363. sednica Vlade Republike Srbije, 2. decembar 2010. godine

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE

I

Razrešava se Slobodan Rosić dužnosti direktora Direkcije za železnice, zbog postavljenja na položaj direktora Direkcije za železnice.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8840/2010

U Beogradu, 2. decembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE

I

Razrešava se mr Petar Odorović dužnosti zamenika direktora Direkcije za železnice, zbog postavljenja na položaj zamenika direktora Direkcije za železnice.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8671/2010

U Beogradu, 2. decembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE

I

Razrešava se Siniša Trkulja dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za železnice – Sektor za normative i bezbednost železničkog saobraćaja, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Direkcije za železnice – Sektor za normative i bezbednost železničkog saobraćaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8674/2010

U Beogradu, 2. decembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE

I

Razrešava se dr Branislav Bošković dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za železnice – Sektor za međunarodnu saradnju i zajedničke poslove, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Direkcije za železnice – Sektor za međunarodnu saradnju i zajedničke poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8677/2010

U Beogradu, 2. decembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ DIREKTORA

DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE

I

Postavlja se Slobodan Rosić na položaj direktora Direkcije za železnice, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8841/2010

U Beogradu, 2. decembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DIREKTORA

DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE

I

Postavlja se mr Petar Odorović na položaj zamenika direktora Direkcije za železnice, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8672/2010

U Beogradu, 2. decembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE

I

Postavlja se Siniša Trkulja na položaj pomoćnika direktora Direkcije za železnice – Sektor za normative i bezbednost železničkog saobraćaja, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8675/2010

U Beogradu, 2. decembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

DIREKCIJE ZA ŽELEZNICE

I

Postavlja se dr Branislav Bošković na položaj pomoćnika direktora Direkcije za železnice – Sektor za međunarodnu saradnju i zajedničke poslove, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8678/2010

U Beogradu, 2. decembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu tačke 7. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 95/07, 5/10 i 87/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PODGRUPE ZA REGIONALNU POLITIKU I KOORDINACIJU STRUKTURNIH INSTRUMENATA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Podgrupi za regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji:

1. Slobodan Ilić, predsednik;

2. Gordana Lazarević, zamenik predsednika;

3. Jelena Sedlaček, sekretar;

4. Svetlana Radosavljević, zamenik sekretara.

II

U Podgrupu za regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji imenuju se:

1) za predsednika:

– Ognjen Mirić, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije – koordinator za fondove Evropske unije;

2) za zamenika predsednika:

– Ana Ilić, pomoćnik direktora Kancelarije za evropske integracije;

3) za sekretara:

– Marija Marinković, mlađi savetnik u Kancelariji za evropske integracije;

4) za zamenika sekretara:

– Branko Budimir, savetnik u Kancelariji za evropske integracije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8770/2010

U Beogradu, 2. decembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Zoran Vučić dužnosti pomoćnika direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8961/2010

U Beogradu, 2. decembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA SLOBODNE ZONE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Zoran Vučić na položaj pomoćnika direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8964/2010

U Beogradu, 2. decembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje, 97/08 i 44/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA RUDARSKO-GEOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešava se prof. dr Miloje Ilić dužnosti člana Saveta Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8889/2010

U Beogradu, 2. decembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 11. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka) a u vezi sa tačkom 11. Odluke o osnivanju Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza („Službeni glasnik RSˮ, br. 107/09 i 15/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 107/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PRIVREMENOG DIREKTORA AGENCIJE ZA STRANA ULAGANjA I PROMOCIJU IZVOZA

I

Razrešava se Božidar Laganin dužnosti privremenog direktora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8990/2010

U Beogradu, 2. decembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 1. i člana 28. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 107/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA AGENCIJE ZA STRANA ULAGANjA

I PROMOCIJU IZVOZA

I

Imenuje se Božidar Laganin za direktora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8985/2010

U Beogradu, 2. decembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 14. Zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita („Službeni glasnik RS”, broj 55/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANjE STAMBENIH KREDITA

I

Razrešava se Danijela Popadić dužnosti vršioca dužnosti direktora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9013/2010

U Beogradu, 2. decembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 14. Zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita („Službeni glasnik RS”, broj 55/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANjE STAMBENIH KREDITA

I

Imenuje se Vesna Ćirić za direktora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-9016/2010

U Beogradu, 2. decembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar