Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 1. stav 4. Sporazuma između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Rumunske Narodne Republike o hidrotehničkim pitanjima na hidrotehničkim sistemima i vodotocima graničnim ili presečenim državnom granicom („Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori”, broj 8/56) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOCRNOGORSKOG DELA JUGOSLOVENSKO-RUMUNSKE HIDROTEHNIČKE KOMISIJE

I

Dr Nikoli Marjanoviću prestaje dužnost predsednika srpskocrnogorskog dela Jugoslovensko-rumunske hidrotehničke komisije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8349/2007

U Beogradu, 13. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 1. stav 4. Sporazuma između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Rumunske Narodne Republike o hidrotehničkim pitanjima na hidrotehničkim sistemima i vodotocima graničnim ili presečenim državnom granicom („Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori”, broj 8/56) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA

SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKO-RUMUNSKE HIDROTEHNIČKE KOMISIJE

I

Imenuje se Aleksandar Prodanović, direktor Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za predsednika srpskog dela Jugoslovensko-rumunske hidrotehničke komisije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8349/2007-1

U Beogradu, 13. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA LICENCIRANjE STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

Razrešava se Vesna Gaćeša dužnosti vršioca dužnosti direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, zbog imenovanja za direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika posle sprovedenog javnog konkursa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8398/2007

U Beogradu, 13. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA AGENCIJE ZA LICENCIRANjE STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

Imenuje se Vesna Gaćeša za direktora Agencije za licenciranje stečajih upravnika, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8399/2007

U Beogradu, 13. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 52/96 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA SPORT

Razrešava se Nenad Popović dužnosti direktora Republičkog zavoda za sport.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8263/2007

U Beogradu, 13. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 52/96 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

O IMENOVANjU DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA SPORT

Imenuje se Jasminko Pozderac za direktora Republičkog zavoda za sport.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8263/2007-1

U Beogradu, 13. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PROSVETE

I

Razrešava se Vesna Ilić Prelić dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu prosvete sa 11. decembrom 2007. godine, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8504/2007

U Beogradu, 13. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 11. stav 2. Odluke o osnivanju Instituta za standardizaciju Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 16/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE

I

U Upravni odbor Instituta za standardizaciju Srbije imenuju se:

1. za predsednika:

– Aleksandar Ivić, dipl. inž. elektrotehnike, rukovodilac Odeljenja za projektovanje i programiranje u JP Informatika, Novi Sad;

2. za članove:

1) prof. dr Branko Glavonjić, vanredni profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu;

2) dr Zlatomir Živanović, dipl. inž. mašinstva, rukovodilac za kvalitet u Centru za motore Instituta za nuklearne nauke Vinča;

3) pukovnik dr Dragoslav Ugarak, dipl. inž. mašinstva, direktor Tehničkog opitnog centra iz Beograda;

4) Zoran Spasić, dipl. inž. mašinstva, menadžer obezbeđenja kvaliteta u Fresenius Medical Care Srbija d.o.o, Beograd;

5) dr Aleksandar Sedmak, profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu;

6) Anđelina Zebić, dipl. hemičar, zaposlena u Institutu za standardizaciju Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8523/2007

U Beogradu, 13. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA

REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Postavlja se mr Milan Dacić za direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8530/2007-1

U Beogradu, 13. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Razrešava se Jovanka Andrejević dužnosti direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8530/2007

U Beogradu, 13. decembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Ostavite komentar