Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr.zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI PREDUZEĆA U DRUŠTVENOJ SVOJINI LABORATORIJA

ZA BIOFIZIČKU I ANALITIČKU HEMIJU PO ZEMUN

I

Razrešavaju se dužnosti u Skupštini Preduzeća u društvenoj svojini Laboratorija za biofizičku i analitičku hemiju p.o. Zemun, kao predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća:

1) Predrag Grubin;

2) Dragana Kosić;

3) Jovanka Jovanović.

II

U Skupštinu Preduzeća u društvenoj svojini Laboratorija za biofizičku i analitičku hemiju p.o. Zemun, kao predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća, imenuju se:

1) Momčilo Grujić, dipl. inž. mašinstva;

2) Dejan Mijalković, dipl. biohemičar;

3) Nada Perišić, dipl. inž. tehnologije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6079/2007

U Beogradu, 4. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA DIREKTORA

AGENCIJE ZA STRANA ULAGANjA I PROMOCIJU IZVOZA

I

Postavlja se Bojan Janković za zamenika direktora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6127/2007

U Beogradu, 4. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RC”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon), a u vezi sa članom 69v Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana („Službeni glasnik RS”, br. 36/91, 79/91-dr. zakon, 33/93, 53/93-dr. zakon, 67/93, 67/93-dr. zakon, 46/94, 48/94-dr. zakon, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05-dr. zakon i 115/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Gerontološkog centra u Kragujevcu, na lični zahtev:

1. Vera Nešković, član;

2. Snežana Ratković, član;

3. Bratislava Šarčević, član;

4. Goran Ivanović, član.

II

U Upravni odbor Gerontološkog centra u Kragujevcu imenuju se za članove:

1. Jelena Radosavljević Svetozarević, zaposlena u Centru;

2. Ivan Pavlović, zaposlen u Centru;

3. Zorica Bošnjaković, zaposlena u Centru;

4. Vojislav Prodanović, korisnik Centra.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6132/2007

U Beogradu, 4. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, broj 106/05), člana 13. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

I

Razrešava se Petar Špadijer dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima – Sektor za strategiju upravljanja kadrovima, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6130/2007

U Beogradu, 4. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, broj 106/05), člana 13. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

I

Razrešava se Dragan Stojanović dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima – Sektor za informatičku podršku, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6129/2007

U Beogradu, 4. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, broj 106/05), člana 13. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

I

Postavlja se Petar Špadijer za pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima – Sektor za analitičke poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6130/2007-1

U Beogradu, 4. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, broj 106/05), člana 13. stav 2. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 75/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

I

Postavlja se Dragan Stojanović za pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima – Sektor za Centralnu kadrovsku evidenciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6129/2007-1

U Beogradu, 4. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 2. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, broj 45/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA

UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE SRBIJE

I

Razrešava se Zoran Subotički dužnosti člana Upravnog odbora Turističke organizacije Srbije, na lični zahtev.

II

Imenuje se Miroslava Gušić za člana Upravnog odbora Turističke organizacije Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6521/2007

U Beogradu, 4. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04, 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U ODžACIMA

I

Jozefu Demanu prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Odžacima sa 8. oktobrom 2007. godine, zbog nesavesnog i nestručnog vršenja dužnosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6617/2007

U Beogradu, 4. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK mr Božidar Đelić

Ostavite komentar