Kadrovska rešenja

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 17. stav 1. Zakona o Javnom preduzeću Novinska agencija TANJUG („Službeni list SRJ”, broj 11/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA NOVINSKA AGENCIJA TANJUG

I

Razrešava se Novica Andrić dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug, zbog prestanka radnog odnosa u Javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1166/2011

U Beogradu, 24. februara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 17. stav 1. Zakona o Javnom preduzeću Novinska agencija TANJUG („Službeni list SRJ”, broj 11/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA NOVINSKA AGENCIJA TANJUG

I

Imenuje se Uroš Piper za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug, iz reda zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1168/2011

U Beogradu, 24. februara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA „SREĆNOˮ U ĆUPRIJI

I

Nikoli Miljkoviću prestaje dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola „Srećnoˮ u Ćupriji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-1080/2011

U Beogradu, 24. februara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA „SREĆNOˮ U ĆUPRIJI

I

Imenuje se Dejan Nenadović za direktora Doma učenika srednjih škola „Srećnoˮ u Ćupriji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-1081/2011

U Beogradu, 24. februara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. stav 2. Odluke o izmenama osnivačkog akta Koridor 10 društvo s ograničenom odgovornošću Beograd, Vlajkovićeva br. 19a („Službeni glasnik RS”, broj 4/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZBORU DIREKTORA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU„KORIDORI SRBIJEˮ BEOGRAD

I

Daje se saglasnost na Odluku o izboru direktora Društva s ograničenom odgovornošću „Koridori Srbijeˮ Beograd, koju je donela Skupština „Koridori Srbijeˮ društvo s ograničenom odgovornošću Beograd na sednici od 9. februara 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-1129/2011

U Beogradu, 24. februara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA RAZVOJ

I

Mr Danici Jovanović prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Republičkog zavoda za razvoj – Sektor za makroekonomsko prognoziranje i modeliranje privrednog razvoja, zbog prestanka radnog odnosa navršenjem radnog veka – od 28. februara 2011. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1121/2011

U Beogradu, 24. februara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 19. tačka 1) Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 83/92, 53/93 – dr. zakon, 54/93, 60/93 – ispravka, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 54/96, 101/05 – dr. zakon i 30/10 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA „SRBIJAŠUME”

I

Razrešava se Stevica Spajić dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume”, na lični zahtev.

II

Imenuje se Dragana Petrović, dipl. elektroinženjer iz Pirota, za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1223/2011

U Beogradu, 24. februara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05–ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 5. Priloga B Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 6/02),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU OVLAŠĆENOG PREDSTAVNIKA REPUBLIKE SRBIJE

U MEŠOVITOM KOMITETU ZA RASPODELU DIPLOMATSKE I KONZULARNE IMOVINE IZ ANEKSA B SPORAZUMA O PITANjIMA SUKCESIJE

I

Imenuje se Vladimir Ćurgus, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova, za ovlašćenog predstavnika Republike Srbije u Mešovitom komitetu za raspodelu diplomatske i konzularne imovine iz Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1051/2011-1

U Beogradu, 24. februara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Razrešava se Bela Ajzenberger dužnosti pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava – Sektor za zaštitu prava nacionalnih manjina, međunarodnu saradnju i integracije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1321/2011

U Beogradu, 24. februara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Postavlja se Nenad Drašković za pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava – Sektor za zaštitu prava nacionalnih manjina, međunarodnu saradnju i integracije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1323/2011

U Beogradu, 24. februara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar