Uredba o Kancelariji za Kosovo i Metohiju

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US) i člana 37. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/12),

Vlada donosi

UREDBUO KANCELARIJI ZA KOSOVO I METOHIJU

Sadržina Uredbe

Član 1.

Ovom uredbom osniva se Kancelarija za Kosovo i Metohiju (u daljem tekstu: Kancelarija) i određuje njen delokrug, uređenje i druga pitanja značajna za njen rad.

Kancelarija je služba Vlade.

Delokrug Kancelarije

Član 2.

Kancelarija vrši stručne poslove za potrebe Vlade i nadležnih ministarstava koji se odnose na: funkcionisanje institucija Republike Srbije na teritoriji Kosova i Metohije; obrazovanje, zdravstvo, socijalnu politiku, kulturu, infrastrukturu, sistem lokalne samouprave i telekomunikacije u srpskim područjima Kosova i Metohije; delovanje Srpske pravoslavne crkve na teritoriji Kosova i Metohije; obnovu i zaštitu duhovnog i kulturnog nasleđa; finansijsku, pravnu, tehničku i kadrovsku pomoć u svim oblastima značajnim za Srbe i druge nealbanske zajednice na teritoriji Kosova i Metohije; saradnju s Komesarijatom za izbeglice u delu koji se odnosi na interno raseljena lica sa Kosova i Metohije; saradnju s civilnom i vojnom misijom Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji (UNMIK i KFOR) na osnovu Rezolucije Saveta bezbednosti broj 1244.

Direktor Kancelarije

Član 3.

Kancelarijom rukovodi direktor Kancelarije, koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog predsednika Vlade.

Direktor Kancelarije odgovoran je Vladi i predsedniku Vlade.

Direktor Kancelarije je državni službenik na položaju.

Zamenik direktora Kancelarije

Član 4.

Direktor Kancelarije ima zamenika, koga sam predlaže, a koga postavlja Vlada na pet godina.

Zamenik direktora Kancelarije pomaže direktoru Kancelarije u okviru ovlašćenja koja mu on odredi i zamenjuje ga ako je odsutan ili sprečen.

Zamenik direktora Kancelarije je državni službenik na položaju.

Pomoćnici direktora Kancelarije

Član 5.

Direktor Kancelarije ima pomoćnike, koje sam predlaže, a koje postavlja Vlada na pet godina.

Pomoćnik direktora Kancelarije rukovodi zaokruženom oblašću rada Kancelarije za koju se obrazuje sektor.

Pomoćnik direktora Kancelarije je državni službenik na položaju.

Rok za donošenje pravilnika

Član 6.

Direktor Kancelarije doneće pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kancelariji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Obezbeđivanje sredstava

Član 7.

Sredstva za početak rada i obavljanje poslova Kancelarije, uključujući i sredstva za izvršavanje obaveza Ministarstva za Kosovo i Metohiju nastalih do dana prestanka rada tog ministarstva, obezbeđuju se iz tekuće budžetske rezerve.

Sredstva tekuće budžetske rezerve iz stava 1. ovog člana jesu raspoloživa sredstva koja su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u okviru razdela Ministarstva za Kosovo i Metohiju, koja su, u skladu sa zakonom, preneta u tekuću budžetsku rezervu.

Do određivanja ministarstva koje će upravljati Budžetskim fondom za Kosovo i Metohiju utvrđenim Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u okviru razdela Ministarstva za Kosovo i Metohiju, raspoloživa sredstva tog fonda privremeno će se evidentirati u okviru sredstava Kancelarije, a o njihovom korišćenju odlučivaće direktor Kancelarije saglasno ciljevima zbog kojih je taj budžetski fond osnovan.

Stupanje na snagu

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110- 4804/2012

U Beogradu, 2. avgusta 2012. godine

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar