Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Kancelarije za praćenje poslova predsedavanja Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O OSNIVANJU KANCELARIJE

ZA PRAĆENJE POSLOVA PREDSEDAVANJA GENERALNOM SKUPŠTINOM UJEDINJENIH NACIJA

Član 1.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o osnivanju Kancelarije za praćenje poslova predsedavanja Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija („Službeni glasnik RS”, broj 61/12).

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110- 4826/2012

U Beogradu, 7. avgusta 2012. godine

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar