1. sednica Vlade Republike Srbije, 27. jul 2012. godine

Na osnovu člana 30. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Postavlja se Veljko Odalović za Generalnog sekretara Vlade.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4712/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 4. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Konstatuje se da je Tamari Stojčević prestala dužnost Generalnog sekretara Vlade 27. jula 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4710/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Ivanu Mrkiću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra spoljnih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4637/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je dr Zoranu Jeftiću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4640/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Aleksandru Miščeviću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4641/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je dr Tanji Miščević prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4643/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Igoru Jovičiću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4645/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je dr Zoranu Vesiću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4647/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Draganu Markoviću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra unutrašnjih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4649/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Dušanu Nikeziću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4651/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Miodragu Đidiću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4652/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Iliji Petroviću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4654/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Goranu Radosavljeviću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4656/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Slobodanu Homenu prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4658/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Gordani Pualić prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4660/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Ljubiši Dimitrijeviću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4661/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Igoru Momčiloviću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4663/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Vladimiru Matoviću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4664/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Goranu Petkoviću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4666/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Branislavu Zecu prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4668/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Dragijani Radonjić Petrović prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4669/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Milanu Đokiću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4671/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Dušanu Mrakiću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra za infrastrukturu i energetiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4673/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je prof. dr Slavoljubu Vukićeviću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra za infrastrukturu i energetiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4675/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Miodragu Miljkoviću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra za infrastrukturu i energetiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4676/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Jovici Zarkuli prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra za infrastrukturu i energetiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4678/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Edibu Zemaniću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra za infrastrukturu i energetiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4680/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Dušku Radakoviću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4681/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Sanji Čeković prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4638/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Slavici Denić prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4639/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Tindi Kovač Cerović prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra prosvete i nauke.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4642/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Radivoju Mitroviću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra prosvete i nauke.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4644/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Ivani Kovačević prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti člana Vlade koji je vršio ovlašćenja ministra omladine i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4646/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je dr Periši Simonoviću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4648/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Zoranu Martinoviću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra rada i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4650/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Snežani Lakićević prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra rada i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4653/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Radini Todović prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra rada i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4655/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Dragom Vidojeviću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra rada i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4657/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Negovanu Stankoviću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra rada i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4659/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je dr Miladinu Avramovu prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4662/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Bojanu Đuriću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4665/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Nemanji Komazecu prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4667/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je mr Zlatku Dragosavljeviću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4670/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je dr Ivici Radoviću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4672/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Vladimiru Jovanoviću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4674/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Snežani Stojanović Plavšić prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra kulture, informisanja i informacionog društva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4677/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Jasni Matić prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra kulture, informisanja i informacionog društva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4679/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Dragani Milićević Milutinović prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra kulture, informisanja i informacionog društva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4682/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Oliveru Ivanoviću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra za Kosovo i Metohiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4683/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Zvonimiru Steviću prestala dužnost državnog sekretara – predsednika Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra za Kosovo i Metohiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4685/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Miodragu Jakšiću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra vera i dijaspore.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4686/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je dr Predragu Tojiću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra vera i dijaspore.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4688/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je prof. dr Bogoljubu Šijakoviću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra vera i dijaspore.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4689/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Draganu Čuroviću prestala dužnost državnog sekretara 27. jula 2012. godine, zbog prestanka dužnosti ministra vera i dijaspore.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4690/2012

U Beogradu, 27. jula 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar