45. sednica Vlade Republike Srbije, 29. novembar 2007. godine

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANjA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana u Upravnom odboru Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu:

1. dr Vera Todorović;

2. prof. dr Vesna Koko.

II

U Upravni odbora Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu imenuju se za članove:

1. dr Zoran Miloradović, naučni saradnik u Institutu za medicinska istraživanja u Beogradu;

2. dr Vladimir Ivović, naučni saradnik u Institutu za medicinska istraživanja u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7856/2007

U Beogradu, 29. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju „Službenog glasnika Republike Srbije” („Službeni glasnik RS”, br. 72/91 i 11/93-SUS) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „SLUŽBENI GLASNIK”

I

Razrešavaju se dužnosti člana u Upravnom odboru Javnog preduzeća „Službeni glasnik”:

1. mr Miodrag Đorđević;

2. Divna Malbaša.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Službeni glasnik” imenuju se za članove:

1. Vladimir Banjanin, Javno preduzeće „Službeni glasnik”;

2. Jasmina Draškić, Javno preduzeće „Službeni glasnik”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7867/2007

U Beogradu, 29. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA NUKLEARNE NAUKE „VINČA” U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Miroslav Demajo dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za nuklearne nauke „Vinča” u Beogradu, zbog prestanka radnog odnosa u Institutu.

II

Imenuje se dr Dragan Alavantić, naučni savetnik u Institutu za nuklearne nauke „Vinča” u Beogradu, za člana Upravnog odbora Instituta za nuklearne nauke „Vinča” u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7848/2007

U Beogradu, 29. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 61/06-prečišćen tekst) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE

ZA RESTRUKTURIRANjE I PRIVATIZACIJU JAVNIH PREDUZEĆA

I

Imenuje se Dragan Đilas, ministar bez portfelja, za člana Komisije za restrukturiranje i privatizaciju javnih preduzeća.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7890/2007

U Beogradu, 29. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju „Službenog glasnika Republike Srbije” („Službeni glasnik RS”, br. 72/91 i 11/93-SUS) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „SLUŽBENI GLASNIK”

I

Razrešava se Jasmina Draškić dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”.

II

Imenuje se Željko Ristović, zaposlen u Javnom preduzeću „Službeni glasnik”, za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7866/2007

U Beogradu, 29. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U VRŠCU

I

Miri Stevančev Zekić prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Vršcu sa 30. novembrom 2007. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7907/2007

U Beogradu, 29. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07) i člana 13. st. 2. i 3. i člana 15. stav 1. Statuta Pravosudnog centra za obuku i stručno usavršavanje Beograd,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

PRAVOSUDNOG CENTRA ZA OBUKU I STRUČNO USAVRŠAVANjE BEOGRAD

I

Razrešava se Nada Petković Ristivojević dužnosti člana Upravnog odbora Pravosudnog centra za obuku i stručno usavršavanje Beograd.

II

Imenuje se Slobodan Homen, pomoćnik ministra pravde, za člana Upravnog odbora Pravosudnog centra za obuku i stručno usavršavanje Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7937/2007

U Beogradu, 29. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 61/06-prečišćen tekst) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

SAVETA ZA MALA I SREDNjA PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVO

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo:

1. dr Dragan Povrenović, predsednik;

2. Petar Pavlović, član;

3. Vladimir Ilić, član;

4. Dragan Đurić, član;

5. Radovan Živković, član;

6. Mihailo Vesović, član;

7. Danilo Golubović, član;

8. Radmila Bukumirić Katić, član;

9. dr Nenad Penezić, član;

10. Rato Ninković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7959/2007

U Beogradu, 29. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 61/06-prečišćen tekst) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

SAVETA ZA MALA I SREDNjA PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVO

I

U Savet za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo imenuju se:

1. za predsednika:

– Vladimir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

2. za članove:

1) Igor Brkanović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

2) dr Aleksa Zejak, pomoćnik ministra nauke;

3) Igor Momčilović, pomoćnik ministra finansija;

4) Dragan Đurić, viši savetnik u Ministarstvu trgovine i usluga;

5) Radovan Živković, viši savetnik u Ministarstvu prosvete;

6) Dejan Jovanović, vršilac dužnosti direktora Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva;

7) Mirko Todorović, vlasnik „Društva za proizvodnju, usluge i promet Todor” doo, Vrnjačka Banja;

8) Zoran Nikodijević, generalni direktor A.T.N. – ELEKTRONICS d.o.o, Beograd;

9) Miroslav Kovačević, vlasnik „Vinarije Kovačević”, Irig;

10) Milan Vidojević, vlasnik mlekare „Lazar” d.o.o, Blace;

11) Slavko Stojilković, vlasnik firme „Urban-tehnics”, Valjevo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7959/2007-1

U Beogradu, 29. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Mirjana Pokrajac za pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija – Sektor za budžetsko računovodstvo i izveštavanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8006/2007

U Beogradu, 29. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Aleksandra Rajković za pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija – Sektor za centralnu harmonizaciju interne finansijske kontrole u javnom sektoru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8007/2007

U Beogradu, 29. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 2. Uredbe o načinu obezbeđivanja uslova za početak rada Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, broj 91/07), člana 44. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 85/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA

REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

I

U Privremeni upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje imenuju se za članove:

