41. sednica Vlade Republike Srbije, 19. decembar 2008. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se Kruna Petković dužnosti pomoćnika ministra za Kosovo i Metohiju – Sektor za međunarodnu saradnju, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5576/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Kruna Petković za pomoćnika ministra za Kosovo i Metohiju – Sektor za međunarodnu saradnju i saradnju sa međunarodnim misijama na Kosovu i Metohiji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5577/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA – KOORDINATORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Radmila Jugović za pomoćnika direktora – koordinatora Poreske uprave u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5580/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr.zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U SKUPŠTINU I UPRAVNI ODBOR DRUŠTVENOG PREDUZEĆA ZA POLjOPRIVREDNU PROIZVODNjU „HERCEGOVINA”, RAVNI TOPOLOVAC

I

U Skupštinu Društvenog preduzeća za poljoprivrednu proizvodnju „Hercegovina”, Ravni Topolovac, kao predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća imenuju se:

1. Dejan Trivunov, dipl. inž. menadžmenta, pomoćnik rukovodioca projekta u Agenciji za privatizaciju, Novi Sad;

2. Milena Krstić, dipl. pravnik, rukovodilac projekta u Agenciji za privatizaciju, Novi Sad;

3. Tatjana Kljajić Bokan, dipl. ekonomista menadžer u trgovini, rukovodilac projekta u Agenciji za privatizaciju, Novi Sad.

II

U Upravni odbor Društvenog preduzeća za poljoprivrednu proizvodnju „Hercegovina”, Ravni Topolovac, kao predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća imenuju se:

1. Zoran Todorović, dipl. pravnik, rukovodilac projekta u Agenciji za privatizaciju, Novi Sad;

2. Bisera Dorić Đurović, dipl. ekonomista, samostalni stručni saradnik u Agenciji za privatizaciju, Beograd;

3. Marina Ilić, dipl. inž. proizvodnog menadžmenta, samostalni stručni saradnik u Agenciji za privatizaciju, Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5581/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

VEĆA ZA PREKRŠAJE U BEOGRADU

I

Dušanu Papiću prestaje dužnost sudije Veća za prekršaje u Beogradu sa 31. decembrom 2008. godine, zbog odlaska u penziju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5574/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

VEĆA ZA PREKRŠAJE U KRAGUJEVCU

I

Zoranu Milenkoviću prestaje dužnost sudije Veća za prekršaje u Kragujevcu sa 31. decembrom 2008. godine, zbog odlaska u penziju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5573/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

GRADSKOG SUDIJE ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA

I

Nedeljki Popovski prestaje dužnost sudije Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda sa 31. decembrom 2008. godine, zbog odlaska u penziju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5575/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U VRŠCU

I

Aleksandru Ananijevu prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Vršcu sa 18. decembrom 2008. godine, zbog nesavesnog i nestručnog vršenja dužnosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5641/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U VRANjU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Vranju:

1. Ružica Tošić, predsednik;

Predrag Mihajlović, član;

Verica Mihajlović-Nikolić, član;

Milan Stanojević, član;

Živojin Ristić, član;

Branko Milenković, član;

Slavica Krstić, član;

Milan Ilić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5701/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U VRANjU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Vranju imenuju se:

1. za predsednika:

– Dušan Tomić, inženjer saobraćaja;

2. za članove:

– predstavnici osnivača

1) Srđan Jovanović, diplomirani ekonomista;

2) Dragoljub Dekić, inženjer organizacije rada;

3) Ivica Stojiljković, student;

– predstavnici roditelja

1) Perica Nikolić, radnik;

2) Slobodan Filipović, radnik;

– predstavnici zaposlenih u ustanovi

1) Staniša Stevanović, vaspitač;

2) Zorica Biljbić, sekretar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5702/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U VRANjU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma učenika srednjih škola u Vranju:

1. dr Vojislava Stojiljković, predsednik;

2. Miroslav Denković, član;

3. Dragoslav Cincović, član;

4. Zoran Miljević, član;

5. Dobri Janković, član;

6. Staniša Stevanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5703/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U VRANjU

I

U Nadzorni odbor Doma učenika srednjih škola u Vranju imenuju se:

1. za predsednika:

– Radovan Jovanović, profesor razredne nastave;

2. za članove:

– predstavnici osnivača

1) Časlav Trajković, mašinski tehničar;

2) Slađana Mladenović, ekonomski tehničar;

– predstavnici roditelja učenika

1) Milorad Todorović, lekar;

2) Vasko Stojković, radnik;

– predstavnik zaposlenih u ustanovi

1) Jelena Nikolić, referent za učenički standard.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5704/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Dragan Petković za pomoćnika ministra za Kosovo i Metohiju – Sektor za poslove Republike Srbije na Kosovu i Metohiji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5730/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Slađana Radović za pomoćnika ministra za Kosovo i Metohiju – Sektor za upravu i koordinaciju službi lokalne samouprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5735/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se Zvonimir Stević dužnosti pomoćnika ministra za Kosovo i Metohiju – predsednika Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5733/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se Zvonimir Stević za državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju – predsednika Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5734/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 222. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 109/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

I

Imenuje se Zorica Stojanović, advokat iz Niša, za člana Upravnog odbora Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5740/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA RASPODELU SLUŽBENIH ZGRADA I POSLOVNIH PROSTORIJA

I

Razrešava se Tamara Stojčević dužnosti predsednika Komisije za raspodelu službenih zgrada i poslovnih prostorija.

