32. sednica Vlade Republike Srbije, 6. novembar 2008. godine

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNI ODBOR „AS IMPEX” DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA UNUTRAŠNjU I SPOLjNU TRGOVINU, NOVI SAD

I

Razrešava se mr Vlado Mijić dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru „AS IMPEX” Društvenog preduzeća za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Novi Sad.

II

U Upravni odbor „AS IMPEX” Društvenog preduzeća za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Novi Sad, za predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća imenuje se Slobodan Tankosić, dipl. ekonomista, savetnik, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4661/2008

U Beogradu, 6. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ELEKTRO-OPTO MEHANIKA „TELEOPTIK-ŽIROSKOPI”, BEOGRAD-ZEMUN

I

Razrešava se Nebojša Aranđelović dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Skupštini Društvenog preduzeća elektro-opto mehanika „Teleoptik-Žiroskopi”, Beograd-Zemun.

II

Razrešava se Ratko Cvijović dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru Društvenog preduzeća elektro-opto mehanika „Teleoptik-Žiroskopi”, Beograd-Zemun.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4680/2008

U Beogradu, 6. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINU I UPRAVNI ODBOR DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ELEKTRO-OPTO MEHANIKA „TELEOPTIK-ŽIROSKOPI”, BEOGRAD-ZEMUN

I

U Skupštinu Društvenog preduzeća elektro-opto mehanika „Teleoptik-Žiroskopi”, Beograd-Zemun, za predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća imenuje se Slavica Savičić, dipl. pravnik, Agencija za privatizaciju.

II

U Upravni odbor Društvenog preduzeća elektro-opto mehanika „Teleoptik-Žiroskopi”, Beograd-Zemun, za predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća imenuje se Vesna Nedeljković, dipl. inž. organizacionih nauka, Agencija za privatizaciju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4679/2008

U Beogradu, 6. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINU I UPRAVNI ODBOR DRUŠTVENOG PREDUZEĆA FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA „RAVANICA”, ĆUPRIJA

I

U Skupštinu Društvenog preduzeća Fabrika konditorskih proizvoda „Ravanica”, Ćuprija, za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća imenuju se:

1. Miroslav Stanisavljević, dipl. profesor fizičke kulture, načelnik Službe obezbeđenja Kazneno-popravnog zavoda u Ćupriji;

2. Dušan Petković, dipl. inž. agronomije, projekt menadžer u Udruženju poljoprivrede u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac;

3. Dušan Vuković, dipl. pravnik, šef odseka u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

II

U Upravni odbor Društvenog preduzeća Fabrika konditorskih proizvoda „Ravanica”, Ćuprija, za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća imenuju se:

1. Zoran Živanović, dipl. pravnik, direktor Centra za socijalni rad u Ćupriji;

2. mr sci. Dušan Puača, dipl. inž. mašinstva, predsednik Regionalne privredne komore Kragujevac;

3. Ivan Đukanović, dipl. ekonomista, Agencija za privatizaciju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4681/2008

U Beogradu, 6. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINU I UPRAVNI ODBOR DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA PROMET NA VELIKO LIČNIM ZAŠTITNIM SREDSTVIMA PRI RADU I VATROGASNOM OPREMOM „ZAŠTITA RADA”, BEOGRAD

I

U Skupštinu Društvenog preduzeća za promet na veliko ličnim zaštitnim sredstvima na radu i vatrogasnom opremom „Zaštita rada”, Beograd, za predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća imenuje se Irena Mrđenović, dipl. ekonomista, samostalni stručni saradnik u Centru za ekonomske odnose sa inostranstvom u Privrednoj komori Beograda.

II

U Upravni odbor Društvenog preduzeća za promet na veliko ličnim zaštitnim sredstvima na radu i vatrogasnom opremom „Zaštita rada”, Beograd, za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća imenuju se:

1. Vladimir Vuksanović, dipl. inž. organizacionih nauka, zamenik generalnog sekretara Privredne komore Beograda;

2. Biljana Živković, dipl. ekonomista, Agencija za privatizaciju;

3. Dušan Jakovljević, dipl. ekonomista, Agencija za privatizaciju;

4. Duško Puđa, dipl. pravnik, Agencija za privatizaciju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4682/2008

U Beogradu, 6. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINU I UPRAVNI ODBOR HOTELSKO UGOSTITELjSKOG PREDUZEĆA „EVROPA”, SURDULICA

I

U Skupštinu Hotelsko ugostiteljskog preduzeća „Evropa”, Surdulica, za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća imenuju se:

1. Dragi Stojčevski, dipl. inž. mašinstva, rukovodilac Radne jedinice Vlasina u JP „Vodovod”, Surdulica;

2. Miroljub Banković, dipl. ekonomista, stalni sudski veštak za ekonomsko finansijske poslove u Okružnom sudu u Vranju;

3. Mira Dudić, dipl. inž. arhitekture, savetnik, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

II

U Upravni odbor Hotelsko ugostiteljskog preduzeća „Evropa”, Surdulica, za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća imenuju se:

1. Miroljub Nikolić, dipl. građevinski inženjer, direktor Građevinsko proizvodno-prometnog i uslužnog eksport-import preduzeća „Tončev gradnja” d.o.o. Surdulica;

2. Slavoljub Stajković, dipl. ekonomista, generalni direktor „Knauf insulation” d.o.o. Surdulica;

3. Mira Blažić, samostalni savetnik, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4683/2008

U Beogradu, 6. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

„LEBANE” SA SEDIŠTEM U LEBANU

I

Razrešava se Zoran Ilić dužnosti direktora Veterinarske stanice „Lebane” sa sedištem u Lebanu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4674/2008

U Beogradu, 6. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

„LEBANE” SA SEDIŠTEM U LEBANU

I

Imenuje se Jezdimir Vukadinović za direktora Veterinarske stanice „Lebane” sa sedištem u Lebanu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4674/2008-1

U Beogradu, 6. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE STANICE „NEGOTIN” SA SEDIŠTEM U NEGOTINU

I

Razrešava se Milan B. Nikolić dužnosti predsednika Upravnog odbora Veterinarske stanice „Negotin” sa sedištem u Negotinu.

II

Imenuje se Dejan Šujeranović za predsednika Upravnog odbora Veterinarske stanice „Negotin” sa sedištem u Negotinu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4673/2008

U Beogradu, 6. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 51. stav 2. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 62/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA FINANSIRANjE LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Razrešava se Miloš Janković dužnosti člana Komisije za finansiranje lokalne samouprave.

II

Imenuje se prof. dr Radivoje Mitrović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, za člana Komisije za finansiranje lokalne samouprave.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4718/2008

U Beogradu, 6. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. i člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA PRIŠTINA

I

Razrešava se Zvonimir Stević dužnosti člana Upravnog odbora Kliničko-bolničkog centra Priština, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4068/2008-2

U Beogradu, 6. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Gordani Stanić prestaje rad na položaju pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za državnu upravu, zbog podnošenja pismene ostavke – od 6. novembra 2008. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4747/2008-1

U Beogradu, 6. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu tačke 4. Odluke o obrazovanju Saveta za borbu protiv trgovine ljudima („Službeni glasnik RS”, broj 113/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

SAVETA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LjUDIMA

I

U Savet za borbu protiv trgovine ljudima imenuju se:

1. za predsednika:

– Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade – zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova;

2. za članove:

1) dr Diana Dragutinović, ministar finansija;

2) dr Žarko Obradović, ministar prosvete;

3) dr Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike;

4) prof. dr Tomica Milosavljević, ministar zdravlja;

5) Snežana Malović, ministar pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4758/2008

U Beogradu, 6. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

I

Postavlja se dr Periša Simonović za državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4775/2008

U Beogradu, 6. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje javnog prevoza u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 78/04 i 19/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU GENERALNOG DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „ŽELEZNICE SRBIJE”

I

Razrešava se Milanko Šarančić dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća „Železnice Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4796/2008

U Beogradu, 6. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje javnog prevoza u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 78/04 i 19/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU GENERALNOG DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „ŽELEZNICE SRBIJE”

I

Imenuje se Milovan Marković za generalnog direktora Javnog preduzeća „Železnice Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-4796/2008-1

U Beogradu, 6. novembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar