Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja („Službeni glasnik RS”, br. 71/08, 46/09 i 4/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ZAMENIKA DIREKTORA

KANCELARIJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLJNO RAZVIJENIH PODRUČJA

I

Šemsudinu Kučeviću prestaje rad na položaju zamenika direktora Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, zbog stupanja na funkciju u organu lokalne samouprave – od 3. avgusta 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4792/2012

U Beogradu, 3. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja („Službeni glasnik RS”, br. 71/08, 46/09 i 4/11), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLJNO RAZVIJENIH PODRUČJA

I

Postavlja se mr Esad Salihović za zamenika direktora Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4790/2012

U Beogradu, 3. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12 ),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Ivica Kojić za državnog sekretara u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4713/2012

U Beogradu, 3. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Vlajko Senić za državnog sekretara u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4714/2012

U Beogradu, 3. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Goran Petković za državnog sekretara u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4715/2012

U Beogradu, 3. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Aleksandar Ljubić za državnog sekretara u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4716/2012

U Beogradu, 3. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Ljubiša Milosavljević za državnog sekretara u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4815/2012

U Beogradu, 3. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se Edi Majstorović za državnog sekretara u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4742/2012

U Beogradu, 3. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se prof. dr Radivoje Mitrović za državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4773/2012

U Beogradu, 3. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I

Postavlja se Muhedin Fijuljanin za državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4842/2012

U Beogradu, 3. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

I

Postavlja se dr Periša Simonović za državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4753/2012

U Beogradu, 3. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se Tatjana Matić za državnog sekretara u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4768/2012

U Beogradu, 3. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU SEKRETARA MINISTARSTVA SPOLJNE

I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se Daniela Gačić Vukićević za sekretara Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4767/2012

U Beogradu, 3. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU ZAMENIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Darku Radojičiću prestaje rad na položaju zamenika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, zbog podnošenja pismene ostavke – od 3. avgusta 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4732/2012

U Beogradu, 3. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA

MINISTARSTVA ODBRANE

I

Draganu Raduloviću prestaje rad na položaju sekretara Ministarstva odbrane, zbog podnošenja pismene ostavke – od 3. avgusta 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4787/2012

U Beogradu, 3. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU SEKRETARA

MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Tatjani Matić prestaje rad na položaju sekretara Ministarstva rada i socijalne politike, zbog podnošenja pismene ostavke – od 3. avgusta 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4783/2012

U Beogradu, 3. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 9. stav 1. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 48/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), a u vezi sa Odlukom predsednika Vlade Broj: 021-00-29/2012-01 od 2. avgusta 2012. godine („Službeni glasnik RS”, broj 75/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

I

Određuje se dr Sulejman Ugljanin, ministar bez portfelja, da vodi Kancelariju za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja.

II

Dr Sulejman Ugljanin, ministar bez portfelja, pri vođenju Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja ima ista ovlašćenja kao i ministar pri vođenju ministarstva.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4820/2012

U Beogradu, 3. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA I URBANIZMA

I

Postavlja se mr Miodrag Jocić za državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva i urbanizma.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4802/2012

U Beogradu, 3. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

I

Postavlja se prof. dr Vladimir Đukić za državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4810/2012

U Beogradu, 3. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

I

Postavlja se dr Simo Vuković za državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4835/2012

U Beogradu, 3. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PRIRODNIH RESURSA, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

I

Postavlja se Milana Rakić za državnog sekretara u Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4809/2012

U Beogradu, 3. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU SEKRETARA MINISTARSTVA ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Gordana Škoro za sekretara Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4840/2012

U Beogradu, 3. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji („Službeni glasnik RS”, br. 42/02, 116/07 – dr. zakon i 111/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA

BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNE AGENCIJE

I

Razrešava se Saša Vukadinović dužnosti direktora Bezbednosno-informativne agencije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4859/2012

U Beogradu, 3. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji („Službeni glasnik RS”, br. 42/02, 116/07 – dr. zakon i 111/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA

BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNE AGENCIJE

I

Postavlja se Nebojša Rodić za direktora Bezbednosno-informativne agencije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4860/2012

U Beogradu, 3. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, broj 75/12), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Aleksandar Vulin za direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4857/2012

U Beogradu, 3. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar