11. sednica Vlade Republike Srbije, 21. jun 2007. godine

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA STOČARSKO VERERINARSKOG CENTRA

ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE „VELIKA PLANA”

VELIKA PLANA

I

Razrešava se Miroslav Marinković dužnosti direktora Stočarsko vererinarskog centra za reprodukciju i veštačko osemenjavanje „Velika Plana” Velika Plana, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3439/2007

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA STOČARSKO VERERINARSKOG CENTRA

ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE „VELIKA PLANA”

VELIKA PLANA

I

Imenuje se Mirko Blagojević za direktora Stočarsko vererinarskog centra za reprodukciju i veštačko osemenjavanje „Velika Plana” Velika Plana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3439/2007-1

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05), a u vezi sa članom 82. stav 1. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 24/96 i 76/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

VIŠE ŠKOLE LIKOVNIH I PRIMENjENIH UMETNOSTI U BEOGRADU

I

Razrešava se mr Slobodan Roksandić dužnosti člana u Upravnom odboru Više škole likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu.

II

Imenuje se mr Dušan Vuksan, profesor Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, za člana Upravnog odbora Više škole likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3406/2007

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za reformu sistema penzijskog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 134/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

SAVETA ZA REFORMU SISTEMA PENZIJSKOG OSIGURANjA

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za reformu sistema penzijskog osiguranja:

1. Slobodan Lalović, predsednik;

2. dr Milan Parivodić, član;

3. Ljiljana Milosavljević, član;

4. Radovan Jelašić, član;

5. Vesna Arsić, član;

6. Vasilije Antić, član;

7. Nusret Nuhović, član;

8. Živka Spasić, član;

9. Slobodan Vučković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3418/2007

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za reformu sistema penzijskog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 134/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

SAVETA ZA REFORMU SISTEMA PENZIJSKOG OSIGURANjA

I

U Savet za reformu sistema penzijskog osiguranja imenuju se:

1. za predsednika:

– mr Božidar Đelić, potpredsednik Vlade;

2. za članove:

1) Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike;

2) dr Mirko Cvetković, ministar finansija;

3) dr sci. Tomica Milosavljević, ministar zdravlja;

4) Zoran M. Balinovac, direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3418/2007-1

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 6. stav 1, a u vezi sa članom 5. stav 5. Zakona o socijalno-ekonomskom savetu („Službeni glasnik RS”, broj 125/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

REŠENjE

O IMENOVANjU ČLANOVA – PREDSTAVNIKA VLADE

U SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU REPUBLIKE SRBIJE

I NjIHOVIH ZAMENIKA

I

U Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije imenuju se:

– za članove – predstavnike Vlade:

1. Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike;

2. dr Mirko Cvetković, ministar finansija;

3. mr Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja;

4. mr Velimir Ilić, ministar za infrastrukturu;

5. dr sci. Tomica Milosavljević, ministar zdravlja;

6. dr Zoran Lončar, ministar prosvete.

– za zamenike članova – predstavnika Vlade:

1. Snežana Lakićević-Stojačić, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike;

2. Slobodan Ilić, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

3. Vladimir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

4. Miodrag Jocić, državni sekretar u Ministarstvu za infrastrukturu;

5. Tomislav Stantić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja;

6. Vesna Ilić-Prelić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3475/2007-1

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 6. stav 1, a u vezi sa članom 5. stav 5. Zakona o socijalno-ekonomskom savetu („Službeni glasnik RS”, broj 125/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

REŠENjE

O RAZREŠENjU ČLANOVA – PREDSTAVNIKA VLADE

U SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU REPUBLIKE SRBIJE

I NjIHOVIH ZAMENIKA

I

Razrešavaju se dužnosti u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije:

– članovi – predstavnici Vlade:

1. Slobodan Lalović;

2. dr Predrag Bubalo;

3. mr Mlađan Dinkić;

4. mr Velimir Ilić;

5. dr sci. Tomica Milosavljević;

6. dr Slobodan Vuksanović;

– zamenici članova – predstavnika Vlade:

1. Ljiljana Milosavljević;

2. mr Zora Simović;

3. Vesna Arsić;

4. mr Miodrag Jocić;

5. dr sci. Nevenka Karanović;

6. Miloš Janković.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3475/2007

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA TRGOVINE I USLUGA

I

Razrešava se Vesna Macura dužnosti sekretara Ministarstva trgovine i usluga, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3515/2007

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE

I

Razrešava se Petar Pavlović dužnosti pomoćnika ministra privrede – Sektor za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3499/2007

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Postavlja se mr Borislava Jakšić za pomoćnika ministra ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za konkurentnost i saradnju sa međunarodnim institucijama.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3500/2007

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Razrešava se Bratislav Blagojević dužnosti pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za poštanski saobraćaj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3507/2007

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMATIČKO DRUŠTVO

I

Postavlja se mr Nebojša Vasiljević za pomoćnika ministra za telekomunikacije i informatičko društvo – Sektor za informatičko društvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3505/2007

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA TRGOVINE I USLUGA

I

Postavlja se Slavomir Raičević za sekretara Ministarstva trgovine i usluga.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3519/2007

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA FINANSIJA

I

Postavlja se Vesna Macura za sekretara Ministarstva finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3516/2007

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA ARHIVA SRBIJE

I

Razrešava se Vjera Mitrović dužnosti direktora Arhiva Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3529/2007

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA ARHIVA SRBIJE

I

Imenuje se dr Miroslav Perišić za direktora Arhiva Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3530/2007

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03, 58/04, 128/04, 42/05, 105/05, 44/06, 106/06 i 42/07), člana 3. i 3a Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

 

Vlada donosi

 

R E Š E Nj E

O IZMENI REŠENjA O PREDUZIMANjU MERA

U AD „DRAGAN MARKOVIĆ” OBRENOVAC

I

Ovim rešenjem menja se Rešenje o preduzimanju mera u AD „Dragan Marković” Obrenovac („Službeni glasnik RS”, broj 118/04).

 

II

Razrešava se Gordana Pulja dužnosti člana Odbora u AD „Dragan Marković” Obrenovac, na lični zahtev.

III

Imenuje se Tatjana Miranović Drobnjak, dipl. inž. poljoprivrede, za člana Odbora AD „Dragan Marković” Obrenovac.

IV

Lice iz tačke II razrešava se dužnosti, a lice iz tačke III preuzima dužnost narednog dana od dana objavljivanja ovog rešenja u „Službenog glasniku Republike Srbije”.

V

U ostalom delu Rešenje Vlade ostaje nepromenjeno.

VI

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3528/2007

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za regulatornu reformu privrednog sistema („Službeni glasnik RS”, br. 41/03 i 113/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

SAVETA ZA REGULATORNU REFORMU PRIVREDNOG SISITEMA

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za regulatornu reformu privrednog sistema:

1. dr Predrag Bubalo, predsednik;

2. prof. dr Mile Savić, član;

3. Gordana Todić, član;

4. dr Vukojica Šćekić, član;

5. Branislav Bjelica, član;

6. dr Dragomir Marisavljević, član;

7. Vesna Ilić-Prelić, član;

8. Danilo Golubović, član;

9. Petar Pavlović, član;

10. dr Dragan Janjić, član;

11. Blaženka Stojanović, član;

12. Vesna Kovač, član;

13. Milka Marković, član;

14. Mirjana Jovanović, član;

15. mr Andreja Marušić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3531/2007

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za regulatornu reformu privrednog sistema („Službeni glasnik RS”, br. 41/03 i 113/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA

SAVETA ZA REGULATORNU REFORMU PRIVREDNOG SISITEMA

I

U Savet za regulatornu reformu privrednog sistema imenuju se:

1. za predsednika:

– mr Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja;

2. za zamenika predsednika:

– dr Predrag Bubalo, ministar trgovine i usluga;

3. za članove:

1) Vesna Kovač, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

2) dr Slobodan Ilić, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

3) dr Tomislav Stantić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja;

4) Zoran Martinović, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike;

5) Biljana Spasić, sekretar Ministarstva rudarstva i energetike;

6) Dušan Protić, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

7) Aleksandra Damnjanović Petrović, pomoćnik ministra za infrastrukturu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3532/2007

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA ZA DIJASPORU

I

Razrešava se Ljiljana Milutinović dužnosti sekretara Ministarstva za dijasporu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3539/2007

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA ZA DIJASPORU

I

Postavlja se Bojan Đurić za sekretara Ministarstva za dijasporu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3538/2007

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 45. stav 7. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 110/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST

I

Razrešava se Aleksandar Hinić dužnosti vršioca dužnosti direktora Fonda za inovacionu delatnost, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3536/2007

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Dobrivoje Sudžum za pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za agrarnu operativu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3544/2007

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLjNIH POSLOVA

I

Postavlja se Feodor Starčević za pomoćnika ministra spoljnih poslova – generalnog direktora Generalne direkcije za multilateralu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3574/2007

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE

I

Imenuje se dr Ana Stolić za direktora Istorijskog muzeja Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3576/2007

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE

I

Razrešava se Andrej Vujnović dužnosti direktora Istorijskog muzeja Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3575/2007

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju „Službenog glasnika Republike Srbije” („Službeni glasnik RS”, br. 72/91 i 11/93-SUS) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „SLUŽBENI GLASNIK”

I

Razrešava se dr Slobodan Samardžić dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3580/2007

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 73b stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05-dr.zakon, 66/05, 101/05-dr.zakon, 62/06-dr. zakon, 85/06 i 86/06-ispravka), člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja Ivan Maričić za direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3590/2007

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Postavlja se mr Dragutin Radosavljević za državnog sekretara u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-3584/2007

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA

I

Postavlja se Ivana Kovačević za pomoćnika ministra omladine i sporta – Sektor za omladinu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3587/2007

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine („Službeni glasnik RS”, broj 50/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA

ZA SARADNjU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONjENjE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENjA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINjENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

I

Postavlja se Dušan Ignjatović za direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3603/2007

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 5. stav 1. Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Slovačke Republike o ekonomskoj saradnji („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 14/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITE KOMISIJE SA SLOVAČKOM REPUBLIKOM

I

Konstatuje se da je dr Milanu Parivodiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Slovačkom Republikom 15. maja 2007. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3514/2007

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 10. stav 1. Trgovinskog sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Islamske Republike Irana („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA

SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA TRGOVINU

SA ISLAMSKOM REPUBLIKOM IRAN

I

Konstatuje se da je dr Milanu Parivodiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite komisije za trgovinu sa Islamskom Republikom Iran 15. maja 2007. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3514/2007-1

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ukrajine o formiranju Međuvladine jugoslovensko-ukrajinske komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA

SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-UKRAJINSKE KOMISIJE ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNjU

I

Konstatuje se da je dr Milanu Parivodiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-ukrajinske komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju 15. maja 2007. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3514/2007-2

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o formiranju Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA

SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-BELORUSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNjU

I

Konstatuje se da je dr Milanu Parivodiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju 15. maja 2007. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3514/2007-3

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu Sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Turske o osnivanju Jugoslovensko-turske mešovite komisije („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, broj 12/74) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA

SRPSKO-CRNOGORSKOG DELA JUGOSLOVENSKO-TURSKE MEŠOVITE KOMISIJE

I

Konstatuje se da je Rasimu Ljajiću prestala dužnost predsednika srpsko-crnogorskog dela Jugoslovensko-turske mešovite komisije 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3514/2007-4

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 10. stav 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Rumunije o ekonomskoj saradnji („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA

SRPSKO-CRNOGORSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA

ZA EKONOMSKU SARADNjU SA RUMUNIJOM

I

Konstatuje se da je Amiru Nurkoviću prestala dužnost predsednika srpsko-crnogorskog dela Mešovitog komiteta za ekonomsku saradnju sa Rumunijom 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3514/2007-5

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 13. Dugoročnog sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Republike Egipta („Službeni list FNRJ”, broj 3/58) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA

SRPSKO-CRNOGORSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-EGIPATSKE KOMISIJE

I

Konstatuje se da je Amiru Nurkoviću prestala dužnost predsednika srpsko-crnogorskog dela Mešovite jugoslovensko-egipatske komisije 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3514/2007-6

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 11. stav 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Bugarske o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji („Službeni list SRJ- Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA

SRPSKO-CRNOGORSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE

ZA EKONOMSKU SARADNjU SA REPUBLIKOM BUGARSKOM

I

Konstatuje se da je Amiru Nurkoviću prestala dužnost predsednika srpsko-crnogorskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Republikom Bugarskom 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3514/2007-7

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o formiranju Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA

SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-BELORUSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNjU

I

Imenuje se dr Predrag Bubalo, ministar trgovine i usluga, za predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3514/2007-8

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 11. stav 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Bugarske o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji („Službeni list SRJ- Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA

SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE

ZA EKONOMSKU SARADNjU SA REPUBLIKOM BUGARSKOM

I

Imenuje se mr Velimir Ilić, ministar za infrastrukturu, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Republikom Bugarskom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3514/2007-9

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ukrajine o formiranju Međuvladine jugoslovensko-ukrajinske komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA

SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-UKRAJINSKE KOMISIJE ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNjU

I

Imenuje se dr Predrag Bubalo, ministar trgovine i usluga, za predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-ukrajinske komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3514/2007-10

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 5. stav 1. Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Slovačke Republike o ekonomskoj saradnji („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 14/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITE KOMISIJE SA SLOVAČKOM REPUBLIKOM

I

Imenuje se dr Aleksandar Popović, ministar rudarstva i energetike, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Slovačkom Republikom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3514/2007-11

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu Sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Turske o osnivanju Jugoslovensko-turske mešovite komisije („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, broj 12/74) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA

SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKO-TURSKE MEŠOVITE KOMISIJE

I

Imenuje se mr Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja, za predsednika srpskog dela Jugoslovensko-turske mešovite komisije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3514/2007-12

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 13. Dugoročnog sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Republike Egipta („Službeni list FNRJ”, broj 3/58) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA

SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-EGIPATSKE KOMISIJE

I

Imenuje se dr Slobodan Milosavljević, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-egipatske komisije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3514/2007-13

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 1. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Kine („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNjU

SA NARODNOM REPUBLIKOM KINOM

I

Imenuje se mr Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja, za predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa Narodnom Republikom Kinom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3514/2007-14

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 1. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Kine („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNjU

SA NARODNOM REPUBLIKOM KINOM

I

Imenuje se dr Mirko Cvetković, ministar finansija, za zamenika predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa Narodnom Republikom Kinom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3514/2007-15

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 12. Trgovinskog sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Indije („Službeni list SFRJ -Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, broj 52/75) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITOG KOMITETA SA REPUBLIKOM INDIJOM

I

Imenuje se mr Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja, za predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Republikom Indijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3514/2007-16

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 10. stav 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Rumunije o ekonomskoj saradnji („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA

SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA ZA EKONOMSKU SARADNjU

SA RUMUNIJOM

I

Imenuje se dr Mirko Cvetković, ministar finansija, za predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta za ekonomsku saradnju sa Rumunijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3514/2007-17

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 10. stav 1. Trgovinskog sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Islamske Republike Irana („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA

SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA TRGOVINU

SA ISLAMSKOM REPUBLIKOM IRAN

I

Imenuje se Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije za trgovinu sa Islamskom Republikom Iran.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3514/2007-18

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 9. stav 1. Sporazuma o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Slovenije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/01) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA

SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-SLOVENAČKE KOMISIJE

I

Imenuje se Jasna Matić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, za predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-slovenačke komisije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3514/2007-19

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Mađarske („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA

SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE KOMISIJE SA REPUBLIKOM MAĐARSKOM

I

Imenuje se Jasna Matić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, za predsednika srpskog dela Zajedničke komisije sa Republikom Mađarskom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3514/2007-20

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA

SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ČEŠKOM REPUBLIKOM

I

Imenuje se Jasna Matić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, za predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Češkom Republikom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3514/2007-21

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 11. Dugoročnog trgovinskog sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne i Demokratske Republike Alžira („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 9/77) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka)

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITE KOMISIJE SA REPUBLIKOM ALŽIR

I

Imenuje se dr Aleksandar Popović, ministar rudarstva i energetike, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Republikom Alžir.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3514/2007-22

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 9. Sporazuma o trgovini i privrednoj saradnji između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Države Kuvajt („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, broj 44/72) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITE KOMISIJE SA DRŽAVOM KUVAJT

I

Imenuje se dr Mirko Cvetković, ministar finansija, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Državom Kuvajt.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3514/2007-23

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 10. Sporazuma o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Libijske Arapske Republike („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, broj 18/72) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05- ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG

DELA MEŠOVITE KOMISIJE SA REPUBLIKOM LIBIJOM

I

Imenuje se dr Predrag Bubalo, ministar trgovine i usluga, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Republikom Libijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3514/2007-24

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu Sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Kraljevine Maroka o osnivanju Stalnog međuvladinog komiteta („Službeni list SFRJ”, broj 5/79) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA STALNOG MEĐUVLADINOG KOMITETA SA KRALjEVINOM MAROKO

I

Imenuje se dr Slobodan Milosavljević, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za predsednika srpskog dela Stalnog međuvladinog komiteta sa Kraljevinom Maroko.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3514/2007-25

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 11. Sporazuma o trgovini i dugoročnoj privrednoj saradnji između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Tuniske Republike („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, broj 10/65) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-TUNISKE KOMISIJE

I

Imenuje se mr Velimir Ilić, ministar za infrastrukturu, za predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-tuniske komisije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3514/2007-26

U Beogradu, 21. juna 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Ostavite komentar