Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 20. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom („Službeni glasnik RS”, br. 12/05 i 58/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA

„ELEKTROMREŽA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešava se Mirjana Krstić dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6771/2007

U Beogradu, 18. oktobra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA INSTITUTA

ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI „DEDINjE”, BEOGRAD

I

Razrešava se prof. dr Boško Đukanović dužnosti direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6788/2007

U Beogradu, 18. oktobra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA INSTITUTA

ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI „DEDINjE”, BEOGRAD

I

Imenuje se prof. dr Boško Đukanović za direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6788/2007-1

U Beogradu, 18. oktobra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05), a u vezi sa članom 78. st. 2. i 3. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 24/96 i 76/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Postupajući po presudi Vrhovnog suda Srbije broj U. 2690/06 od 17. maja 2007. godine,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

VIŠE TEHNIČKE TEHNOLOŠKE ŠKOLE U VRANjU

I

Imenuje se dr Tomislav Ilić za direktora Više tehničke tehnološke škole u Vranju sa 5. majem 2006. godine, do okončanja postupka akreditacije Više tehničke tehnološke škole u Vranju kao visokoškolske ustanove i izbora direktora u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6779/2007

U Beogradu, 18. oktobra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLjNIH POSLOVA

I

Postavlja se Branko Radošević za pomoćnika ministra spoljnih poslova – generalnog direktora Generalne direkcije za konzularne poslove i dijasporu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6867/2007

U Beogradu, 18. oktobra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 155. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr. zakon, 85/05, 101/05-dr. zakon i 63/06-US) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ZAPOSLENIH

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih:

1. Miroslav Milanović, član;

2. Ljubica Nedeljković, član.

II

U Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih imenuju se za članove:

1. prof. dr Zoran Popov, konsultant-savetnik u Agenciji za privatizaciju – Centar za restrukturiranje;

2. dr Zoran Maričić, Institut za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6875/2007

U Beogradu, 18. oktobra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANjE

I

Postavlja se Zoran Panović za direktora Zavoda za socijalno osiguranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6888/2007

U Beogradu, 18. oktobra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Vesna Popović dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija – Sektor za kontrolu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6922/2007

U Beogradu, 18. oktobra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Žarko Savić za pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija – Sektor za kontrolu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6922/2007-1

U Beogradu, 18. oktobra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. br. 18/05 i 81/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

Razrešava se Vesna Džinić dužnosti vršioca dužnosti direktora Agencije za privatizaciju, zbog imenovanja za direktora Agencije za privatizaciju posle sprovedenog javnog konkursa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6926/2007

U Beogradu, 18. oktobra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. br. 18/05 i 81/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

Imenuje se Vesna Džinić za direktora Agencije za privatizaciju, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6927/2007

U Beogradu, 18. oktobra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka) i člana 11. stav 5. Ugovora o osnivanju Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj – BANAT, d.o.o. Zrenjanin,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA SKUŠTINE REGIONALNOG CENTRA

ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ – BANAT, D.O.O. ZRENjANIN

I

Razrešava se Zora Stanisavljev dužnosti člana Skupštine Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj – BANAT, d.o.o. Zrenjanin.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6966/2007-1

U Beogradu, 18. oktobra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RC”, broj 61/06-prečišćen tekst) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA

SAVETA ZA PROMOCIJU SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta za promociju Srbije sa 19. oktobrom 2007. godine, na lični zahtev:

1. Srđan Šaper;

2. Srđan Đurić;

3. Igor Avžner.

II

U Savet za promociju Srbije imenuju se za članove sa 19. oktobrom 2007. godine:

1. Predrag Marković, viši naučni saradnik u Institutu za savremenu istoriju;

2. Vojislav Žanetić, suvlasnik i kreativni direktor BTL&Event komunikacione agencije „B.C.A. Mosaic”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6977/2007

U Beogradu, 18. oktobra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Ostavite komentar