Amandman Vlade na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

[pic]

Republika Srbija

VLADA

05 Broj: 011-3276/2007-2

15. jun 2007. godine

B e o g r a d

NARODNOJ SKUPŠTINI

– Predsedniku Narodne skupštine –

BEOGRAD

Vlada je zaključila da, na osnovu člana 145. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 56/05 – Prečišćeni tekst), Narodnoj skupštini Republike Srbije podnese na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (u daljem tekstu: Predlog zakona) sledeći

AMANDMAN

U Predlogu zakona član 23. stav 2. tač. 1) – 5) menjaju se i glase:

„1) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2008. godine u iznosu od 7,70 din/pak;

2) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2009. godine u iznosu od 8,10 din/pak;

3) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2010. godine u iznosu od 12,10 din/pak;

4) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine u iznosu od 12,90 din/pak;

5) od 1. januara 2012. godine plaća se u iznosu od 13,60 din/pak.”

O b r a z l o ž e nj e

Zaključkom Vlade usvojen je Akcioni plan za implementaciju CEFTA sporazuma u delu koji se odnosi na proizvodnju i promet duvana i duvanskih proizvoda („Službeni glasnik RS”, broj 29/07), koji formuliše mere koje sublimiraju politiku akciza, carinsku politiku i agrarnu politiku na duvan i duvanske proizvode, kojim su predviđeni iznosi akcize na cigarete do 2012. godine, pri čemu je u specifičnom iznosu akcize na cigarete koja će se usklađivati sa stopom rasta cena na malo, od 1. januara 2008. godine, integrisan i tzv. budžetski dinar za finansiranje Budžetskog fonda za sprečavanje bolesti izazvanih konzumiranjem duvana. S obzirom da su u Predlogu zakona predloženi iznosi specifične akcize na cigarete iz usvojenog Akcionog plana za implementaciju CEFTA sporazuma u delu koji se odnosi na proizvodnju i promet duvana i duvanskih proizvoda („Službeni glasnik RS”, broj 29/07), koji sadrže integrisani iznos tzv. budžetskog dinara za finansiranje Budžetskog fonda, a imajući u vidu da se način finansiranja Budžetskog fonda neće menjati u skladu sa Akcionim planom za implementaciju CEFTA sporazuma u delu koji se odnosi na proizvodnju i promet duvana i duvanskih proizvoda („Službeni glasnik RS”, broj 29/07), odnosno da je opredeljeno da se neće menjati način finasiranja Budžetskog fonda, to će se predloženim amandmanom omogućiti da se iz predloženih specifičnih iznosa akcize isključi i iznos naknade za finansiranje Budžetskog fonda (tzv. budžetski dinar).

PREDSEDNIK

Vojislav Koštunica

Ostavite komentar