1. prof. dr Zoran Popov, konsultant-savetnik u Agenciji za privatizaciju – Centar za restrukturiranje;

2. Radoje Savićević, rukovodilac Grupe za međunarodne sporazume o socijalnom osiguranju u Ministarstvu rada i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7965/2007

U Beogradu, 29. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU PROSVETE

I

Postavlja se Mirjana Jovanović za državnog sekretara u Ministarstvu prosvete.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8008/2007

U Beogradu, 29. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 62. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 71/03 i 84/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

I

Razrešavaju se dužnosti istekom mandata, sa 31. oktobrom 2007. godine, u Upravnom odboru Nacionalne službe za zapošljavanje:

1. Branislav Čanak, predsednik;

2. prof. dr Borivoje Šunderić, član;

3. prof. dr Mihail Aranderko, član;

4. prof. dr Miomir Despotović, član;

5. mr Rato Ninković, član;

6. Vlada Andrić, član;

7. Ivana Vještica, član;

8. Ljubica Nedeljković, član;

9. Slavica Marinović, član;

10. Bojan Ristić, član;

11. Srđan Čanović, član;

12. Vera Pešut, član;

13. Dragan Cvetković, član;

14. Marko Ćulibrk, član;

15. Dragan Đukić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8002/2007

U Beogradu, 29. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 62. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 71/03 i 84/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

I

U Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje imenuju se:

1. za predsednika:

– Branislav Čanak, Ujedinjeni granski sindikat Nezavisnost;

2. za članove:

1) Srđan Marjanović, ekonomista, Poreska uprava u Boru;

2) Milanče Aćimović, ptt tehničar, Šetonje;

3) Aleksandar Radosavljević, pravnik, Kragujevac;

4) mr Miloš Đajić, saradnik, Akademija umetnosti u Novom Sadu;

5) Vladimir Simin, advokat, Apatin;

6) Vladimir Obradović, menadžer, stručni konsultant, Beograd;

7) mr Zlata Đerić, profesor, OŠ „Bratstvo i jedinstvo”, Sombor;

8) Stevan Radunović, sekretar Doma učenika OŠ „Angelnina Kojić Gina”, Zrenjanin;

9) Milomir Maksić, vlasnik PP „Snekoprom”, Aleksandrovac;

10) Vladimir Pandurov, menadžer, Ministarstvo finansija;

11) Vlada Andrić, Savez samostalnih sindikata Srbije;

12) dr Rato Ninković, Unija poslodavaca Srbije;

13) Dragan Cvetković, Savez nezaposlenih Srbije;

14) Siniša Nadbantić, Nacionalna služba za zapošljavanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8003/2007

U Beogradu, 29. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Narodnog pozorišta u Beogradu:

1. Milica Burić, predsednik;

2. Ivica Vusić, član;

3. Marko Dukić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8025/2007

U Beogradu, 29. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

U Nadzorni odbor Narodnog pozorišta u Beogradu imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Ljubiša Dabić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu;

2. za članove:

1) Siniša Jevtić, dipl. ekonomista;

2) Ljubodrag Begović, operski pevač-tenor, Narodno pozorište u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8026/2007

U Beogradu, 29. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 93. tačka 5) Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 54/96 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „SRBIJAVODE”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”:

1. Ninoslav Petrović, predsednik;

2. Slavko Stanković, član;

3. Luka Knežević, član;

4. Miloš Vulić, član;

5. Momir Keco, član;

6. mr Zlata Đerić, član;

7. Miomir Ilić, član;

8. Tomislav Jeremić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8054/2007

U Beogradu, 29. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 93. tačka 5) Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 54/96 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „SRBIJAVODE”

I

U Upravni odbor Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” imenuju se:

1. za predsednika:

– Vladimir Bogićević, inž. mašinstva, tehnički direktor JKP „Zelenilo”, Beograd;

2. za članove:

1) dr Nada Dragović, vanredni profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu;

2) Radomir Filipović, komercijalista, „Linea Pharm”doo;

3) Radoslav Zdravković, hidroinženjer, potpredsednik opštine Rača;

4) Velimir Stanojević, dipl. inž. poljoprivrede;

5) Predrag Berić, dipl. filozof;

6) Zoran T. Stojanović, službenik, „Vlasinske hidroelektrane”, Surdulica;

7) Tomislav Milutinović, pravnik, direktor Radničkog univerziteta, Prokuplje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8054/2007-1

U Beogradu, 29. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić Na osnovu člana 12. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje aerodromom u Beogradu i obavljanje aerodromskih usluga („Službeni glasnik RS”, br. 129/04 i 73/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA AERODROM „NIKOLA TESLA”

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća Aerodrom „Nikola Tesla” imenuju se za članove:

1. Ksenija Kavedžić, dipl. saobraćajni inženjer, rukovodilac Sektora putničkog prihvata i opreme u Javnom preduzeću Aerodrom „Nikola Tesla”;

2. Vojislav Krejić, samostali stručni saradnik za organizaciju odbrane i civilne zaštite u Javnom preduzeću Aerodrom „Nikola Tesla”;

3. Slobodan Jovanović, pomoćni radnik u Javnom preduzeću Aerodrom „Nikola Tesla”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8062/2007

U Beogradu, 29. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Ostavite komentar