35. sednica Vlade Republike Srbije, 1. novembar 2007. godine

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

„VALjEVO” SA SEDIŠTEM U VALjEVU

I

Razrešava se Radovan Pušić dužnosti direktora Veterinarske stanice „Valjevo” sa sedištem u Valjevu, zbog odlaska u penziju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7124/2007

U Beogradu, 1. novembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

„VALjEVO” SA SEDIŠTEM U VALjEVU

I

Imenuje se Božidar Milić za direktora Veterinarske stanice „Valjevo” sa sedištem u Valjevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7124/2007-1

U Beogradu, 1. novembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 93. tačka 6) Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 54/96 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „SRBIJAVODE”

I

Razrešava se Veljko Dimitrijević dužnosti direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7207/2007

U Beogradu, 1. novembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 93. tačka 6) Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 54/96 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „SRBIJAVODE”

I

Imenuje se Nikola Marjanović za direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7208/2007

U Beogradu, 1. novembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 14. stav 1. Odluke o osnivanju Privrednog društva „Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja” d.o.o. Zaječar („Službeni glasnik RS”, broj 78/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA

„CENTAR ZA POLjOPRIVREDNA I TEHNOLOŠKA ISTRAŽIVANjA” DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, ZAJEČAR

I

Imenuje se mr Zlatoljupka Stanković za direktora Privrednog društva „Centar za poljoprivredna i tehnološka istraživanja” društvo s ograničenom odgovornošću, Zaječar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7213/2007

U Beogradu, 1. novembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA STOČARSKO-VETERINARSKOG CENTRA

ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE „NIŠ”

SA SEDIŠTEM U NIŠU

I

Razrešava se Sveta Mančić dužnosti direktora Stočarsko-veterinarskog centra za reprodukciju i veštačko osemenjavanje „Niš” sa sedištem u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7206/2007

U Beogradu, 1. novembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom („Službeni glasnik RS”, br. 12/05 i 58/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROMREŽA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Imenuje se Aleksandar Milićević za predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7249/2007

U Beogradu, 1. novembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 12. stav 1. Odluke o osnivanju Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 96/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AKREDITACIONOG TELA SRBIJE

I

Razrešava se dr Miloš Jelić dužnosti vršioca dužnosti direktora Akreditacionog tela Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7228/2007

U Beogradu, 1. novembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 12. stav 1. Odluke o osnivanju Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 96/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA AKREDITACIONOG TELA SRBIJE

I

Imenuje se dr Dejan Krnjaić za direktora Akreditacionog tela Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7229/2007

U Beogradu, 1. novembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 96. stav 6. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 85/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE

I

Razrešava se Bojan Krišto dužnosti direktora Državne lutrije Srbije, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7298/2007

U Beogradu, 1. novembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 96. stav 6. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 85/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE

I

Imenuje se Tijana Anđelić za direktora Državne lutrije Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7299/2007

U Beogradu, 1. novembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje aerodromom u Beogradu i obavljanje aerodromskih usluga („Službeni glasnik RS”, br. 129/04 i 73/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU GENERALNOG DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA AERODROM „NIKOLA TESLA”

I

Razrešava se Nebojša Nedeljković dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća Aerodrom „Nikola Tesla”, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7283/2007

U Beogradu, 1. novembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje aerodromom u Beogradu i obavljanje aerodromskih usluga („Službeni glasnik RS”, br. 129/04 i 73/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU GENERALNOG DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA AERODROM „NIKOLA TESLA”

I

Imenuje se Bojan Krišto za generalnog direktora Javnog preduzeća Aerodrom „Nikola Tesla”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7283/2007-1

U Beogradu, 1. novembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnim skijalištima, kao i drugim posebno uređenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti („Službeni glasnik RS”, broj 49/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU GENERALNOG DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „SKIJALIŠTA SRBIJE”

I

Imenuje se Nebojša Nedeljković za generalnog direktora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7281/2007

U Beogradu, 1. novembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnim skijalištima, kao i drugim posebno uređenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti („Službeni glasnik RS”, broj 49/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU GENERALNOG DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „SKIJALIŠTA SRBIJE”

I

Razrešava se Ljubiša Radovanović dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”, zbog odlaska u penziju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7282/2007

U Beogradu, 1. novembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Slavica Sunturlić za pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija – Sektor za upravljanje javnim dugom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7248/2007

U Beogradu, 1. novembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Postavlja se Dejan Pašić za pomoćnika ministra pravde – Sektor za informacione tehnologije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7273/2007

U Beogradu, 1. novembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Postavlja se Slobodan Homen za pomoćnika ministra pravde – Sektor za normativne poslove i međunarodnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7272/2007-1

U Beogradu, 1. novembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Razrešava se Aleksandra Popović dužnosti pomoćnika ministra pravde – Sektor za normativne poslove i međunarodnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7272/2007

U Beogradu, 1. novembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o sistemima veza („Službeni glasnik RS”, br. 38/91, 41/91, 53/93, 67/93, 48/94, 20/97 i 44/03-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU GENERALNOG DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA PTT SAOBRAĆAJA „SRBIJA”

I

Razrešava se Dragan Kovačević dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7321/2007

U Beogradu, 1. novembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o sistemima veza („Službeni glasnik RS”, br. 38/91, 41/91, 53/93, 67/93, 48/94, 20/97 i 44/03-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU GENERALNOG DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA PTT SAOBRAĆAJA „SRBIJA”

I

Imenuje se Goran Ćirić za generalnog direktora Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7321/2007-1

U Beogradu, 1. novembra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava POTPREDSEDNIK ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARA Božidar Đelić, s.r. Dragan Blešić

Ostavite komentar