih poslova – Sektor finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3108/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, broj 85/05), člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE

ZA IZVRŠENjE ZAVODSKIH SANKCIJA U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Postavlja se Saša Vukadinović za direktora Uprave za izvršenje zavodskih sankcija u Ministarstvu pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3113/2007

U Beogradu, 7. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Ostavite komentar