II

Imenuje se Goran Bogdanović, ministar za Kosovo i Metohiju, za predsednika Komisije za raspodelu službenih zgrada i poslovnih prostorija.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5747/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANA ODBORA ZA PRAVNI SISTEM I DRŽAVNE ORGANE

I

Razrešavaju se dužnosti u Odboru za pravni sistem i državne organe:

1. Milan Marković, zamenik predsednika;

2. Goran Bogdanović, član.

II

U Odbor za pravni sistem i državne organe imenuju se:

1. za zamenika predsednika:

– Tamara Stojčević, Generalni sekretar Vlade;

2. za člana:

– Milan Marković, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5786/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA

I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA

„SUBOTICA” SA SEDIŠTEM U SUBOTICI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarskog specijalističkog instituta „Subotica” sa sedištem u Subotici:

1. Molnar Tibor, vršilac dužnosti predsednika;

2. Grgo Tikvicki, vršilac dužnosti člana;

3. Antun Lulić, vršilac dužnosti člana;

4. Dragana Suić, vršilac dužnosti člana;

5. Kiškarolj Ferenc, vršilac dužnosti člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5752/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA

„SUBOTICA” SA SEDIŠTEM U SUBOTICI

I

U Upravni odbor Veterinarskog specijalističkog instituta „Subotica” sa sedištem u Subotici imenuju se:

1. za predsednika:

– Grgo Tikvicki, specijalista veterinarske medicine;

2. za članova:

1) Olivera Radnić, dipl. ekonomista;

2) Dragana Sujić, dipl. ekonomista;

3) Milovan Tatrinka, Veterinarski specijalistički institut „Subotica” sa sedištem u Subotici;

4) Kiškarolj Ferenc, Veterinarski specijalistički institut „Subotica” sa sedištem u Subotici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5752/2008-1

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „SUBOTICA” SA SEDIŠTEM U SUBOTICI

I

Razrešava se Jožef Horvat dužnosti direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Subotica” sa sedištem u Subotici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5751/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA „SUBOTICA” SA SEDIŠTEM U SUBOTICI

I

Imenuje se Petar Rudinski za direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Subotica” sa sedištem u Subotici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5751/2008-1

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA

POMORAVSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U JAGODINI

I

Postavlja se Svetlana Miljković za načelnika Pomoravskog upravnog okruga sa sedištem u Jagodini.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5772/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA

ZAJEČARSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ZAJEČARU

I

Postavlja se Dušan Ivanić za načelnika Zaječarskog upravnog okruga sa sedištem u Zaječaru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5770/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA

PČINjSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U VRANjU

I

Postavlja se Budimir Mihajlović za načelnika Pčinjskog upravnog okruga sa sedištem u Vranju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5773/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA „PRIŠTINA” SA SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Studentskog centra „Priština” sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici:

1. Milan Radosavljević, predsednik;

2. Zlatan Ribać, član;

3. Ljiljana Ivanović, član;

4. prof. dr Dušanka Jovović, član;

5. Dragan Velić, član;

6. Miladin Đurović, član;

7. Nenad Kojić, član;

8. Borivoje Marković, član;

9. Zlatibor Đorđević, član;

10. Nemanja Jakšić, član;

11. Nikola Elezović, član;

12. Novica Đoković, član;

13. doc. dr Rada Trajković, član;

14. mr Gordana Milentijević, član;

15. mr Ivan Božović, član;

16. Dobrila Radović, član;

17. Nataša Rakić, član;

18. Slobodan Pavlović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5763/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA „PRIŠTINA” SA SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Upravni odbor Studentskog centra „Prištini” sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se:

1. za predsednika:

– Vitomir Milovanović, ekonomista, Leposavić;

2. za članove:

predstavnici osnivača:

1) Radenko Jevtić, inženjer metalurgije, Zvečan,

2) Sonja Obradović, dipl. pravnik, Centar za socijalni rad u Zubinom Potoku;

3) Snežana Krstović, dipl. pravnik, sekretar Ekonomsko trgovačke škole u Kosovskoj Mitrovici;

4) Rato Milojević, predsednik sindikata „Trepča – Kopaonik” u Leposaviću;

5) Radašin Kasalović, dipl. ekonomista, koordinator u Poreskoj upravi – Regionalni centar Priština;

6) Boža Stanojević, dipl. ekonomista, viši poreski inspektor u Poreskoj upravi – Regionalni centar Priština;

7) Mladen Todorović, dipl. inž. elektrotehnike, profesor, Kosovska Mitrovica;

8) Milivoje Radenković, dipl. inž. rudarstva, „Trepča”, Zvečan; – predstavnici studenata:

1) Siniša Arsić;

2) Sanja Nestorović;

3) Milenko Simić;

predstavnici univerziteta:

1) prof. dr Zlatibor Vasić, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici;

2) prof. dr Branko Mihailović, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici;

3) prof. dr Ljiljana Arsić, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici;

predstavnici iz reda zaposlenih u ustanovi:

1) Gordana Jakšić, pomoćnik direktora;

2) Veselin Đurić, nabavljač;

3) Dejan Tanasković, recepcionar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5765/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA „PRIŠTINA” SA SEDIŠTEM

U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Studentskog centra „Priština” sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici:

1. prof. dr Zvezdan Milanović, predsednik;

2. mr Gligor Samardžić, član;

3. Nebojša Avramović, član;

4. Cveta Špadijer, član;

5. Radmilo Pekić, član;

6. Violeta Bojković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5764/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA „PRIŠTINA” SA SEDIŠTEM U

KOSOVSKOJ MITROVICI

I

U Nadzorni odbor Studentskog centra „Priština” sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se:

1. za predsednika:

– Danijela Vujičić, dipl. pravnik, sekretar Osnovne škole u Gojbulji- Vučitrn;

2. za članove:

predstavnici osnivača:

1) Slađan Dulović, profesor geografije u Osnovnoj školi u Osojanu;

2) Nemanja Vitošević, referent u Poreskoj upravi, Orahovac;

predstavnik studenata:

1) Ivana Simjonović, student Učiteljskog fakulteta;

predstavnik univerziteta:

1) doc. dr Slaviša Trajković, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici;

predstavnik iz reda zaposlenih u ustanovi:

1) Slobodan Dimitrijević, referent za smeštaj i ishranu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5766/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. Zakona o Javnom preduzeću „Jugoimport-SDPR” („Službeni list SRJ”, broj 46/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „JUGOIMPORT-SDPR”

I

Razrešava se Branislav Bjelica dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”.

II

Imenuje se Vidoje Jovanović, profesor odbrane iz Ljubovije, za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5767/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

„NACIONALNI PARK TARA”

I

Razrešava se Dušan Milovanović dužnosti direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5775/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008 godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

„NACIONALNI PARK TARA”

I

Imenuje se dr Boban Tomić za direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5775/2008-1

U Beogradu, 19. decembra 2008 godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

„NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA”

I

Razrešava se Konstantin Plužarević dužnosti direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5774/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008 godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

„NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA”

I

Imenuje se Radovan Ninković za direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5774/2008-1

U Beogradu, 19. decembra 2008 godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA

MAČVANSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ŠAPCU

I

Postavlja se Svetomir Vešić za načelnika Mačvanskog upravnog okruga sa sedištem u Šapcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5771/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA SREDNjOBANATSKOG UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ZRENjANINU

I

Postavlja se Tanja Dulović za načelnika Srednjobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Zrenjaninu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5769/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja („Službeni glasnik RS”, broj 54/03) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLjA

− U RESTRUKTURIRANjU

I

Razrešava se Vuleta Cakan dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja – u restrukturiranju.

II

Imenuje se Hranislav Perić za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja – u restrukturiranju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5776/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima („Službeni glasnik RS”, br. 60/05 i 83/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU GENERALNOG DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „TRANSNAFTA”

I

Razrešava se Nebojša Lemajić dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća „Transnafta”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5778/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima („Službeni glasnik RS”, br. 60/05 i 83/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU GENERALNOG DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „TRANSNAFTA”

I

Imenuje se Srđan Mihajlović za generalnog direktora Javnog preduzeća „Transnafta”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5778/2008-1

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa („Službeni glasnik RS”, br. 60/05 i 51/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA I IMENOVANjU PREDSEDNIKA

I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI SAD

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad:

1. Borko Ilić;

2. dr Saša Igić.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad imenuju se:

1. za predsednika:

– Predrag Grgić;

2. za članove:

1) Sreten Jovanović, direktor DOO „Ival” – Komerc, Inđija;

2) Vesna Rakočević, dipl. menadžer, NBGP Properties d.o.o., Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5782/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije („Službeni glasnik RS”, broj 12/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd:

1. Miroslav Aleksić;

2. Dušan Đurović.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd imenuju se za članove:

1. Radoslav Savatijević, ekonomski tehničar, privatni preduzetnik iz Beograda;

2. Obren Ćetković, dipl. elektroinženjer, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija”, Kragujevac.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5781/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 2. Ugovora o osnivanju „Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore” d.o.o. od 31. oktobra 2003. godine i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE

„AGENCIJE ZA KONTROLU LETENjA SRBIJE I CRNE GORE” DOO

I

Razrešavaju se dužnosti u Skupštini „Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore” d.o.o:

1. mr Miodrag Jocić, predsednik;

2. Nebojša Skorić, član;

3. Dragan Katanić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5796/2008

U Beogradu, 19. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar