Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RC”, broj 61/06-prečišćeni tekst) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU POTPREDSEDNIKA I ČLANOVA

SAVETA ZA REFORMU DRŽAVNE UPRAVE

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za reformu državne uprave:

1. Miroljub Labus, potpredsednik;

2. Zoran Lončar, član;

3. Mlađan Dinkić, član;

4. Dragan Jočić, član;

5. Zoran Stojković, član.

II

U Savet za reformu državne uprave imenuju se:

1. za potpredsednika:

– Milan Marković, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

2. za članove:

1) Mirko Cvetković, ministar finansija;

2) Dušan Petrović, ministar pravde;

3) Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja;

4) Velimir Ilić, ministar za infrastrukturu;

5) Zoran Lončar, ministar prosvete;

6) Jasmina Damjanović, direktor Službe za upravljanje kadrovima.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5073/2007

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I PRIVREDU U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Zlatko Isaković dužnosti člana Upravnog odbor Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, zbog prestanka radnog odnosa u Institutu.

II

Imenuje se dr Aleksandar Fatić, naučni savetnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, za člana Upravnog odbor Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4954/2007

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju inicijativnog Odbora za organizaciju Šeste ministarske konferencije „Životna sredina za Evropu – Beograd, 2007” („Službeni glasnik RS”, broj 4/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, POTPREDSEDNIKA I ČLANOVA INICIJATIVNOG ODBORA ZA ORGANIZACIJU ŠESTE MINISTARSKE KONFERENCIJE „ŽIVOTNA SREDINA ZA EVROPU – BEOGRAD, 2007”

I

Razrešavaju se dužnosti u inicijativnom Odboru za organizaciju Šeste ministarske konferencije „Životna sredina za Evropu – Beograd, 2007”:

dr Aleksandar Popović, predsednik;

dr Miroslav Nikčević, potpredsednik;

dr Branko Karadžić, član;

Miroslav Spasojević, član;

Budimir Tanjević, član;

Predrag Bošković, član;

mr Goran Anđelić, član;

Miroslav Milošević, član;

Milan Miljević, član;

Gordana Todić, član;

prof. dr Đorđe Mihajlović, član;

Mirjana Lazović, član;

Jasna Stajić, član;

Branislav Božović, član;

Slobodan Milosavljević, član;

Đorđe Stančić, član;

Nenad Deneš, član;

Olivera Radovanović, član;

Gorčin Cvijanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5049/2007

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju inicijativnog Odbora za organizaciju Šeste ministarske konferencije „Životna sredina za Evropu -Beograd, 2007” („Službeni glasnik RS”, broj 4/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, POTPREDSEDNIKA I ČLANOVA INICIJATIVNOG ODBORA ZA ORGANIZACIJU ŠESTE MINISTARSKE KONFERENCIJE „ŽIVOTNA SREDINA ZA EVROPU –BEOGRAD, 2007”

I

Imenuju se u inicijativni Odbor za organizaciju Šeste ministarske konferencije „Životna sredina za Evropu – Beograd, 2007”:

1. za predsednika:

– Božidar Đelić, potpredsednik Vlade;

2. za potpredsednika:

– dr Saša Dragin, ministar zaštite životne sredine;

3. za članove:

1) Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova;

2) Dragan Jočić, ministar unutrašnjih poslova;

3) dr Aleksandar Popović, ministar rudarstva i energetike;

4) dr Zoran Lončar, ministar prosvete;

5) dr Slobodan Milosavljević, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

6) dr Ana Pešikan, ministar nauke;

7) prof. dr Miladin Avramov, državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine;

8) Milan Stegić, pomoćnik ministra zaštite životne sredine;

9) Jelena Cvetković, pomoćnik ministra zaštite životne sredine;

10) Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra zaštite životne sredine;

11) Dušan Pajkić, pomoćnik ministra zaštite životne sredine;

12) Đorđe Jovanović, pomoćnik ministra zaštite životne sredine;

13) Ljiljana Stanojević, pomoćnik ministra zaštite životne sredine;

14) Momčilo Živković, direktor Agencije za zaštitu životne sredine;

2

15) Zoran Basaraba, sekretar Ministarstva zaštite životne sredine;

16) Radmila Hrustanović, zamenik gradonačelnika grada Beograda;

17) Branislav Božović, sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5049/2007-1

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Slobodan Nikolić za pomoćnika direktora – koordinatora Uprave carina u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5146/2007

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Dubravka Gatić za pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija – Sektor za finansijske, investicione i pravne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5146/2007-1

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE

I

Postavlja se dr Milorad Milenković za pomoćnika ministra prosvete – Sektor za inspekcijske i nadzorne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5184/2007

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE

I

Postavlja se Vladana Jović za pomoćnika ministra prosvete – Sektor za normativne i pravne poslove i harmonizaciju propisa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5183/2007

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE I SPORTA

I

Razrešava se mr Petar Odorović dužnosti pomoćnika ministra prosvete i sporta – Sektor za učenički i studentski standard i investicije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5182/2007

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA

„KRALjEVO” IZ KRALjEVA

I

Razrešava se Milanko Šekler dužnosti direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Kraljevo” iz Kraljeva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5180/2007

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA

„KRALjEVO” IZ KRALjEVA

I

Imenuje se Zoran Debeljak za direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Kraljevo” iz Kraljeva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5180/2007-1

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

VETERINARSKE STANICE „KUČEVO” SA SEDIŠTEM U KUČEVU

I

Razrešava se Mirko Đorđević dužnosti direktora Veterinarske stanice „Kučevo” sa sedištem u Kučevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5180/2007-2

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

VETERINARSKE STANICE „KUČEVO” SA SEDIŠTEM U KUČEVU

I

Imenuje se Boris Arsić za direktora Veterinarske stanice „Kučevo” sa sedištem u Kučevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5180/2007-3

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

VETERINARSKE STANICE „KANjIŽA” SA SEDIŠTEM U KANjIŽI

I

Imenuje se Bata Vilmoš za direktora Veterinarske stanice „Kanjiža” sa sedištem u Kanjiži.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5180/2007-4

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

VETERINARSKE STANICE „POŽAREVAC” SA SEDIŠTEM U POŽAREVCU

I

Razrešava se Ilija Kuridža dužnosti direktora Veterinarske stanice „Požarevac” sa sedištem u Požarevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5180/2007-5

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

VETERINARSKE STANICE „POŽAREVAC” SA SEDIŠTEM U POŽAREVCU

I

Imenuje se Vladan Janković za direktora Veterinarske stanice „Požarevac” sa sedištem u Požarevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5180/2007-6

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

VETERINARSKE STANICE „ĆUPRIJA” SA SEDIŠTEM U ĆUPRIJI

I

Razrešava se Dušan Nestorović dužnosti direktora Veterinarske stanice „Ćuprija” sa sedištem u Ćupriji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5180/2007-7

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

VETERINARSKE STANICE „ĆUPRIJA” SA SEDIŠTEM U ĆUPRIJI

I

Imenuje se Goran Petrović za direktora Veterinarske stanice „Ćuprija” sa sedištem u Ćupriji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5180/2007-8

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Postavlja se Luka Andrić za državnog sekretara u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5278/2007

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLjNIH POSLOVA

I

Postavlja se Zoran Vujić za pomoćnika ministra spoljnih poslova – generalnog direktora Generalne direkcije za NATO i poslove odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5294/2007

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 24/96 i 76/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05- ispravka),

Postupajući po presudi Vrhovnog suda Srbije broj U. 2689/06 od 4. aprila 2007. godine,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

VIŠE TEHNIČKE TEHNOLOŠKE ŠKOLE U VRANjU

I

Razrešava se dr Rade Knežević dužnosti direktora Više tehničke tehnološke škole u Vranju sa 13. aprilom 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5316/2007-1

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Postavlja se Igor Brkanović za pomoćnika ministra ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5324/2007

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Razrešava se Igor Momčilović dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za makroekonomske i fiskalne analize, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5325/2007

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Igor Momčilović za pomoćnika ministra finansija – Sektor za ekonomiju i javna preduzeća.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5325/2007-1

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Razrešava se Goran Jovović dužnosti pomoćnika ministra pravde – Sektor za informacione tehnologije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5328/2007

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu tačke 7. Odluke o osnivanju Medicinske škole u Novom Pazaru („Službeni glasnik RS”, broj 36/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

MEDICINSKE ŠKOLE U NOVOM PAZARU

I

Imenuje se Nasuf Bećović za vršioca dužnosti direktora Medicinske škole u Novom Pazaru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5329/2007

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 400a. stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ELEKTRO-OPTO MEHANIKE „TELEOPTIK-ŽIROSKOPI”, ZEMUN

I

Razrešavaju se dužnosti u Skupštini Društvenog preduzeća elekto-opto mehanike „Teleoptik-Žiroskopi”, Zemun, kao predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Veselin Pavićević;

2. Bedžo Likarski;

3. Slobodan Đurić.

II

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Društvenog preduzeća elekto-opto mehanike „Teleoptik-Žiroskopi”, Zemun, kao predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Mirjana Sićević;

2. Danijela Petrović;

3. Aleksandar Milunović.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5331/2007

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 400a. stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINU I UPRAVNI ODBOR DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ELEKTRO-OPTO MEHANIKE „TELEOPTIK-ŽIROSKOPI”, ZEMUN

I

U Skupštinu Društvenog preduzeća elekto-opto mehanike „Teleoptik-Žiroskopi”, Zemun, imenuju se kao predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. potpukovnik Veselin Raičević, Ministarstvo odbrane;

2. Jovan Rumla, zamenik direktora Sektora u JP „Jugoimport-SDPR ”;

3. Nebojša Aranđelović, dipl. pravnik u JKP „Beogradske elektrane”.

II

U Upravni odbor Društvenog preduzeća elekto-opto mehanike „Teleoptik-Žiroskopi”, Zemun, imenuju se kao predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. potpukovnik Miroslav Mijatović, Ministarstvo odbrane;

2. Miroljub Milošević, dipl. inž. u JP „Jugoimport-SDPR ”;

3. Ratko Cvijović, dipl. ekonomista u JKP „Beogradske elektrane”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5331/2007-1

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Ostavite komentar