Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Export Development Canada po zaduženju RTB Bor – Grupe rudarsko-topioničarskog basena Bor d.o.o. u restrukturiranju

PREDLOG ZAKONA

O DAVANjU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST EXPORT DEVELOPMENT CANADA PO ZADUŽENjU RTB BOR – GRUPE RUDARSKO-TOPIONIČARSKOG BASENA BOR D.O.O. U RESTRUKTURIRANjU

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze RTB Bor – Grupe rudarsko-topioničarskog basena Bor d.o.o. u restrukturiranju (u daljem tekstu: Zajmoprimac), po zaduženju kod Export Development Canada (u daljem tekstu: Zajmodavac), u iznosu do 135 miliona evra uvećanog za iznos pripadajućih troškova.

Član 2.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona, Republika Srbija (u daljem tekstu: Garant) izdaje u korist Zajmodavca, na ime obaveza iz Ugovora o zajmu između Export Development Canada i RTB Bor – Grupe rudarsko-topioničarskog basena Bor d.o.o. u restrukturiranju, zaključenog 9. novembra 2010. godine (u daljem tekstu: Ugovor o zajmu).

Član 3.

Otplatu zajma vrši Zajmoprimac na račun Zajmodavca, u valuti povučenih sredstava zajma, sve u skladu sa odredbama Ugovora o zajmu.

Sredstva za otplatu zajma obezbediće Zajmoprimac iz sopstvenih prihoda.

Zajmoprimac je dužan da sredstva za otplatu zajma obezbeđuje prema planu otplate, u iznosu koji uključuje glavnicu, obračunatu kamatu i prateće troškove zaduživanja.

Član 4.

Ako po osnovu date garancije Garant izvrši obavezu umesto Zajmoprimca, ima pravo na povraćaj glavnice, kamate, pratećih troškova zaduživanja koji nastanu zbog neizvršenja, odnosno neblagovremenog izvršenja obaveza, kao i svih drugih troškova koji mogu nastati u vezi sa izvršavanjem obaveza umesto Zajmoprimca, do visine iznosa izmirene obaveze, kao i pravo da od Zajmoprimca naplati obračunatu zakonsku kamatu.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 1. ovog člana, Garant će ostvariti tako što će inicirati naplatu sa računa Zajmoprimca na osnovu ovlašćenja dobijenog od Zajmoprimca ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 15. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom. Istovremeno član 16. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 107/09), propisuje da Republika može dati garanciju za izmirenje duga pravnih lica čiji je osnivač.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Export Development Canada (u daljem tekstu: Zajmodavac), po zaduženju RTB Bor – Grupe rudarsko-topioničarskog basena Bor d.o.o. u restrukturiranju (u daljem tekstu: Zajmoprimac), sadržani su u činjenici da je Zajmodavac spreman da odobri kredit do 101.250.000 USD i 55.000.000 EUR, za sprovođenje projekta „Rekonstrukcija topionice i izgradnja nove fabrike sumporne kiseline” (u daljem tekstu: Projekat), pod uslovom da Republika Srbija garantuje za obaveze Zajmoprimca, po Ugovoru o zajmu između Export Development Canada i RTB Bor – Grupe rudarsko-topioničarskog basena Bor d.o.o. u restrukturiranju, zaključenom 9. novembra 2010. godine (u daljem tekstu: Ugovor o zajmu).

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) predviđeno je, između ostalog, davanje garancije Republike Srbije u korist Export Development Canada u iznosu do EUR 135.000.000 (slovima: stotridesetpetmilionaevra).

Članom 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 107/09) propisano je, pored ostalog, da Narodna skupština odlučuje o davanju garancija. Takođe, članom 16. stav 4. Zakona o javnom dugu propisano je da se garancija Republike Srbije daje u formi zakona.

Zajmoprimac planira da u okviru delatnosti koje obavlja, a radi povećanja atraktivnosti kompanije u procesu privatizacije i očuvanja i zaštite životne sredine, rekonstruiše topionicu i izgradi novu fabriku sumporne kiseline, što će se finansirati sredstvima kredita državne kanadske agencije za podršku izvozu Export Development Canada.

U cilju revitalizacije RTB Bor – Grupe rudarsko-topioničarskog basena Bor d.o.o. u restrukturiranju, Vlada je opredeljena da pre pronalaženja strateškog partnera otpočne novi investicioni ciklus u RTB Bor-u. Projekat podrazumeva, između ostalog, da se u topionici zamenjuje linija prženja i topljenja novom autogenom jedinicom za fleš topljenje i rekonstruiše se sistem za tretman gasa sa konvertorske linije. Gradi se nova fabrika sumporne kiseline sa skladištem sumporne kiseline.

Osnovni ciljevi Projekta su:

radikalno rešavanje ekoloških problema u Boru, kako bi Bor postao pogodno mesto za život;

uvođenje savremenih tehnologija kojima se povećava efikasnost u proizvodnji i ekonomičnost poslovanja i ojačava konkurentska sposobnost RTB Bor-a;

obezbeđivanje na duži rok pouzdanih savremenih kapaciteta za preradu sopstvenih koncentrata i proizvodnju bakra i plemenitih metala, koji su od posebnog strateškog značaja za Republiku Srbiju;

izbegavanje zaustavljanja topionice i sprečavanje otpuštanja velikog broja radnika, što bi produbilo i inače velike socijalne probleme u Boru;

uz rudarsku proizvodnju stvaraju se uslovi za normalno snabdevanje prerađivačke industrije u Republici Srbiji na bazi domaćeg bakra što će značajno uticati na nacionalnu ekonomiju i neto devizne efekte.

Sredstva iz kredita Zajmodavca će se koristiti isključivo za navedeni projekat (kompletan inženjering, nabavka opreme i izgradnja po sistemu „ključ u ruke” po FIDIC-u (Silver book)), koji će izvesti SNC-Lavalin Group Inc. U tom kontekstu predstavnici Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja su inicirali pregovore sa kompanijom SNC-Lavalin Grouop Inc., Kanada koja bi bila nosilac posla izrade studije izvodljivosti, projektovanja i nadzora rekonstrukcije topionice i izgradnje fabrike sumporne kiseline u Boru. SNC-Lavalin Group Inc. je jedna od vodećih svetskih kompanija koja se bavi projektovanjem i izgradnjom. Osnovana 1911. godine u Kanadi, danas je prisutna u 35 zemalja sveta i trenutno angažovana na projektima u 100 različitih država. Kao mogući model finansiranja ponuđeno je da Export Development Canada, kao državna kanadska agencija za podršku izvozu, obezbedi kredit u visini od 135 miliona evra. Zainteresovanost EDC da učestvuje u finansiranju ovog projekta zasnovana je na opredeljenju ove kanadske agencije da podrži aktivnosti renomiranih kanadskih izvoznika, u ovom slučaju SNC-Lavalin Group Inc., i isključivo je vezana za njihovo učešće na ovom projektu.

Zajmodavac odobrava kredit Zajmoprimcu pod sledećim uslovima:

kredit do 101.250.000 USD i 55.000.000 EUR;

kamata po godišnjoj stopi koja bi bila jednaka iznosu LIBOR stope za svaki kamatni period plus primenljiva marža za Zajmove u američkim dolarima, odnosno EURIBOR stope za svaki kamatni period plus primenljiva marža za Zajmove u evrima;

primenljiva marža je 3.11% godišnje;

naknada za odobren, a neiskorišćen iznos kredita u visini od 0,5% godišnje koja se obračunava i plaća polugodišnje;

naknada za obradu kreditnog zahteva u visini od 0,5%;

period raspoloživosti kredita je tri godine;

otplata kredita bi se sprovodila u 14 polugodišnjih anuiteta.

           Kao sredstvo obezbeđenja zahteva se od Zajmoprimca da ustupi deo svojih potraživanja prema kupcima u inostranstvu u iznosu koji definiše Zajmodavac, dok će ispunjenje svih ugovornih obaveza Zajmoprimca garantovati Republika Srbija (u daljem tekstu: Garant) izdavanjem državne garancije.

Garant i Zajmodavac su dana 9. novembra 2010. godine zaključili Garanciju, kojom je predviđeno da Garant bezuslovno garantuje uredno i blagovremeno plaćanje svakog i svih iznosa dospelih za plaćanje na osnovu Ugovora o zajmu, bilo o redovnom datumu dospeća, usled ubrzavanja ili na drugi način, kao i blagovremeno izvršavanje svih ostalih obaveza Zajmoprimca, sve u skladu sa Ugovorom o zajmu.

Shodno navedenom, a imajući u vidu činjenicu da je članom 16. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 107/09), između ostalog, propisano da Republika Srbija može dati garanciju za izmirenje duga pravnih lica čiji je osnivač, i to u formi zakona, neophodno je doneti ovaj zakon.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se preuzimanje obaveze Garanta da izmiri obaveze Zajmoprimca po zaduženju kod Zajmodavca, u iznosu do 135.000.000 EUR (slovima: stotridesetpetmiliona evra).

Odredbom člana 2. Predloga zakona propisuje se da garanciju iz člana 1. ovog zakona, Garant daje Zajmodavcu na ime obaveza iz Ugovora o zajmu

Odredbom člana 3. Predloga zakona uređuju se pitanja koja se odnose na obaveze koje Zajmoprimac ima u vezi sa ovim zajmom.

Odredbom člana 4. Predloga zakona utvrđuje se regresno pravo Garanta, ako po osnovu izdate garancije izvrši obavezu umesto Zajmoprimca, kao korisnika zajma.

Odredbom člana 5. Predloga zakona predviđa se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. FINANSIJSKE OBAVEZE I PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA NASTAJU IZVRŠAVANjEM ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

Izdavanje garancije Republike Srbije na iznos zajma do 135.000.000 evra u korist Export Development Canada, predviđeno je članom 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09).

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 52/10), proizlaze iz činjenice da je stupanje na snagu i primena Ugovora o zajmu i Garancije, odnosno povlačenje sredstava zajma i izmirivanje dospelih obaveza Zajmoprimca, uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa

Ovlašćeni predlagač- Vlada

Obrađivač-Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O DAVANjU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST EXPORT DEVELOPMENT CANADA PO ZADUŽENjU RTB BOR-GRUPE RUDARSKO-TOPIONIČARSKOG BASENA BOR D.O.O. U RESTRUKTURIRANjU

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa – NEMA

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma – NEMA

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma – NEMA

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma – NEMA

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju – NEMA

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije – NEMA

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

/

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

/

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

/

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

/

Ostavite komentar