Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMATIČKO DRUŠTVO

I

Postavlja se mr Slobodan Laketa za pomoćnika ministra za telekomunikacije i informatičko društvo – Sektor za telekomunikacije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4809/2007

U Beogradu, 2. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMATIČKO DRUŠTVO

I

Postavlja se Momčilo Simić za pomoćnika ministra za telekomunikacije i informatičko društvo – Sektor za međunarodnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4812/2007

U Beogradu, 2. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Razrešava se Momčilo Simić dužnosti pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za telekomunikacije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4811/2007

U Beogradu, 2. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA PESTICIDE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Pantelija Perić dužnosti člana Upravnog odbor Instituta za pesticide i zaštitu životne sredine u Beogradu, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Imenuje se dr Ljiljana Radivojević, naučni saradnik u Institutu za pesticide i zaštitu životne sredine, za člana Upravnog odbor Instituta za pesticide i zaštitu životne sredine u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4761/2007

U Beogradu, 2. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA EKONOMIKU POLjOPRIVREDE U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Krstan Malešević dužnosti člana Upravnog odbor Instituta za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu, na lični zahtev.

II

Imenuje se prof. dr Savo Ivančević, zaposlen u Institutu za ekonomiku poljoprivrede, za člana Upravnog odbor Instituta za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4761/2007-1

U Beogradu, 2. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za pripremu i praćenje predsedavanja Republike Srbije Komitetom ministara Saveta Evrope („Službeni glasnik RS”, broj 116/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

ZA PRIPREMU I PRAĆENjE PREDSEDAVANjA REPUBLIKE SRBIJE KOMITETOM MINISTARA SAVETA EVROPE

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za pripremu i praćenje predsedavanja Republike Srbije Komitetom ministara Saveta Evrope članovi:

1. Miroslav Spasojević, predstavnik Uprave za zaštitu životne sredine;

2. Jasminka Oliverić, predstavnik Komesarijata za izbeglice;

3. Ivana Radić, predstavnik Kabineta predsednika Vlade;

4. Branislava Mitrović, predstavnik Koordinacionog centra Srbije za Kosovo i Metohiju;

5. mr Ružica Žarevac, predstavnik Beogradskog centra za ljudska prava.

II

U Savet za pripremu i praćenje predsedavanja Republike Srbije Komitetom ministara Saveta Evrope imenuju se za članove:

1. Jelena Cvetković, predstavnik Ministarstva za zaštitu životne sredine;

2. Nataša Mandić, predstavnik Komesarijata za izbeglice;

3. Ivana Radić, predstavnik Ministarstva za Kosovo i Metohiju;

4. mr Vesna Petrović, predstavnik Beogradskog centra za ljudska prava;

5. Gordana Jakšić, predstavnik Kabineta predsednika Vlade;

6. Aleksandra Mitrović, predstavnik Ministarstva omladine i sporta.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4745/2007

U Beogradu, 2. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu tačke 3. stav 3. Odluke o načinu i uslovima izdavanja potvrde o utvrđivanju prava na isplatu dospelih obaveza deponentima Dafiment banke a.d. Beograd, u likvidaciji i građanima koji su devizna sredstva položili kod Banke privatne privrede Crne Gore d.d. Podgorica („Službeni glasnik RS”, broj 48/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

ORAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA IZDAVANjE POTVRDA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE PRAVO NA ISPLATU DOSPELIH OBAVEZA PREMA DEPONENTIMA DAFIMENT BANKE A.D. BEOGRAD, U LIKVIDACIJI I GRAĐANIMA KOJI SU DEVIZNA SREDSTVA POLOŽILI NA OSNOVU UGOVORA O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNjI SA JUGOSKANDIKOM D.D. BEOGRAD KOD BANKE PRIVATNE PRIVREDE CRNE GORE D.D. PODGORICA

I

Razrešava se Aleksandar Popović dužnosti člana Komisije za izdavanje potvrda na osnovu kojih se utvrđuje pravo na isplatu dospelih obaveza prema deponentima Dafiment banke a.d. Beograd, u likvidaciji i građanima koji su devizna sredstva položili na osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Jugoskandikom d.d. Beograd kod Banke privatne privrede Crne Gore d.d. Podgorica.

II

Imenuje se Dragan Petkoski, dipl. pravnik, iz Trgovinskog suda u Beogradu, za člana Komisije za izdavanje potvrda na osnovu kojih se utvrđuje pravo na isplatu dospelih obaveza prema deponentima Dafiment banke a.d. Beograd, u likvidaciji i građanima koji su devizna sredstva položili na osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Jugoskandikom d.d. Beograd kod Banke privatne privrede Crne Gore d.d. Podgorica.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4689/2007

U Beogradu, 2. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RC”, broj 61/06-prečišćeni tekst) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE

ZA RESTRUKTURIRANjE I PRIVATIZACIJU JAVNIH PREDUZEĆA

I

Imenuje se Slobodan Milosavljević, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za člana Komisije za restrukturiranje i privatizaciju javnih preduzeća.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4870/2007

U Beogradu, 2. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Tihomir Bogićević za pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija – Sektor za carinsko poslovanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4856/2007

U Beogradu, 2. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Aleksandar Vulović za pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija – Sektor za kontrolu primene carinskih propisa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4858/2007

U Beogradu, 2. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Duško Marinković dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija – Sektor za carinsko poslovanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4857/2007

U Beogradu, 2. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 400a. stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU POLjOPRIVREDNO INDUSTRIJSKOG KOMBINATA „ZEMUN”, ZEMUN

I

Razrešavaju se dužnosti u Skupštini Poljoprivredno industrijskog kombinata „Zemun”, Zemun, kao predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Zoran Pualić;

2. Božidar Milovanović;

3. Nenad Urošević.

II

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Poljoprivredno industrijskog kombinata „Zemun”, Zemun, kao predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Dragan Velimirović;

2. Jelena Ivanković;

3. Đura Racić.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-48812007

U Beogradu, 2. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 400a. stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINU I UPRAVNI ODBOR POLjOPRIVREDNO INDUSTRIJSKOG KOMBINATA „ZEMUN”, ZEMUN

I

U Skupštinu Poljoprivredno industrijskog kombinata „Zemun”, Zemun, imenuju se kao predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Vladimir Četrović, direktor Direkcije za pravne poslove JP PTT saobraćaja „Srbija”;

2. Vladeta Ćuk, dipl. pravnik, zastupnik Narodne banke Srbije;

3. Zlatomir Dragošan, direktor Društva za posredovanje i osiguranje „3D MEDIATOR” d.o.o. Beograd.

II

U Upravni odbor Poljoprivredno industrijskog kombinata „Zemun”, Zemun, imenuju se kao predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Andrijana Živanović, direktor sektora za strategiju JP PTT saobraćaja „Srbija”;

2. Radovan Anđelić, generalni direktor „Aeroinženjering” a.d. Beograd;

3. Biljana Todorović, samostalni saradnik za zastupanje i ugovaranje u Sektoru za pravne i opšte poslove „Građevinska direkcija Srbije” d.o.o. Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-48812007-1

U Beogradu, 2. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA „BEOGRAD” U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Studentskog centra „Beograd” u Beogradu imenuju se:

1. za predsednika:

– Slobodan Đulić, dipl. ekonomista;

2. za članove:

predstavnici osnivača

1) Stevan Kriško, dipl. ekonomista;

2) Goran Ivančević, dipl. ekonomista;

3) Arsenije Katanić, dipl. pravnik;

4) Sava Jerković, profesor istorije;

5) Dragica Moro, profesor književnosti;

6) Ljiljana Jovčić, dipl. defektolog;

7) Dragan Daničić, student;

8) Balša Božović, student;

predstavnici studenata

10) Goran Minić, predsednik Saveza studenata Beograda;

11) Vladimir Cvijović, generalni sekretar Saveza Studenata Beograda;

12) Mira Šekeljić, koordinator Resora za studentski standard Saveza studenata Beograda;

predstavnici univerziteta

13) prof. dr Branko Medojević, prorektor Univerziteta u Beogradu;

14) Ljiljana Delević, rukovodilac finansijske službe Univerziteta u Beogradu;

15) mr Saša Veljković, asistent Ekonomskog fakulteta u Beogradu;

predstavnici iz reda zaposlenih

16) Radislav Mitrić;

17) Goran Šćepanović;

18) Miro Mačar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4903/2007

U Beogradu, 2. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Ostavite komentar