Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU NAUKE

I

Razrešava se Ivan Videnović dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu nauke.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4370/2007

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 6. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Nacionalni investicioni plan („Službeni glasnik RS”, broj 50/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RC”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka i 64/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

KANCELARIJE ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

I

Postavlja se Branko Janković za pomoćnika direktora Kancelarije za Nacionalni investicioni plan – Sektor za terensku kontrolu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3993/2007

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 6. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Nacionalni investicioni plan („Službeni glasnik RS”, broj 50/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RC”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka i 64/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

KANCELARIJE ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

I

Postavlja se Drago Kondić za pomoćnika direktora Kancelarije za Nacionalni investicioni plan – Sektor za pravne, finansijske i opšte poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3993/2007-1

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 6. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Nacionalni investicioni plan („Službeni glasnik RS”, broj 50/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RC”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka i 64/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

KANCELARIJE ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

I

Postavlja se Aleksandra Branković za pomoćnika direktora Kancelarije za Nacionalni investicioni plan – Sektor za međunarodnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3993/2007-2

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Odbora za obeležavanje jubileja 800 godina manastira Žiča („Službeni glasnik RS”, br. 19/06 i 23/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

ODBORA ZA OBELEŽAVANjE JUBILEJA 800 GODINA MANASTIRA ŽIČA

I

Razrešavaju se dužnosti predsednik i članovi Odbora za obeležavanje jubileja 800 godina manastira Žiča, koji su imenovani odlukama Vlade 05 broj 02-933/2006-1 od 3. marta 2006. godine i 05 broj 02-933/2006-2 od 16. marta 2006. godine.

II

U Odbor za obeležavanje jubileja 800 godina manastira Žiča imenuju se:

– za predsednika:

Vojislav Koštunica, predsednik Vlade;

– za članove:

1) njegovo preosveštenstvo episkop žički G. G. Hrizostom;

2) mati Jelena (Lazović), igumanija manastira Žiče;

3) Radomir M. Naumov, ministar vera;

4) Velimir Ilić, ministar za infrastrukturu;

5) Mirko Cvetković, ministar finansija;

6) Vojislav Brajović, ministar kulture;

7) Dragan Đilas, ministar bez portfelja;

8) Mlađan Dinkić, ministar za ekonomiju i regionalni razvoj;

9) akademik dr Nikola Hajdin, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd;

10) dr Miloš Babić, predsednik Skupštine opštine Kraljevo;

11) Zvonko Tufegdžić, menadžer opštine Kraljevo;

12) Goran Petrović, književnik iz Kraljeva;

13) Radojko Obradović, potpredsednik Narodne skupštine;

14) Milan Radulović, posebni savetnik ministra vera;

15) Zoran Dimitrijević iz Kraljeva, dipl. inž. građevine;

16) mr Borivoje Aleksić, Institut za puteve Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4338/2007

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka i 64/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA

ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMATIČKO DRUŠTVA

I

Postavlja se Slavenka Mijušković za sekretara Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4413/2007

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03, 58/04, 128/04, 42/05, 105/05, 44/06, 106/06 i 42/07), čl. 3. i 3a Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

 

Vlada donosi

 

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA

ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNjU CELULOZE I PAPIRA

„MILAN STEPANOVIĆ-MATROZ”, SREMSKA MITROVICA

I

Razrešavaju se, na lični zahtev, dužnosti predsednika, zamenika predsednika i članova u Odboru Javnog preduzeća za proizvodnju celuloze i papira „Milan Stepanović-Matroz”, Sremska Mitrovica:

1. Nataša Milojević, predsednik;

2. Vladimir Malbašić, zamenik predsednika;

3. Aleksandar Gavrilović, član;

4. Nebojša Rašković, član;

5. Milan Krnić, član;

6. Goran Matić, član;

7. Branislav Jurišić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4409/2007

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka i 64/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se Bojan Anđelković za pomoćnika ministra rada i socijalne politike – Sektor za populacionu politiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4419/2007

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka i 64/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se Marija Vujnović za pomoćnika ministra rada i socijalne politike – Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4418/2007

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka i 64/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se dr Natalija Mićunović za pomoćnika ministra rada i socijalne politike – Sektor za rodnu ravnopravnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4416/2007

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 5. stav 1. i člana 8. Uredbe o osnivanju Službe za ljudska i manjinska prava („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka i 64/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Razrešava se Marija Vujnović dužnosti pomoćnika direktora Službe za ljudska i manjinska prava – Sektor za međunarodnu saradnju, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4417/2007

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka i 64/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Siniša Tadić za pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija – Sektor za ljudske i materijalne resurse.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4435/2007

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

NAUČNOG INSTITUTA ZA VETERINARSTVO SRBIJE

I

Razrešava se mr Bratislav Milošević dužnosti direktora Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4430/2007

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

NAUČNOG INSTITUTA ZA VETERINARSTVO SRBIJE

I

Imenuje se dr Dobrila Jakić za direktora Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4430/2007-1

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka i 64/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM

I

Razrešava se Nenad Ilić dužnosti pomoćnika ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom – Sektor za reformu zakona u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4449/2007

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa pregovora za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 14/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA PREGOVORA ZA PRISTUPANjE SVETSKOJ TRGOVINSKOJ ORGANIZACIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za koordinaciju procesa pregovora za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji:

1. dr Duško Lopandić, predsednik

2. mr Goran Anđelić, član;

3. Olivera Labus, član;4. Aleksandar Marković, član;

5. Vesna Hreljac-Ivanović, član;

6. mr Vukoica Šćekić, član;

7. dr Aleksandar Belić, član;

8. mr Milan Josipović, član;

9. Vladimir Tomčić, član;

10. mr Dejan Rajaković, član;

11. Đorđe Cvetinčanin, član;

12. dr Vasilije Antić, član;

13. Jelena Popović, član;

14. Srbislav Cvejić, član;

15. Predrag Sladojević, član;

16. Radmila Milivojević, član;

17. Aleksandra Kilibarda, član;

18. dr Branimir Ujdur, član;

19. Bratislav Blagojević, član;

20. dr Lidija Đokić, član;

21. Dobrila Knežević, član;

22. Milorad Todorović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4448/2007

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa pregovora za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 14/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA PREGOVORA ZA PRISTUPANjE SVETSKOJ TRGOVINSKOJ ORGANIZACIJI

I

U Komisiju za koordinaciju procesa pregovora za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji imenuju se:

1. za predsednika:

– Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja;

2. za članove:

1) Jasna Matić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

2) Miodrag Jocić, državni sekretar u Ministarstvu za infrastrukturu.

3) Zora Simović, državni sekretar u Ministarstvu trgovine i usluga;

4) Snežana Lakićević Stojačić, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike;

5) Uranija Kozmidis Luburić, državni sekretara u Ministarstvu nauke;

6) Milorad Todorović, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova;

7) Vesna Hreljac Ivanović, pomoćnik ministra finansija;

8) Vukica Bućković, pomoćnik ministra pravde;

9) Gordana Stanić, pomoćnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

10) Mirjana Milošević, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

11) Bojana Todorović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

12) Borislava Jakšić, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

13) Ana Blagojević, pomoćnik ministra koja je preuzeta u Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;

14) Slobodan Sokolović, pomoćnik ministra rudarstva i energetike;

15) Momčilo Simić, pomoćnik ministra za telekomunikacije i informatičko društvo;

16) Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra za telekomunikacije i informatičko društvo;

17) Snežana Obrenov Ivanović, pomoćnik ministra za telekomunikacije i informatičko društvo;

18) Milan Stegić, pomoćnik ministra zaštite životne sredine;

19) Slavko Karavidić, pomoćnik ministra prosvete;

20) Branislav Dimitrijević, pomoćnik ministra kulture;

21) Zorica Pavlović, pomoćnik ministra zdravlja;

22) Aleksandra Kilibarda, generalni direktor sektora u Narodnoj banci Srbije;

23) Vladimir Međak, samostalni savetnik u Kancelariji za pridruživanje Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4448/2007-1

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 6. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Nacionalni investicioni plan („Službeni glasnik RS”, broj 50/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RC”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka i 64/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

KANCELARIJE ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

I

Postavlja se Marko Blagojević za pomoćnika direktora Kancelarije za Nacionalni investicioni plan – Sektor za planiranje, ocenu i odabir projekata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3993/2007-3

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 6. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Nacionalni investicioni plan („Službeni glasnik RS”, broj 50/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RC”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka i 64/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

KANCELARIJE ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

I

Postavlja se Goran Vujović za pomoćnika direktora Kancelarije za Nacionalni investicioni plan – Sektor za sprovođenje projekata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3993/2007-4

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka i 64/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Dragan Jerinić dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4490/2007

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka i 64/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Vesna Jeremić dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – koordinatora, Ministarstvo finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4492/2007

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka i 64/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA

UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Predrag Petronijević za direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4491/2007

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka i 64/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZDRAVLjA

I

Razrešava se prof. dr Snežana Simić dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za zdravstvenu politiku i planiranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4044/2007

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RC”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka i 64/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA

TRGOVINE I USLUGA

I

Razrešava se Slavomir Raičević dužnosti sekretara Ministarstva trgovine i usluga zbog postavljenja na položaj sekretara Ministarstva trgovine i usluga.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3924/2007

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka i 64/07) i člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA

TRGOVINE I USLUGA

I

Postavlja se Slavomir Raičević na položaj sekretara Ministarstva trgovine i usluga, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3924/2007-1

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU TRGOVINE I USLUGA

I

Postavlja se Milenko Nikić za državnog sekretara u Ministarstvu trgovine i usluga.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3998/2007

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka i 64/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLjA

I

Razrešava se Dragan Morača dužnosti sekretara Ministarstva zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4005/2007

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka i 64/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLjA

I

Postavlja se Dragan Morača za sekretara Ministarstva zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4006/2007

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu čl. 3. i 4. Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, broj 61/06-prečišćen tekst), člana 5. stav 1. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka i 64/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA SLUŽBE

KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

I

Postavlja se Nenad Đurđević za direktora Službe Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4200/2007-1

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, broj 55/05 i 71/05 – ispravka) i tačke 5. stav 3. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni glasnik RS”, br. 51/06 i 62/07)

Vlada donosi

REŠENjE

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA STRUČNE GRUPE ZA SPROVOĐENjE SPORAZUMA O PITANjIMA SUKCESIJE

I

U Stručnu grupu za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Dobrosav Mitrović, potpredsednik Spoljnotrgovinske arbitraže Privredne komore Srbije;

2. za članove:

– prof. dr Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka i drugih finansijskih organizacija Srbije, ovlašćeni predstavnik za Aneks C Sporazuma o pitanjima sukcesije;

– Mirko Stefanović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova;

– Milorad Bjelopetrović, pomoćnik ministra finansija;

– Nebojša Skorić, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

– Slavomir Raičević, sekretar Ministarstva trgovine i turizma;

– Srboljub Panić, zamenik direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije;

– Helena Surlić, načelnik Odeljenja za nadzor u sudovima u Ministarstvu pravde;

– Miladin Milošević, v.d. direktora Arhiva Srbije i Crne Gore.

II

Ovim rešenjem stavlja se van snage Rešenje Vlade 05 broj 119-8775/2006 od 28. septembra 2006. godine, kojim su imenovani predsednik i jedan član Stručne grupe za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije, a koje je objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 84/06.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8775/2006-1

U Beogradu, 19. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Ostavite komentar