327. sednica Vlade Republike Srbije, 27. septembar 2010. godine

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu:

1. Siniša Nikolić;

2. Vojkan Nedić;

3. Zoran Perović;

4. Radivoje Jeftić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6886/2010

U Beogradu, 27. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu:

1. Svetislav Simović;

2. Miloš Nešić;

3. dr Dragan Isailović;

4. Nenad Milovanović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6891/2010

U Beogradu, 27. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu:

1. Dragan M. Kovačević;

2. mr Siniša Davitkov;

3. dr Vesna Živković.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6890/2010

U Beogradu, 27. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA MAŠINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu:

1. mr Pero Dragićević;

2. dr Vladimir Kvrgić;

3. Ljubivoje Cvetković;

4. Biserka Švarc.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6877/2010

U Beogradu, 27. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu:

1. Lazar Jakšić;

2. Dragoljub Trgovčević;

3. mr Stojan Stošić;

4. Goran Topalović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6882/2010

U Beogradu, 27. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu:

1. dr Zlatan Batalović;

2. Dragan Stupar;

3. dr Ozren Ocić;

4. prof. dr Rista Trajković.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6878/2010

U Beogradu, 27. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA FILOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu:

1. dr Petar Pijanović;

2. dr Miodrag Maticki;

3. Žarko Čigoja;

4. mr Gojko Tešić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6874/2010

U Beogradu, 27. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu:

1. Jagoš Đuretić;

2. prof. dr Milorad Stupar;

3. Boško Mijatović;

4. dr Đuro Kovačević.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6894/2010

U Beogradu, 27. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA UČITELjSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu:

1. dr Nenad Kecmanović;

2. Slobodan Reljić;

3. dr Branka Radović;

4. dr Danica Džinović Kojić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6895/2010

U Beogradu, 27. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu:

1. Blažo Babić;

2. dr Jelena Lević;

3. Milan Savić;

4. Dragan Stupar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6898/2010

U Beogradu, 27. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu:

1. prof. dr Vladimir Mićić;

2. dr Zoran Knežević;

3. dr Miladin Kovačević;

4. Krum Ivanov.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6883/2010

U Beogradu, 27. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu:

1. akademik Đorđe Zloković;

2. Stevan Mićić;

3. Miloš Stanković;

4. Goran Vojvodić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6876/2010

U Beogradu, 27. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje, 97/08 i 44/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA PRAVNOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

U Savet Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1. prof. dr Zoran Lučić, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu;

2. prof. dr Vukašin Pavlović, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu;

3. Brana Čubrilo, advokat, Beograd;

4. Miodrag Petrović, advokat, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6888/2010

U Beogradu, 27. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje, 97/08 i 44/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

U Savet Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1. Milan Vuković, dipl. inž. građevine, Kraljevo;

2. Goran Vukobratović, dipl. inž. građevine, Beograd;

3. Dejan Kovačević, dipl. inž. građevine, Beograd;

4. Vladimir Milankov, dipl. inž. građevine, Zrenjanin.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6893/2010

U Beogradu, 27. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje, 97/08 i 44/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

U Savet Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1. Branko Radujko, generalni direktor Telekoma, Beograd;

2. dr Vesna Živković, savetnik u Institutu „Mihajlo Pupinˮ, Beograd;

3. Milovan Živković, profesor Beogradske poslovne škole, Beograd;

4. Zoran Orčik, dipl. prof. informatike, Zrenjanin.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6892/2010

U Beogradu, 27. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje, 97/08 i 44/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA MAŠINSKOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

U Savet Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1. dr Dragor Hiber, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu;

2. prof. dr Dragoslav Šumarac, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

3. Dragan Jovanović, dipl. inž. mašinstva, Beograd;

4. Karolj Damjanov, mašinski inženjer, Kikinda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6879/2010

U Beogradu, 27. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje, 97/08 i 44/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

U Savet Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1. Milovan Marković, JP „Železnice Srbije”, Beograd;

2. Lazar Jakšić, dipl. inženjer, JP „Železnice Srbije”, Beograd;

3. doc. dr Nebojša Petrović, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

4. mr Dragan Rajković, Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6884/2010

U Beogradu, 27. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje, 97/08 i 44/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

U Savet Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1. dr Nikola Zelić, Factis Consalting, Beograd;

2. Radovan Ilić, mašinski inženjer, Guča;

3. prof. dr Milivoje Lazić, Univerzitet u Beogradu;

4. Bojan Ljutić, dipl. inž. tehnologije, Zrenjanin.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6881/2010

U Beogradu, 27. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje, 97/08 i 44/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FILOLOŠKOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

U Savet Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1. dr Vesna Matović, direktor Instituta za književnost, Beograd;

2. dr Predrag Marković, naučni savetnik Instituta za savremenu istoriju, Beograd:

3. dr Trivo Inđić, Beograd;

4. Žarko Čigoja, dipl. politikolog, izdavač, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6875/2010

U Beogradu, 27. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje, 97/08 i 44/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

U Savet Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1. prof. dr Sreten Vujović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu;

2. Aleksandar Timofejev, novinar, direktor i glavni i odgovorni urednik Studija B;

3. Branko Ružić, dipl. politikolog, Beograd;

4. Galina Ognjanov, dipl. ekonomista, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6896/2010

U Beogradu, 27. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje, 97/08 i 44/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA UČITELjSKOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

U Savet Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1. prof. dr Jelena Vlajković, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu;

2. prof. dr Veljko Vrborić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu;

3. Branka Ješić, profesor pedagogije i filozofije, Beograd;

4. Dragoslav Milošević, školski pedagog, Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6897/2010

U Beogradu, 27. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje, 97/08 i 44/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA POLjOPRIVREDNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

U Savet Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1. Nevenka Đorđević, dipl. inž. poljoprivrede, JKP Kruševac;

2. Miloš Bugarin, dipl. inž. poljoprivrede, Privredna komora Srbije, Beograd;

3. prof. dr Dragutin Veličković, Univerzitet u Beogradu;

4. Vladimir Božić, dipl. inž. tehnologije, Novi Sad.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6900/2010

U Beogradu, 27. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje, 97/08 i 44/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

U Savet Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1. dr Olivera Stanković, predsednik Evropske komisije za Srbiju, Beograd;

2. Jasmina Bojović, Republički zavod za zdravstveno osiguranje u Beogradu;

3. Goran Aleksić, diplomirani matematičar, Beograd;

4. mr Srđan Ognjanović, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6887/2010

U Beogradu, 27. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje, 97/08 i 44/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

U Savet Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1. mr Žaklina Gligorijević, Beograd;

2. Tihomir Obradović;

3. prof. dr Aleksandar Gajić, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

4. Goran Vojvodić, dipl. inž. arhitekture, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6880/2010

U Beogradu, 27. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar