Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE INDIJE O UKIDANjU VIZA

ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je potpisan 17. septembra 2007. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, hindu i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADE REPUBLIKE INDIJE O UKIDANjU VIZA ZA

NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Indije,

Dalje u tekstu Strane ugovornice,

U želji da unapređuju međusobne bilateralne odnose, a u cilju olakšavanja putovanja državljana dveju Strana ugovornica, saglasile su se o sledećem:

Član 1

Državljani jedne Strane ugovornice, nosioci važećih diplomatskih ili službenih pasoša, izuzeti su od zahteva za pribavljanje vize za ulazak, izlazak i tranzit preko teritorije države druge Strane ugovornice i mogu da na njoj borave najduže u trajanju do devedeset (90) dana.

Član 2

1. Članovi diplomatskih i konzularnih predstavništava, akreditovanih u drugoj Strani ugovornici i članovi njihovog domaćinstva koji su nosioci diplomatskih ili službenih pasoša, dobijaju, na zahtev odnosnog diplomatsko-konzularnog predstavništva, u roku od devedeset (90) dana od dolaska nosioca diplomatskog ili službenog pasoša, boravišnu vizu u dužini trajanja njihovog zvaničnog boravka.

2. Državljanin jedne Strane ugovornice koji je predstavnik svoje zemlje u nekoj međunarodnoj organizaciji, koja se nalazi na teritoriji druge Strane ugovornice, a koji je nosilac takvog pasoša, takođe uživa prava navedena u stavu 1 ovog člana.

Član 3

Prema ovom Sporazumu državljanin bilo koje Strane ugovornice dužan je da poštuje zakone i propise koji važe na teritoriji države druge Strane ugovornice.

Član 4

1. Ovaj Sporazum ne ograničava pravo nadležnih organa Strana ugovornica da uskrate ulazak ili dozvolu boravka nosiocima diplomatskih ili službenih pasoša druge Strane ugovornice iz člana 1 i 2 ovog Sporazuma, bez davanja obrazloženja za takvu svoju odluku, pod uslovom da se ova lica smatraju personae non gratae.

2. Ukoliko državljanin jedne Strane ugovornice izgubi svoj pasoš na teritoriji druge Strane ugovornice, obaveštava o tome nadležne organe zemlje domaćina radi preduzimanja odgovarajućeg postupka. Odnosno, diplomatsko ili konzularno predstavništvo će izdati novi pasoš ili putni list svom državljaninu i o tome obavestiti nadležne organe Vlade domaćina.

Član 5

1. Strane ugovornice će razmeniti, diplomatskim putem, uzorke svojih važećih diplomatskih i službenih pasoša, u skladu sa odredbama ovog Sporazuma, najkasnije u roku od trideset (30) dana pre stupanja ovog Sporazuma na snagu.

2. Ukoliko se uvedu novi diplomatski, službeni ili specijalni pasoši ili ukoliko se postojeći promene, Strane ugovornice će razmeniti njihove uzorke diplomatskim putem, najkasnije u roku od trideset (30) dana pre njihovog zvaničnog uvođenja.

Član 6

Sve razlike ili sporovi koji nastanu tokom primene odredbi ovog Sporazuma rešavaće se sporazumno uz međusobne konsultacije ili pregovore između Strana ugovornica, bez upućivanja na neku treću stranu ili međunarodni sud.

Član 7

Ovaj Sporazum stupa na snagu trideset (30) dana od datuma prijema poslednjeg obaveštenja kojim Strane ugovornice obaveštavaju jedna drugu, diplomatskim putem, da su ispunjeni uslovi propisani njihovim nacionalnim zakonodavstvom za stupanje ovog Sporazuma na snagu.

Član 8

Svaka Strana ugovornica zadržava pravo da iz razloga bezbednosti, javnog reda ili javnog zdravlja privremeno obustavi, delimično ili u celini, primenu ovog Sporazuma, koja stupa na snagu odmah pošto obavesti o tome, diplomatskim putem, drugu Stranu ugovornicu.

Član 9

Svaka Strana ugovornica može pismenim putem da zatraži, preko diplomatskih kanala, reviziju ili izmenu i dopunu celokupnog ovog Sporazuma ili jednog njegovog dela. Svaka revizija ili izmena i dopuna, o kojoj su se Strane ugovornice saglasile, stupa na snagu na način predviđen članom 7 Sporazuma i predstavljaće sastavni deo ovog Sporazuma.

Član 10

Ovaj Sporazum se zaključuje na neodređeni vremenski period. Svaka Strana ugovornica može da ga raskine u svako doba, obaveštavajući diplomatskim putem o tome drugu Stranu ugovornicu, pri čemu važnost Sporazuma prestaje trideset (30) dana od datuma prijema obaveštenja o tome.

Sačinjeno u Beogradu dana 17. septembra 2007. godine, u dva originalna primerka, na srpskom, hindu i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju različitog tumačenja, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Republike Indije

Radojko Bogojević Anand Šarma

4

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori».

O B R A Z L O Ž E Nj E

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona, sadržan je u odredbi člana 97. tačka 1. kojim je, između ostalog, utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje svoj međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama, kao i u članu 99. tačka 4. Ustava kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom propisana obaveza njihovog potvrđivanja.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Inicijativu za zaključenje Sporazuma pokrenula je indijska strana. Sporazum je duže vreme usaglašavan usled različitih prilaza dve strane praksi pribavljanja prve (inicijalne) vize za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, prilikom dolaska na teritoriju druge strane ugovornice, radi preuzimanja dužnosti u diplomatsko-konzularnom predstavništvu ili međunarodnoj organizaciji.

Posle konsultacija naših nadležnih organa, postignuta je saglasnost da se izuzme sporni član sporazuma, što je stvorilo uslove za definitivno usaglašavanje dokumenta.

Sporazum je potpisan prilikom posete državnog MIP Indije A. Sharme Srbiji, 17. i 18. septembra o.g.

Sporazumom je ustanovljeno da su državljani R. Srbije i R. Indije, nosioci važećih nacionalnih diplomatskih i službenih pasoša, izuzeti od obaveze pribavljanja viza za ulazak, izlazak i tranzit preko teritorije druge strane ugovornice i da mogu boraviti u periodu do 90 dana.

Ukidanjem viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša doprinosi se olakšavanju međudržavnih veza i u interesu je daljeg jačanja i razvoja bilateralnih odnosa i saradnje sa Indijom i potrebom prilagođavanja celokupne ugovorno-pravne regulative.

Sporazum sa Indijom je u skladu sa tipskim sporazumima o ukidanju viza na diplomatske i službene pasoše, koje je Srbija već zaključila sa jednim brojem zemalja van EU–Vijetnamom, Indonezijom, Peruom, Meksikom, Marokom i dr.

Zaključenje Sporazuma će olakšati putovanja nosiocima diplomatskih i službenih pasoša, koji imaju značajan doprinos za unapređenje političkih, ekonomskih, kulturnih, naučnih i dr. veza između dve zemlje. Ovaj korak predstavlja nastavak započetog procesa liberalizacije viznog režima za nosioce ovih vrsta pasoša sa zemljama izvan EU i širenja kruga tih zemalja.

Sporazum sa Indijom, kao značajnom regionalnom ekonomskom i vojnom silom i sve uticajnijim faktorom u međunarodnim odnosima, olakšaće međudržavne kontakte i imaće pozitivne efekte na sve oblike bilateralne saradnje dve zemlje. Takođe, predstavlja gest političke volje i u funkciji je daljeg unapređenja tradicionalnog prijateljstva dve države.

III OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Za sprovođenje ovog Zakona nije potrebno posebno izdvajanje finansijskih sredstava.

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE INDIJE O UKIDANjU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Indije,

Dalje u tekstu Strane ugovornice,

U želji da unapređuju međusobne bilateralne odnose, a u cilju olakšavanja putovanja državljana dveju Strana ugovornica, saglasile su se o sledećem:

Član 1

Državljani jedne Strane ugovornice, nosioci važećih diplomatskih ili službenih pasoša, izuzeti su od zahteva za pribavljanje vize za ulazak, izlazak i tranzit preko teritorije države druge Strane ugovornice i mogu da na njoj borave najduže u trajanju do devedeset (90) dana.

Član 2

1. Članovi diplomatskih i konzularnih predstavništava, akreditovanih u drugoj Strani ugovornici i članovi njihovog domaćinstva koji su nosioci diplomatskih ili službenih pasoša, dobijaju, na zahtev odnosnog diplomatsko-konzularnog predstavništva, u roku od devedeset (90) dana od dolaska nosioca diplomatskog ili službenog pasoša, boravišnu vizu u dužini trajanja njihovog zvaničnog boravka.

2. Državljanin jedne Strane ugovornice koji je predstavnik svoje zemlje u nekoj međunarodnoj organizaciji, koja se nalazi na teritoriji druge Strane ugovornice, a koji je nosilac takvog pasoša, takođe uživa prava navedena u stavu 1 ovog člana.

Član 3

Prema ovom Sporazumu državljanin bilo koje Strane ugovornice dužan je da poštuje zakone i propise koji važe na teritoriji države druge Strane ugovornice.

Član 4

1. Ovaj Sporazum ne ograničava pravo nadležnih organa Strana ugovornica da uskrate ulazak ili dozvolu boravka nosiocima diplomatskih ili službenih pasoša druge Strane ugovornice iz člana 1 i 2 ovog Sporazuma, bez davanja obrazloženja za takvu svoju odluku, pod uslovom da se ova lica smatraju personae non gratae.

2. Ukoliko državljanin jedne Strane ugovornice izgubi svoj pasoš na teritoriji druge Strane ugovornice, obaveštava o tome nadležne organe zemlje domaćina radi preduzimanja odgovarajućeg postupka. Odnosno, diplomatsko ili konzularno predstavništvo će izdati novi pasoš ili putni list svom državljaninu i o tome obavestiti nadležne organe Vlade domaćina.

Član 5

1. Strane ugovornice će razmeniti, diplomatskim putem, uzorke svojih važećih diplomatskih i službenih pasoša, u skladu sa odredbama ovog Sporazuma, najkasnije u roku od trideset (30) dana pre stupanja ovog Sporazuma na snagu.

2. Ukoliko se uvedu novi diplomatski, službeni ili specijalni pasoši ili ukoliko se postojeći promene, Strane ugovornice će razmeniti njihove uzorke diplomatskim putem, najkasnije u roku od trideset (30) dana pre njihovog zvaničnog uvođenja.

Član 6

Sve razlike ili sporovi koji nastanu tokom primene odredbi ovog Sporazuma rešavaće se sporazumno uz međusobne konsultacije ili pregovore između Strana ugovornica, bez upućivanja na neku treću stranu ili međunarodni sud.

Član 7

Ovaj Sporazum stupa na snagu trideset (30) dana od datuma prijema poslednjeg obaveštenja kojim Strane ugovornice obaveštavaju jedna drugu, diplomatskim putem, da su ispunjeni uslovi propisani njihovim nacionalnim zakonodavstvom za stupanje ovog Sporazuma na snagu.

Član 8

Svaka Strana ugovornica zadržava pravo da iz razloga bezbednosti, javnog reda ili javnog zdravlja privremeno obustavi, delimično ili u celini, primenu ovog Sporazuma, koja stupa na snagu odmah pošto obavesti o tome, diplomatskim putem, drugu Stranu ugovornicu.

Član 9

Svaka Strana ugovornica može pismenim putem da zatraži, preko diplomatskih kanala, reviziju ili izmenu i dopunu celokupnog ovog Sporazuma ili jednog njegovog dela. Svaka revizija ili izmena i dopuna, o kojoj su se Strane ugovornice saglasile, stupa na snagu na način predviđen članom 7 Sporazuma i predstavljaće sastavni deo ovog Sporazuma.

Član 10

Ovaj Sporazum se zaključuje na neodređeni vremenski period. Svaka Strana ugovornica može da ga raskine u svako doba, obaveštavajući diplomatskim putem o tome drugu Stranu ugovornicu, pri čemu važnost Sporazuma prestaje trideset (30) dana od datuma prijema obaveštenja o tome.

Sačinjeno u Beogradu dana 17. septembra 2007. godine, u dva originalna primerka, na srpskom, hindu i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju različitog tumačenja, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Republike Indije

Ostavite komentar