356. sednica Vlade Republike Srbije, 12. novembar 2010. godine

Na osnovu člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Narodnog pozorišta u Beogradu:

1. prof. dr Ljubiša Dabić, predsednik;

2. Siniša Jevtić, član;

3. Ljubodrag Begović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8400/2010

U Beogradu, 12. novembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

U Nadzorni odbor Narodnog pozorišta u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– Predrag Milovanović, advokat iz Beograda;

2) za članove:

(1) Irena Latinović, dipl. profesor razredne nastave iz Beograda;

(2) Jasna Nuhović, dipl. pravnik, Narodno pozorište u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8404/2010

U Beogradu, 12. novembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar