Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 54. stav 2. i člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U KNjAŽEVCU

I

Jovanu Stameniću prestaje dužnost vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Knjaževcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-3690/2011

U Beogradu, 19. maja 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA

U KNjAŽEVCU

I

Imenuje se Jovan Stamenić za direktora Doma učenika srednjih škola u Knjaževcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-3692/2011

U Beogradu, 19. maja 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10 i 20/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA ODBORA ZA NEGOVANjE TRADICIJA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti člana Odbora za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije:

1. Nebojša Bradić,

2. prof. dr Bogoljub Šijaković.

II

U Odbor za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije imenuju se za članove:

1. Predrag Marković, ministar kulture, informisanja i informacionog društva,

2. prof. dr Bogoljub Šijaković, državni sekretar u Ministarstvu vera i dijaspore.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-3600/2011

U Beogradu, 19. maja 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za bezbednost i zdravlje na radu („Službeni glasnik RS”, br. 40/05 i 71/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta za bezbednost i zdravlje na radu:

1. Radovan Ristanović,

2. Dejan Rajković,

3. Ranko Drljević,

4. dr Dragan Spasić.

U Savet za bezbednost i zdravlje na radu imenuju se za članove:

1. Predrag Peruničić, direktor Inspektorata za rad u Ministarstvu rada i socijalne politike,

2. prof. dr Ljiljana Živković, dekan Fakulteta zaštite na radu Univerziteta u Nišu,

3. Nebojša Ilić, dipl. inženjer rudarstva, načelnik Odeljenja za rudarsku i geološku inspekciju u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja,

4. Vera Kondić, stručni saradnik za oblast bezbednosti i zdravlje na radu, mobing i diskriminaciju u UGS „Nezavisnost”.

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3629/2011

U Beogradu, 19. maja 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10 i 20/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA SAVETA

ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

I

Razrešava se Ljiljana Lučić dužnosti predsednika Saveta za osobe sa invaliditetom.

II

Imenuje se Vladimir Pešić, pomoćnik ministra rada i socijalne politike, za predsednika Saveta za osobe sa invaliditetom.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-3689/2011

U Beogradu, 19. maja 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 5. stav 2. Odluke o osnivanju Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu („Službeni glasnik RS”, broj 117/05), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA

ZA SOCIJALNU ZAŠTITU

I

Razrešavaju se dužnosti u Privremenom upravnom odboru Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu:

1. Miroslav Brkić, predsednik,

2. Vesna Dejanović, član,

3. Suzana Paunović, član,

4. Veselin Mujović, član,

5. Milan Samardžija, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-3593/2011

U Beogradu, 19. maja 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA NIŠ

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Gerontološkog centra Niš:

1. Jadranka Bonić, predsednik,

2. Dragiša Vasić, član,

3. Vladimir Ranđelović, član,

4. Ružica Igić, član,

5. Mirjana Stojanović, član,

6. Nada Dejanović, član,

7. Ranko Ljubić, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Gerontološkog centra Niš:

1. Miodrag Najdanov, predsednik,

2. Mirjana Rađenović, član,

3. Dušan Zlatković, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-3597/2011

U Beogradu, 19. maja 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA GERONTOLOŠKOG CENTRA MLADENOVAC

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Gerontološkog centra Mladenovac:

1. Aleksandra Kovačević, predsednik,

2. Slađana Panić, član,

3. Anđelka Joksimović, član,

4. Siniša Filipović, član,

5. Snežana Mijailović, član,

6. Snežana Božović, član,

7. Todor Milićević, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Gerontološkog centra Mladenovac:

1. Milica Grozdanić, predsednik,

2. Goran Spasić, član,

3. Dragana Novaković, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-3596/2011

U Beogradu, 19. maja 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG

I NADZORNOG ODBORA DOMA ZA DECU I OMLADINU OMETENU U MENTALNOM RAZVOJU – SREMČICA – BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma za decu i omladinu ometenu u mentalnom razvoju – Sremčica – Beograd:

1. Branislav Andrejević, predsednik,

2. Davor Manojlović, član,

3. Snežana Lukić, član,

4. Milka Rajčević, član,

5. Zorica Lukić, član,

6. Miloš Rakićević, član,

7. Radoslav Vojvodić, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma za decu i omladinu ometenu u mentalnom razvoju – Sremčica – Beograd:

1. Rade Bogdanović, predsednik,

2. Darko Stojanović, član,

3. Emina Puškarević, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-3595/2011

U Beogradu, 19. maja 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA DOMA ZA LICA MENTALNO OMETENA U RAZVOJU U TUTINU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma za lica mentalno ometena u razvoju u Tutinu:

1. Nurko Nurković, predsednik,

2. Dejan Savić, član,

3. Šerif Bakić, član,

4. Ginera Mujović, član,

5. Sadrija Hot, član,

6. Nenad Veljović, član,

7. Hazba Alibašić, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma za lica mentalno ometena u razvoju u Tutinu:

1. Gordana Bojović, predsednik,

2. Rahman Mušina, član,

3. Ljubinko Radonjić, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-3591/2011

U Beogradu, 19. maja 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. i člana 22. stav 3. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 224. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA SPECIJALNE USTANOVE ZA LICA OMETENA U RAZVOJU „GVOZDEN JOVANČIĆEVIĆˮ U VELIKOM POPOVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Specijalne ustanove za lica ometena u razvoju „Gvozden Jovančićevićˮ u Velikom Popovcu:

1. Danilo Radojković, predsednik,

2. Jadranka Gvozdenović, član,

3. Zoran Damnjanović, član,

4. Zorica Milivojević, član,

5. Aleksandra Stević, član,

6. Zoran Milanović, član,

7. Ljubinka Lazarević, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Specijalne ustanove za lica ometena u razvoju „Gvozden Jovančićevićˮ u Velikom Popovcu:

1. Milenko Vićentijević, predsednik,

2. Perica Pavićević, član,

3. Mirjana Ivanović, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-3598/2011

U Beogradu, 19. maja 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U NIŠU

I

Razrešava se Zoran Stefanović dužnosti člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Nišu, kao predstavnik roditelja učenika.

II

Imenuje se Slađana Petrović, laboratorijski tehničar iz Kuršumlije, za člana Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Nišu, kao predstavnik roditelja učenika.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-3589/2011

U Beogradu, 19. maja 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA

ZA INFORMATIKU I INTERNET

I

Razrešava se Damir Baralić dužnosti direktora Republičkog zavoda za informatiku i internet.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3786/2011

U Beogradu, 19. maja 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE ZA DIGITALNU AGENDU

U MINISTARSTVU KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

I

Postavlja se Miloš Stevanović za direktora Uprave za digitalnu agendu u Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3787/2011

U Beogradu, 19. maja 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o Kancelariji za regulatornu reformu i analizu efekata propisa („Službeni glasnik RS”, broj 89/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA KANCELARIJE

ZA REGULATORNU REFORMU I ANALIZU EFEKATA PROPISA

I

Postavlja se Mira Prokopijević za direktora Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3790/2011

U Beogradu, 19. maja 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU VERA I DIJASPORE

I

Postavlja se Dragan Čurović za državnog sekretara u Ministarstvu vera i dijaspore.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3795/2011

U Beogradu, 19. maja 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

OMLADINE I SPORTA

I

Razrešava se Dragan Atanasov dužnosti pomoćnika ministra omladine i sporta – Sektor za sport, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra omladine i sporta – Sektor za sport.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-3813/2011

U Beogradu, 19. maja 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

OMLADINE I SPORTA

I

Postavlja se Dragan Atanasov na položaj pomoćnika ministra omladine i sporta – Sektor za sport, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3817/2011

U Beogradu, 19. maja 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar