329. sednica Vlade Republike Srbije, 30. septembar 2010. godine

Na osnovu člana 227. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RSˮ, br. 107/05 i 109/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O DAVANjU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANjE DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

I

Daje se prethodna saglasnost za imenovanje prof. dr Aleksandra Vuksanovića za direktora Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6917/2010

U Beogradu, 30. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Razrešava se mr Marko Karadžić dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6995/2010

U Beogradu, 30. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Razrešava se Miroljub Zarić dužnosti zamenika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7004/2010

U Beogradu, 30. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Postavlja se Danica Spasova za zamenika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7008/2010

U Beogradu, 30. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Razrešava se Miroljub Milutinović dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda – Sektor za odbranu od grada.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7006/2010

U Beogradu, 30. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 2. stav 4. Odluke o uređenju Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, broj 26/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POTPREDSEDNIKA KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

I

Razrešava se Dejan Jovanović dužnosti potpredsednika Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6967/2010

U Beogradu, 30. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 2. stav 4. Odluke o uređenju Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, broj 26/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU POTPREDSEDNIKA KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

I

Imenuje se Dragijana Radonjić Petrović za potpredsednika Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6970/2010

U Beogradu, 30. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10 i 69/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

ZA PITANjA STAROSTI I STARENjA

I

Razrešavaju se dužnosti člana u Savetu za pitanja starosti i starenja:

1. prof. dr Goran Ilić;

2. mr Dragana Dinić;

3. Svetlana Živanić;

4. Rajko Jarić.

II

U Savet za pitanja starosti i starenja imenuju se za članove:

1. dr Dubravka Šaranović Racić, Ministarstvo zdravlja;

2. Ljiljana Sekulić, Republički zavod za statistiku;

3. Ljiljana Nestorović, Centar za obrazovanje, Univerzitet za treće doba Beograd;

4. dr Miloš Nemanjić, Gerontološko društvo Srbije;

5. Vladanka Miskin, Savez penzionera Srbije;

6. Nataša Todorović, Crveni krst Srbije;

7. Mira Ursić, Mreža humanitarnih organizacija i udruženja „HumanaSˮ.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6980/2010

U Beogradu, 30. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 3. stav 3. Odluke o osnivanju Nacionalnog tela za sprovođenje projekata Mehanizma čistog razvoja („Službeni glasnik RS”, broj 32/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA NACIONALNOG TELA ZA SPROVOĐENjE PROJEKATA MEHANIZMA ČISTOG RAZVOJA

I

U Nacionalno telo za sprovođenje projekata Mehanizma čistog razvoja imenuju se za članove:

1. Miloš Banjac, pomoćnik ministra rudarstva i energetike;

2. Nenad Ilić, posebni savetnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

3. Jasminka Pavlović, načelnik Odeljenja za građenje u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja;

4. Miroslav Spasojević, načelnik Odeljenja za održivi razvoj u oblasti rudarstva i energetike u Ministarstvu rudarstva i energetike;

5. Danijela Božanić, šef Odseka za klimatske promene u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja;

6. Snežana Matić, rukovodilac Grupe za ocenjivanje usaglašenosti u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

7. Jasmina Radonjić, rukovodilac Grupe za pripremu projekata finansiranih iz fondova EU u Ministarstvu za infrastrukturu;

8. Sandra Lazić, savetnik u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja;

9. Dragana Ljumović, savetnik u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja;

10. Saša Stamatović, samostalni savetnik u Upravi za šume u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

11. Ana Repac, mlađi savetnik u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja;

12. Dušan Čarkić, mlađi savetnik u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj: 119-6920/2010

U Beogradu, 30. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 4. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 5/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA MEĐUDRŽAVNE KOMISIJE ZA PRAĆENjE SPROVOĐENjA I PRIMENU ODREDBI SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O PLOVIDBI PLOVNIM PUTEVIMA NA UNUTRAŠNjIM VODAMA I NjIHOVOM TEHNIČKOM ODRŽAVANjU

I

Za članove Međudržavne komisije za praćenje sprovođenja i primenu odredaba Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Hrvatske o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju iz Republike Srbije imenuju se:

1) mr Pavle Galić, pomoćnik ministra za infrastrukturu;

2) Sava Stanković, načelnik Službe u Ministarstvu spoljnih poslova;

3) Dragana Milovanović, šef Odseka u Republičkoj direkciji za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

4) Milan Blaniša, policijski savetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

5) Predrag Aleksić, rukovodilac Grupe u Ministarstvu finansija;

6) Žaneta Ostojić Barjaktarević, direktor Direkcije za unutrašnje plovne puteve „Plovputˮ.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7003/2010

U Beogradu, 30. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Danica Magovac dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za normativne i pravne poslove i kontrolu poslovnih procedura u Ministarstvu finansija, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7046/2010

U Beogradu, 30. septembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 98. stav 1. i članom 108. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04, 101/05-dr. zakon i 116/08-dr. zakon),

Vlada postupajući po presudi Upravnog suda II 3U. 4580/10 (2008) od 11. juna 2010. godine donosi,

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE OPŠTINSKOG

ORGANA ZA PREKRŠAJE U KANjIŽI

I

Zoranu Laziću prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Kanjiži sa 12. junom 2008. godine, zbog nesavesnog i nestručnog vršenja dužnosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-6988/2010

U Beogradu, 30. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar