Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Postavlja se prof. dr Dejan Đurđević za direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4891/2012

U Beogradu, 7. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA

I

Postavlja se Miodrag Poledica za državnog sekretara u Ministarstvu saobraćaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4819/2012

U Beogradu, 7. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Danilo Golubović za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4887/2012

U Beogradu, 7. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA

I

Postavlja se Vera Mavrić za državnog sekretara u Ministarstvu spoljnih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4867/2012

U Beogradu, 7. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA KANCELARIJE ZA PRAĆENJE POSLOVA PREDSEDAVANJA GENERALNOM SKUPŠTINOM

UJEDINJENIH NACIJA

I

Razrešava se Aleksandra Radosavljević dužnosti direktora Kancelarije za praćenje poslova predsedavanja Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, zbog ukidanja radnog mesta na koje je postavljena.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4898/2012

U Beogradu, 7. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU SEKRETARA MINISTARSTVA ODBRANE

I

Postavlja se Biljana Babić za sekretara Ministarstva odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4899/2012

U Beogradu, 7. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA ODBRANE

I

Postavlja se Miroslav Jovanović za pomoćnika ministra odbrane – Sektor za politiku odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4900/2012

U Beogradu, 7. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE

ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se Milovan Ivanović dužnosti zamenika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, zbog postavljenja na položaj zamenika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4873/2012

U Beogradu, 7. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se Milovan Ivanović na položaj zamenika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4874/2012

U Beogradu, 7. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Srboljub Panić, pomoćnik direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za zaštitu i kontrolu korišćenja državne imovine, nastavlja rad na položaju pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za zaštitu i kontrolu korišćenja državne imovine i raspolaganje građevinskim zemljištem, do isteka mandata na koji je postavljen na položaj 9. decembra 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4872/2012

U Beogradu, 7. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Postavlja se Gradimir Nenadović na položaj zamenika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, počev od 7. avgusta 2012. godine, a do proteka vremena na koje je postavljen na položaj Rešenjem Vlade 24 broj: 119-2283/2009-1 od 23. aprila 2009. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4893/2012

U Beogradu, 7. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU DIREKTORA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Gradimiru Nenadoviću prestaje rad na položaju direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, zbog stupanja na drugu dužnost – od 7. avgusta 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4892/2012

U Beogradu, 7. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 8. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05, 71/08 i 109/09), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU ZAMENIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Postavlja se Miladin Pantelić za zamenika Generalnog sekretara Vlade.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4917/2012

U Beogradu, 7. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 i 37/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA PRAVNI SISTEM I DRŽAVNE ORGANE

I

U Odbor za pravni sistem i državne organe imenuju se:

1) za predsednika:

– Nikola Selaković, ministar pravde i državne uprave,

2) za zamenika predsednika:

– Veljko Odalović, Generalni sekretar Vlade,

3) za članove:

(1) Aleksandar Vučić, prvi potpredsednik Vlade i ministar odbrane,

(2) dr Jovan Krkobabić, potpredsednik Vlade i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike,

(3) Ivan Mrkić, ministar spoljnih poslova,

(4) dr Sulejman Ugljanin, ministar bez portfelja,

(5) Edi Majstorović, državni sekretar u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave,

(6) Milorad Todorović, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova,

(7) prof. dr Dejan Đurđević, direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4901/2012

U Beogradu, 7. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 i 37/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA ODNOSE SA INOSTRANSTVOM

I

U Odbor za odnose sa inostranstvom imenuju se:

1) za predsednika:

– Ivan Mrkić, ministar spoljnih poslova,

2) za zamenika predsednika:

– Suzana Grubješić, potpredsednica Vlade,

3) za članove:

(1) dr Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija,

(2) prof. dr Žarko Obradović, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(3) prof. dr Zorana Mihajlović, ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

(4) prof. dr Alisa Marić, ministarka omladine i sporta,

(5) Vlajko Senić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4902/2012

U Beogradu, 7. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 i 37/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA PRIVREDU I FINANSIJE

I

U Odbor za privredu i finansije imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Verica Kalanović, ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave,

2) za zamenika predsednika:

– prof. dr Zorana Mihajlović, ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

3) za članove:

(1) dr Jovan Krkobabić, potpredsednik Vlade i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike,

(2) dr Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija,

(3) Milutin Mrkonjić, ministar saobraćaja,

(4) mr Velimir Ilić, ministar građevinarstva i urbanizma,

(5) Goran Knežević, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(6) prof. dr Žarko Obradović, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(7) prof. dr Milan Bačević, ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja,

(8) Ivica Kojić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4905/2012

U Beogradu, 7. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 i 37/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA JAVNE SLUŽBE

I

U Odbor za javne službe imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka zdravlja,

2) za zamenika predsednika:

– prof. dr Alisa Marić, ministarka omladine i sporta,

3) za članove:

(1) dr Jovan Krkobabić, potpredsednik Vlade i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike,

(2) prof. dr Žarko Obradović, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(3) Bratislav Petković, ministar kulture i informisanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4903/2012

U Beogradu, 7. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 i 37/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA ADMINISTRATIVNE KOMISIJE

I

U Administrativnu komisiju imenuju se:

1) za predsednika:

– Ivan Mrkić, ministar spoljnih poslova,

2) za zamenika predsednika:

– Suzana Grubješić, potpredsednica Vlade,

3) za članove:

(1) dr Jovan Krkobabić, potpredsednik Vlade i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike,

(2) Nikola Selaković, ministar pravde i državne uprave,

(3) prof. dr Žarko Obradović, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4904/2012

U Beogradu, 7. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 i 37/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA STAMBENA PITANJA I RASPODELU SLUŽBENIH ZGRADA

I POSLOVNIH PROSTORIJA

I

U Komisiju za stambena pitanja i raspodelu službenih zgrada i poslovnih prostorija imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Velimir Ilić, ministar građevinarstva i urbanizma,

2) za zamenika predsednika:

– Goran Knežević, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

3) za članove:

(1) mr Verica Kalanović, ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave,

(2) Milutin Mrkonjić, ministar saobraćaja,

(3) prof. dr Zorana Mihajlović, ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4906/2012

U Beogradu, 7. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 i 37/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

I

U Komisiju za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda imenuju se:

1) za predsednika:

– Goran Knežević, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

2) za zamenika predsednika:

– mr Verica Kalanović, ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave,

3) za članove:

(1) Milutin Mrkonjić, ministar saobraćaja,

(2) mr Velimir Ilić, ministar građevinarstva i urbanizma,

(3) prof. dr Milan Bačević, ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja,

(4) Ivica Kojić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede,

(5) Predrag Marić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4907/2012

U Beogradu, 7. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar