367. sednica Vlade Republike Srbije, 9. decembar 2010. godine

Na osnovu tačke 7. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 95/07, 5/10 i 87/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I SEKRETARA PODGRUPE ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I MEDIJE STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Podgrupi za informaciono društvo i medije Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji:

1. Nadica Momirov, predsednik;

2. Maja Raković, sekretar.

II

U Podgrupu za informaciono društvo i medije Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji imenuju se:

1) za predsednika:

– Snežana Stojanović Plavšić, državni sekretar u Ministarstvu kulture;

2) za sekretara:

– Maja Petrović, savetnik u Ministarstvu kulture.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9035/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA

I

Razrešava se Dejan Vidojević dužnosti člana Upravnog odbora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

II

Imenuje se Rada Kostić, pomoćnik direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija, za člana Upravnog odbora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9055/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se Srboljub Panić dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za zaštitu državne imovine i inspekcijski nadzor, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za zaštitu i kontrolu korišćenja državne imovine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9074/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se Srboljub Panić na položaj pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za zaštitu i kontrolu korišćenja državne imovine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9077/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 3b stav 1. Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 3/08 i 36/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE

ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

I

Postavlja se Jelena Varagić za pomoćnika direktora Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9137/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 194. stav 1. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA KOMISIJE ZA AUTORSKO I SRODNA PRAVA

I

U Komisiju za autorsko i srodna prava imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Slobodan Marković, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

2) za zamenika predsednika:

– prof. dr Katarina Damnjanović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union;

3) za članove:

(1) mr Miodrag Marković, advokat iz Beograda;

(2) Istok Žagor, ekonomista, savetnik za autorska prava u Katigor d.o.o. Beograd;

(3) Zlatan Begović, dipl. pravnik, Radio televizija Srbije;

(4) Dušan M. Stojković, advokat iz Beograda;

4) za zamenike članova:

(1) dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda;

(2) Ognjen Uzelac, dipl. pravnik, „Dunav filmˮ, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7625/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA DRŽAVNU UPRAVU

I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Razrešava se Saša Mogić dužnosti pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za lokalnu samoupravu, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za lokalnu samoupravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9195/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA DRŽAVNU UPRAVU

I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Razrešava se Biljana Žarković dužnosti pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za unapređenje kapaciteta jedinica lokalne samouprave, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za unapređenje kapaciteta jedinica lokalne samouprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9176/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Postavlja se Saša Mogić na položaj pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za lokalnu samoupravu, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9199/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Postavlja se Biljana Žarković na položaj pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za unapređenje kapaciteta jedinica lokalne samouprave, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9191/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE

I

Razrešava se Bojana Mitrović dužnosti pomoćnika ministra prosvete – Sektor za finansije, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra prosvete – Sektor za finansije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9192/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE

I

Razrešava se Zoran Trninić dužnosti pomoćnika ministra prosvete – Sektor za investicije, učenički i studentski standard i javne nabavke, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra prosvete – Sektor za investicije, učenički i studentski standard i javne nabavke.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9189/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE

I

Razrešava se Bogoljub Lazarević dužnosti pomoćnika ministra prosvete – Sektor za srednje obrazovanje, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra prosvete – Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9190/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE

I

Razrešava se mr Zoran Kostić dužnosti pomoćnika ministra prosvete – Sektor za inspekcijske i nadzorne poslove i školske uprave, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra prosvete – Sektor za školske uprave i inspekcijske i nadzorne poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9188/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE

I

Razrešava se mr Želimir Popov dužnosti pomoćnika ministra prosvete – Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra prosvete – Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9206/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA PROSVETE

I

Razrešava se Željka Knežević dužnosti sekretara Ministarstva prosvete, zbog postavljenja na položaj sekretara Ministarstva prosvete.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9196/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA

MINISTRA PROSVETE

I

Postavlja se Bojana Mitrović na položaj pomoćnika ministra prosvete – Sektor za finansije, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9208/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA

MINISTRA PROSVETE

I

Postavlja se Zoran Trninić na položaj pomoćnika ministra prosvete – Sektor za investicije i učenički i studentski standard i javne nabavke, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9204/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA

MINISTRA PROSVETE

I

Postavlja se Bogoljub Lazarević na položaj pomoćnika ministra prosvete – Sektor za srednje obrazovanje i vaspitanje, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9203/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA

MINISTRA PROSVETE

I

Postavlja se mr Zoran Kostić na položaj pomoćnika ministra prosvete – Sektor za školske uprave i inspekcijske i nadzorne poslove, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9193/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA

MINISTRA PROSVETE

I

Postavlja se mr Želimir Popov na položaj pomoćnika ministra prosvete – Sektor za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9218/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ SEKRETARA

MINISTARSTVA PROSVETE

I

Postavlja se Željka Knežević na položaj sekretara Ministarstva prosvete, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9201/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA RAZVOJ

I

Razrešava se mr Sonja Tontić dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za razvoj – Sektor za regionalni razvoj, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Republičkog zavoda za razvoj – Sektor za strateške analize i planiranje razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9170/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA RAZVOJ

I

Postavlja se mr Sonja Tontić na položaj pomoćnika direktora Republičkog zavoda za razvoj – Sektor za strateške analize i planiranje razvoja, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9171/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

DIREKCIJE ZA VODNE PUTEVE

I

Postavlja se Ljubiša Mihajlović na položaj pomoćnika direktora Direkcije za vodne puteve – Sektor za unutrašnje plovne puteve, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9166/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA TELEKOMUNIKACIJE

I INFORMACIONO DRUŠTVO

I

Razrešava se Marija Krajnović Zečević dužnosti pomoćnika ministra za telekomunikacije i informaciono društvo – Sektor za poštanski saobraćaj, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra za telekomunikacije i informaciono društvo – Sektor za poštanski saobraćaj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9209/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA TELEKOMUNIKACIJE

I INFORMACIONO DRUŠTVO

I

Razrešava se Irena Posin dužnosti pomoćnika ministra za telekomunikacije i informaciono društvo – Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra za telekomunikacije i informaciono društvo – Sektor za evropske integracije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9211/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO

I

Postavlja se Marija Krajnović Zečević na položaj pomoćnika ministra za telekomunikacije i informaciono društvo – Sektor za poštanski saobraćaj, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9210/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO

I

Postavlja se Irena Posin na položaj pomoćnika ministra za telekomunikacije i informaciono društvo – Sektor za evropske integracije, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9212/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG

ZAVODA ZA INFORMATIKU I INTERNET

I

Razrešava se Marko Mandić dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za informatiku i internet.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9223/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG

ZAVODA ZA INFORMATIKU I INTERNET

I

Postavlja se Aleksandar Ivić za pomoćnika direktora Republičkog zavoda za informatiku i internet.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9224/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Ostavite komentar