Predlog zakona o izmeni Zakonika o krivičnom postupku

PREDLOG ZAKONA

O IZMENI ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU

Član 1.

U Zakoniku o krivičnom postupku (,,Službeni glasnik RS”, br. 46/06 i 49/07), u članu 555. reči: ,,31. decembra 2008. godine ” zamenjuju se rečima: ,,1. jula 2010. godine”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu 30. decembra 2008. godine.

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmeni Zakonika o krivičnom postupku (,,Službeni glasnik RS”, br. 46/06 i 49/07) sadržan je u članu 97. tačka 2. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje postupak pred sudovima i drugim državnim organima.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakonik o krivičnom postupku (,,Službeni glasnik RS”, br. 46/06 i 49/07) treba da počne da se primenjuje od 31. decembra 2008. godine. Budući da ovaj zakonik predviđa uvođenje tužilačke istrage, za njegovo sprovođenje potrebno je stvoriti dodatne neophodne materijalne i tehničke uslove. Kako ovi uslovi nisu obezbeđeni, predlaže se odlaganje početka primene ovog zakonika, dok se potrebni uslovi ne obezbede. Predlaže se da se primena zakona odloži do 1. jula 2010. godine, imajući u vidu da je predlozima zakona koji uređuju organizaciju pravosudnih organa predviđeno da nova mreža pravosudnih organa počne sa radom 1. januara 2010. godine, u periodu od šest meseci nakon toga bi se stvorili neophodni uslovi za početak primene Zakonika.

III. OBRAZLOŽENjE PREDLOŽENOG REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona predlaže se da se početak primene Zakonika o krivičnom postupku odloži za 1. jul 2010. godine.

Član 2. Predloga zakona propisuje dan stupanja zakona na snagu.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku da bi se sprečile štetne posledice po rad državnih organa.

PREGLED ODREDBE ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU KOJA SE MENjA

Član 555.

Ovaj zakonik stupa snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 31. decembra 2008. godine 1. JULA 2010. GODINE, izuzev odredaba čl. 107, 110, čl. 117. do 122. i čl. 333. do 335. ovog zakonika koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakonika.

Ostavite komentar