16. sednica Vlade Republike Srbije, 18. septembar 2008. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU UNUTRAŠNjIH POSLOVA

I

Postavlja se Dragan Marković za državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3826/2008

U Beogradu, 18. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar