31. sednica Vlade Republike Srbije, 30. oktobar 2008. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka), a u vezi sa članom 3. stav 1. i članom 5. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, broj 126/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA

KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Dr Tanji Miščević prestaje rad na položaju direktora Kancelarije za evropske integracije, zbog podnošenja pismene ostavke – od 30. oktobra 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-4561/2008

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

GENERALNOG INSPEKTORATA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Dragana Gođevac Obradović za pomoćnika direktora Generalnog inspektorata poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor fitosanitarne inspekcije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4572/2008

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, broj 126/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA

KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Postavlja se dr Milica Delević za direktora Kancelarije za evropske integracije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-4607/2008

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

GRADSKOG SUDIJE ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

I

Dragana Pavlović razrešava se dužnosti sudije Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda sa 9. septembrom 2008. godine, zbog odlaska u invalidsku penziju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-4615/2008

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka), a u vezi sa tačkom 10. Odluke o osnivanju Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 94/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PRIVREMENOG DIREKTORA

AGENCIJE ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE

I

Imenuje se dr Snežana Manić za privremenog direktora Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-4633/2008

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU KOPREDSEDAVAJUĆIH I ČLANOVA

PROJEKTNOG SAVETA ZA PROJEKAT KATASTRA NEPOKRETNOSTI

I UPIS PRAVA U REPUBLICI SRBIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Projektnom savetu za Projekat katastra nepokretnosti i upis prava u Republici Srbiji:

1. Zoran Krejović, kopredsedavajući;

2. prof. dr Miodrag Ralević, kopredsedavajući;

3. Milica Jevremović, član;

4. Gordana Lazarević, član;

5. Jasna Matić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-4624/2008

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU KOPREDSEDAVAJUĆIH I ČLANOVA

PROJEKTNOG SAVETA ZA PROJEKAT KATASTRA NEPOKRETNOSTI

I UPIS PRAVA U REPUBLICI SRBIJI

I

U Projektni savet za Projekat katastra nepokretnosti i upis prava u Republici Srbiji imenuju se:

1. za kopredsedavajuće:

– Nenad Tesla, direktor Republičkog geodetskog zavoda;

– Vladimir Jovanović, državni sekretar u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja;

2. za članove:

1) Vladimir Milenković, pomoćnik direktora Republičkog geodetskog zavoda;

2) Pero Kraguljac, načelnik Odeljenja za upravne poslove u Sektoru za imovinsko-pravne poslove u Ministarstvu finansija;

3) Vesna Arsić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-4624/2008-1

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE

I

Razrešava se dr Aleksandar Lipkovski dužnosti pomoćnika ministra prosvete – Sektor za visoko i više obrazovanje, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-4640/2008

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLjNIH POSLOVA

I

Razrešava se dr Milica Delević dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova – generalnog direktora Generalne direkcije za Evropsku uniju, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4649/2008

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03, 58/04, 128/04, 42/05, 105/05, 44/06, 106/06, 42/07, 110/07 i 56/08), a u vezi sa čl. 3. i 3a Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

 

R E Š E Nj E

O IZMENI REŠENjA O PREDUZIMANjU MERA U PREDUZEĆU RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR-GRUPA RTB BOR DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BOR

I

Ovim rešenjem menja se Rešenje o preduzimanju mera u preduzeću Rudarsko-topioničarski basen Bor-Grupa RTB Bor društvo s ograničenom odgovornošću, Bor („Službeni glasnik RS”, br. 7/02, 66/04, 101/04 i 45/06).

II

Razrešava se Miodrag Conić dužnosti vršioca dužnosti direktora u preduzeću Rudarsko-topioničarski basen Bor-Grupa RTB Bor društvo s ograničenom odgovornošću, Bor.

III

Imenuje se Blagoje Spaskovski, diplomirani inženjer rudarstva, za vršioca dužnosti direktora u preduzeću Rudarsko-topioničarski basen Bor-Grupa RTB Bor društvo s ograničenom odgovornošću, Bor.

IV

Lice iz tačke II razrešava se dužnosti, a lice imenovano u tački III preuzima dužnost 31. oktobra 2008. godine.

V

Rešenje dostaviti licima iz tač. II i III ovog rešenja.

VI

U ostalom delu Rešenje Vlade ostaje nepromenjeno.

VII

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3823/2008

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSTAVNIKA

I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U UPRAVNI ODBOR HOLDING KORPORACIJE

„ELEKTRONSKA INDUSTRIJA” AD, NIŠ

I

Razrešava se Mišela Nikolić dužnosti vršioca dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru Holding korporacije „Elektronska industrija” a.d, Niš, na lični zahtev.

II

U Upravni odbor Holding korporacije „Elektronska industrija” a.d, Niš, za predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća imenuje se Biljana Blagojević, zaposlena u Agenciji za privatizaciju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2971/2008

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Postavlja se Jan Sabo za državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4658/2008

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZA INFRASTRUKTURU

I

Postavlja se Miodrag Miljković za državnog sekretara u Ministarstvu za infrastrukturu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4648/2008

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. stav 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o formiranju Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 1/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG JUGOSLOVENSKO-RUSKOG KOMITETA ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNjU

I

Konstatuje se da je dr Predragu Bubalu prestala dužnost predsednika srpskog dela Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju 7. jula 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3783/2008

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 3. stav 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o formiranju Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 1/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI ZAMENIKA PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG JUGOSLOVENSKO-RUSKOG KOMITETA ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNjU

I

Konstatuje se da je mr Mlađanu Dinkiću prestala dužnost zamenika predsednika srpskog dela Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju 7. jula 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3783/2008-1

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o formiranju Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-BELORUSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNjU

I

Konstatuje se da je dr Predragu Bubalu prestala dužnost predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju 7. jula 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3783/2008-2

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 11. stav 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Bugarske o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU SARADNjU

SA REPUBLIKOM BUGARSKOM

I

Konstatuje se da je mr Velimiru Iliću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku saradnju sa Republikom Bugarskom 7. jula 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3783/2008-3

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ukrajine o formiranju Međuvladine jugoslovensko-ukrajinske komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-UKRAJINSKE KOMISIJE ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNjU

I

Konstatuje se da je dr Predragu Bubalu prestala dužnost predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-ukrajinske komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju 7. jula 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3783/2008-4

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Slovačke Republike („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 14/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITE KOMISIJE SA SLOVAČKOM REPUBLIKOM

I

Konstatuje se da je dr Aleksandru Popoviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Slovačkom Republikom 7. jula 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3783/2008-5

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Turske o osnivanju Jugoslovensko-turske mešovite komisije („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, broj 12/74) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKO-TURSKE MEŠOVITE KOMISIJE

I

Konstatuje se da je mr Mlađanu Dinkiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Jugoslovensko-turske mešovite komisije 7. jula 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3783/2008-6

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 13. Dugoročnog sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Republike Egipta („Službeni list FNRJ”, broj 3/58) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-EGIPATSKE KOMISIJE

I

Konstatuje se da je dr Slobodanu Milosavljeviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-egipatske komisije 7. jula 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3783/2008-7

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. stav 1. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Kine („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI ZAMENIKA PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNjU SA NARODNOM REPUBLIKOM KINOM

I

Konstatuje se da je dr Mirku Cvetkoviću prestala dužnost zamenika predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa Narodnom Republikom Kinom 7. jula 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3783/2008-8

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. stav 1. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Kine („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNjU SA NARODNOM REPUBLIKOM KINOM

I

Konstatuje se da je mr Mlađanu Dinkiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa Narodnom Republikom Kinom 7. jula 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3783/2008-9

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 9. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 102/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITOG KOMITETA SA REPUBLIKOM INDIJOM

I

Konstatuje se da je mr Mlađanu Dinkiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Republikom Indijom 7. jula 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3783/2008-10

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 10. stav 1. Trgovinskog sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Islamske Republike Irana („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA TRGOVINU SA ISLAMSKOM REPUBLIKOM IRAN

I

Konstatuje se da je dr Rasimu Ljajiću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite komisije za trgovinu sa Islamskom Republikom Iran 7. jula 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3783/2008-11

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. Dugoročnog trgovinskog sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne i Demokratske Republike Alžira („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 9/77) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITE KOMISIJE SA REPUBLIKOM ALŽIR

I

Konstatuje se da je dr Aleksandru Popoviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Republikom Alžir 7. jula 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3783/2008-12

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 10. Sporazuma o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Libijske Arapske Republike („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, broj 18/72) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG

DELA MEŠOVITE KOMISIJE SA VELIKOM SOCIJALISTIČKOM NARODNOM LIBIJSKOM ARAPSKOM DžAMAHIRIJOM

I

Konstatuje se da je dr Predragu Bubalu prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Velikom Socijalističkom Narodnom Libijskom Arapskom Džamahirijom 7. jula 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3783/2008-13

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 9. Sporazuma o trgovini i privrednoj saradnji između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Države Kuvajt („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, broj 44/72) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITE KOMISIJE SA DRŽAVOM KUVAJT

I

Konstatuje se da je dr Mirku Cvetkoviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Državom Kuvajt 7. jula 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3783/2008-14

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu Sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Kraljevine Maroka o osnivanju Stalnog međuvladinog komiteta („Službeni list SFRJ”, broj 5/79) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA STALNOG MEĐUVLADINOG KOMITETA SA KRALjEVINOM MAROKO

I

Konstatuje se da je dr Slobodanu Milosavljeviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Stalnog međuvladinog komiteta sa Kraljevinom Maroko 7. jula 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3783/2008-15

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. Sporazuma o trgovini i dugoročnoj privrednoj saradnji između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Tuniske Republike („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, broj 10/65) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-TUNISKE KOMISIJE

I

Konstatuje se da je mr Velimiru Iliću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-tuniske komisije 7. jula 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3783/2008-16

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Mađarske („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE KOMISIJE SA REPUBLIKOM MAĐARSKOM

I

Konstatuje se da je Jasni Matić prestala dužnost predsednika srpskog dela Zajedničke komisije sa Republikom Mađarskom 7. jula 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3783/2008-17

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ČEŠKOM REPUBLIKOM

I

Konstatuje se da je Jasni Matić prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Češkom Republikom 7. jula 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3783/2008-18

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 10. stav 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Rumunije o ekonomskoj saradnji („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA ZA EKONOMSKU SARADNjU SA RUMUNIJOM

I

Konstatuje se da je dr Mirku Cvetkoviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta za ekonomsku saradnju sa Rumunijom 7. jula 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3783/2008-19

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 9. stav 1. Sporazuma trgovinskoj i ekonomskoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Slovenije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/01) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-SLOVENAČKE KOMISIJE

I

Konstatuje se da je Jasni Matić prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-slovenačke komisije 7. jula 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3783/2008-20

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. Dugoročnog trgovinskog sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Sirijske Arapske Republike („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 25/76) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG JUGOSLOVENSKO-SIRIJSKOG KOMITETA

I

Konstatuje se da je dr Aleksandru Popoviću prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovitog jugoslovensko-sirijskog komiteta 7. jula 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3783/2008-21

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Sporazuma o trgovini i privrednoj saradnji između Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarske Konfederacije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITOG KOMITETA SA ŠVAJCARSKOM KONFEDERACIJOM

I

Konstatuje se da je Jasni Matić prestala dužnost predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Švajcarskom Konfederacijom 7. jula 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3783/2008-22

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Sporazuma o trgovini i privrednoj saradnji između Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarske Konfederacije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITOG KOMITETA SA ŠVAJCARSKOM KONFEDERACIJOM

I

Imenuje se Vesna Arsić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, za predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Švajcarskom Konfederacijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3781/2008

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA SA ČEŠKOM REPUBLIKOM

I

Imenuje se Vesna Arsić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, za predsednika srpskog dela Mešovitog komiteta sa Češkom Republikom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3781/2008-1

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 4. stav 1. Sporazuma ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Mađarske („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA ZAJEDNIČKE KOMISIJE SA REPUBLIKOM MAĐARSKOM

I

Imenuje se Bojan Pajtić, predsednik Izvršnog veća Autonomne pokrajine Vojvodina, za predsednika srpskog dela Zajedničke komisije sa Republikom Mađarskom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3781/2008-2

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. Sporazuma o trgovini i dugoročnoj privrednoj saradnji između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Tuniske Republike („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, broj 10/65) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-TUNISKE KOMISIJE

I

Imenuje se dr Rasim Ljajić, ministar za rad i socijalnu politiku, za predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-tuniske komisije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3781/2008-3

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 9. Sporazuma o trgovini i privrednoj saradnji između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Države Kuvajt („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, broj 44/72) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITE KOMISIJE SA DRŽAVOM KUVAJT

I

Imenuje se dr Rasim Ljajić, ministar za rad i socijalna pitanja, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Državom Kuvajt.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3781/2008-4

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu Sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Kraljevine Maroka o osnivanju Stalnog međuvladinog komiteta („Službeni list SFRJ”, broj 5/79) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA STALNOG MEĐUVLADINOG KOMITETA SA KRALjEVINOM MAROKO

I

Imenuje se dr Slobodan Milosavljević, ministar trgovine i usluga, za predsednika srpskog dela Stalnog međuvladinog komiteta sa Kraljevinom Maroko.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3781/2008-5

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 10. Sporazuma o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Libijske Arapske Republike („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, broj 18/72) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG

DELA MEŠOVITE KOMISIJE SA VELIKOM SOCIJALISTIČKOM NARODNOM LIBIJSKOM ARAPSKOM DžAMAHIRIJOM

I

Imenuje se Milutin Mrkonjić, ministar za infrastrukturu, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Velikom Socijalističkom Narodnom Libijskom Arapskom Džamahirijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3781/2008-6

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. Dugoročnog trgovinskog sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne i Demokratske Republike Alžira („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 9/77) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITE KOMISIJE SA REPUBLIKOM ALŽIR

I

Imenuje se mr Mlađan Dinkić, potpredsednik Vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Republikom Alžir.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3781/2008-7

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 10. stav 1. Trgovinskog sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Islamske Republike Irana („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA TRGOVINU SA ISLAMSKOM REPUBLIKOM IRAN

I

Imenuje se mr Mlađan Dinkić, potpredsednik Vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije za trgovinu sa Islamskom Republikom Iran.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3781/2008-8

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. Dugoročnog trgovinskog sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Sirijske Arapske Republike („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 25/76) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG JUGOSLOVENSKO-SIRIJSKOG KOMITETA

I

Imenuje se dr Petar Škundrić, ministar rudarstva i energetike, za predsednika srpskog dela Mešovitog jugoslovensko-sirijskog komiteta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3781/2008-9

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 9. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Indije („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 102/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITOG EKONOMSKOG KOMITETA SA REPUBLIKOM INDIJOM

I

Imenuje se Jasna Matić, ministar za telekomunikacije i informaciono društvo, za predsednika srpskog dela Mešovitog ekonomskog komiteta sa Republikom Indijom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3781/2008-10

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. stav 1. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Kine („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE MEĐUVLADINE KOMISIJE ZA TRGOVINU I EKONOMSKU SARADNjU

SA NARODNOM REPUBLIKOM KINOM

I

Imenuje se mr Mlađan Dinkić, potpredsednik Vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja, za predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa Narodnom Republikom Kinom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3781/2008-11

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 13. Dugoročnog sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Republike Egipta („Službeni list FNRJ”, broj 3/58) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-EGIPATSKE KOMISIJE

I

Imenuje se Jovan Krkobabić, potpredsednik Vlade, za predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-egipatske komisije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3781/2008-12

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Turske o osnivanju Jugoslovensko-turske mešovite komisije („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, broj 12/74) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKO-TURSKE MEŠOVITE KOMISIJE

I

Imenuje se Sulejman Ugljanin, ministar bez portfelja, za predsednika srpskog dela Jugoslovensko-turske mešovite komisije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3781/2008-13

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 1. Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Slovačke Republike („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 14/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEŠOVITE KOMISIJE SA SLOVAČKOM REPUBLIKOM

I

Imenuje se dr Petar Škundrić, ministar rudarstva i energetike, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Slovačkom Republikom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3781/2008-14

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ukrajine o formiranju Međuvladine jugoslovensko-ukrajinske komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-UKRAJINSKE KOMISIJE ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNjU

I

Imenuje se dr Saša Dragin, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-ukrajinske komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3781/2008-15

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Belorusije o formiranju Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINE JUGOSLOVENSKO-BELORUSKE KOMISIJE ZA TRGOVINSKO-EKONOMSKU SARADNjU

I

Imenuje se Verica Kalanović, ministar za Nacionalni investicioni plan, za predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3781/2008-16

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. stav 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o formiranju Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 1/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG JUGOSLOVENSKO-RUSKOG KOMITETA ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNjU

I

Imenuje se Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade – zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova, za predsednika srpskog dela Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3781/2008-17

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 9. stav 1. Sporazuma trgovinskoj i ekonomskoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Slovenije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/01) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE JUGOSLOVENSKO-SLOVENAČKE KOMISIJE

I

Imenuje se Vesna Arsić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, za predsednika srpskog dela Mešovite jugoslovensko-slovenačke komisije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3781/2008-18

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 6. Sporazuma o trgovini i ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Saveta ministara Republike Albanije („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE SRPSKO-CRNOGORSKO-ALBANSKE KOMISIJE

I

Imenuje se Jelena Marjanović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja, za predsednika srpskog dela Mešovite srpsko-crnogorsko-albanske komisije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3781/2008-19

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 11. Trgovinskog sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Hrvatske („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 4/01) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE SA REPUBLIKOM HRVATSKOM

I

Imenuje se Jelena Marjanović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Republikom Hrvatskom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3781/2008-20

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. Sporazuma o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Kube („Službeni list SCG – Međunarodni ugovori”, broj 10/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITE KOMISIJE ZA EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNjU SA REPUBLIKOM KUBOM

I

Imenuje se dr Slobodan Milosavljević, ministar trgovine i usluga, za predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku i naučno-tehničku saradnju sa Republikom Kubom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3781/2008-21

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. stav 1. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o formiranju Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 1/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEĐUVLADINOG JUGOSLOVENSKO-RUSKOG KOMITETA ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNjU

I

Imenuje se Vesna Arsić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, za zamenika predsednika srpskog dela Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3781/2008-22

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar