27. sednica Vlade Republike Srbije, 20. septembar 2007. godine

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA INSPEKTORATA ZA RAD

U MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se Radovan Ristanović za direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu rada i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5810/2007

U Beogradu, 20. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 130. stav 3. i člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ZDRAVSTVENOG CENTRA GNjILANE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Zdravstvenog centra Gnjilane:

1. Radovan Decić, predsednik;

2. Miloš Petrović, član;

3. Živorad Tomić, član;

4. Nenad Marković, član;

5. dr Violeta Trajković, član;

6. Radovan Arsenijević, član;

7. dr Đorđe Andrejević, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Zdravstvenog centra Gnjilane:

1. Sreten Ivanović, predsednik;

2. Mladen Mitrović, član;

3. Dragan Paunović, član;

4. dr Zoran Šarac, član;

5. Trajan Paunović, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5782/2007

U Beogradu, 20. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić Na osnovu člana 130. stav 3. i člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ZDRAVSTVENOG CENTRA GNjILANE

I

U Upravni odbor Zdravstvenog centra Gnjilane imenuju se:

1. za predsednika:

– Božidar Perić, pravnik, Skupština opštine Gnjilane;

2. za članove:

1) Milorad Kojić, ekonomista, Lokalna kancelarija zajednica-Vitina, Vrbovac;

2) Dejan Moškić, dipl. inž. elektrotehnike, Tehnička škola, Vrbovac;

3) Dragan Nikolić, dipl. inž. agronomije, Gimnazija, Gnjilane;

4) dr Violeta Trajković, Zdravstveni centar Gnjilane;

5) Radovan Arsenijević, med. tehničar, Zdravstveni centar Gnjilane;

6) dr Đorđe Andrejević, spec. stomatološke protetike, Zdravstveni centar Gnjilane.

II

U Nadzorni odbor Zdravstvenog centra Gnjilane imenuju se:

1. za predsednika:

– Zoran Krčmarević, ekonomista, Lokalna kancelarija zajednica-Vitina, Vrbovac;

2. za članove:

1) Trajan Trajković, dipl. inž. mašinstva, Tehnička škola Vrbovac;

2) Živorad Jovanović, inž. poljoprivrede, Poljoprivredna škola, Partes-Gnjilane;

3. dr Zoran Šarac, spec. hirurgije, Zdravstveni centar Gnjilane;

4) Trajan Paunović, med. tehničar, Zdravstveni centar Gnjilane.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-5782/2007-1

U Beogradu, 20. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03, 58/04, 128/04, 42/05, 105/05, 44/06, 106/06 i 42/07), čl. 3. i 3a Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

 

Vlada donosi

 

R E Š E Nj E

O IZMENI REŠENjA O PREDUZIMANjU MERA

U AD FABRIKA ŠEĆERA „ZRENjANIN” ZRENjANIN

I

Ovim rešenjem menja se Rešenje o preduzimanju mera u AD Fabrika šećera „Zrenjanin” Zrenjanin („Službeni glasnik RS”, br. 59/03, 5/04, 53/04 i 67/04).

 

II

Razrešavaju se dužnosti u AD Fabrika šećera „Zrenjanin” Zrenjanin:

1)Đorđe Radu, vršilac dužnosti direktora;

2) Verica Čupić, član Odbora;

3) Stojan Mirović, član Odbora;

4) Miodrag Tomić, član Odbora.

III

U AD Fabrika šećera „Zrenjanin” Zrenjanin imenuju se:

– za vršioca dužnosti direktora:

Miodrag Tomić, dipl. inž. poljoprivrede;

– za članove Odbora:

1) Gojko Jerković, KV instalater;

2) Milorad Pajić, dipl. inž. poljoprivrede;

3) Đorđe Radu, dipl. ekonomista.

IV

Lica iz tačke II razrešavaju se dužnosti, a lica iz tačke III preuzimaju dužnost narednog dana od dana objavljivanja ovog rešenja u „Službenog glasniku Republike Srbije”.

V

U ostalom delu Rešenje Vlade ostaje nepromenjeno.

VI

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5862/2007

U Beogradu, 20. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Gordana Lazarević za pomoćnika ministra finansija -Sektor za programiranje i upravljanje fondovima Evropske unije i razvojnom pomoću.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5894/2007-1

U Beogradu, 20. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM

I

Razrešava se Gordana Lazarević dužnosti pomoćnika ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom – Sektor za donacije i razvojnu pomoć, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5894/2007

U Beogradu, 20. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Postavlja se Zoran Ćirović za pomoćnika ministra finansija – Sektor za međunarodne finansijske odnose.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5895/2007

U Beogradu, 20. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Zoran Vukotić dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija – Sektor za informacione tehnologije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5893/2007

U Beogradu, 20. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Sena Morić dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija – Sektor za ljudske resurse i opšte poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5893/2007-1

U Beogradu, 20. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Predrag Karavdić za pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija – Sektor za informacione tehnologije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5893/2007-2

U Beogradu, 20. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Goran Grahovac za pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija – Sektor za ljudske resurse i opšte poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5893/2007-3

U Beogradu, 20. septembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava PREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Vojislav Koštunica, s.r. Dragan Blešić

Ostavite komentar