55. sednica Vlade Republike Srbije, 29. januar 2009. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Postavlja se Petar Antić za pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava – Sektor za međunarodnu saradnju i integracije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-321/2009

U Beogradu, 29. januara 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA STOČARSKO-VETERINARSKOG CENTRA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE

„VELIKA PLANA” SA SEDIŠTEM U VELIKOJ PLANI

I

Razrešava se Mirko Blagojević dužnosti direktora Stočarsko-veterinarskog centra za reprodukciju i veštačko osemenjavanje „Velika Plana” sa sedištem u Velikoj Plani.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-364/2009

U Beogradu, 29. januara 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA STOČARSKO-VETERINARSKOG CENTRA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE

„VELIKA PLANA” SA SEDIŠTEM U VELIKOJ PLANI

I

Imenuje se mr Goran Jakovljević za direktora Stočarsko-veterinarskog centra za reprodukciju i veštačko osemenjavanje „Velika Plana” sa sedištem u Velikoj Plani.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-364/2009-1

U Beogradu, 29. januara 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 20. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja („Službeni glasnik RS”, broj 54/03) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLjA − U RESTRUKTURIRANjU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja – u restrukturiranju:

1. Slađana Vukmirica, predsednik;

2. Mara Dimitrijević, član;

3. Jovo Miljanović, član.

II

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja – u restrukturiranju imenuju se:

1. za predsednika:

– Slađana Vukmirica, dipl. ekonomista, Ministarstvo rudarstva i energetike;

2. za članove:

1) Marija Marković, dipl. ekonomista, Ministarstvo rudarstva i energetike;

2) Suzana Bačić Vlahović, dipl. inž. geologije, Javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja – u restrukturiranju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-350/2009

U Beogradu, 29. januara 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA”

I

Razrešava se Vojislav Brnjašević dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška Gora”, iz reda zaposlenih.

II

Imenuje se Đorđe Grozdanić, dipl. inž. šumarstva, za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška Gora”, iz reda zaposlenih.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-411/2009

U Beogradu, 29. januara 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA”

I

Razrešava se Predrag Milovanović dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška Gora”, iz reda zaposlenih.

II

Imenuje se Božo Lukić, dipl. inž. šumarstva, za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška Gora”, iz reda zaposlenih.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-411/2009-1

U Beogradu, 29. januara 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08) i člana 13. st. 2. i 3. Statuta Pravosudnog centra za obuku i stručno usavršavanje Beograd,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

PRAVOSUDNOG CENTRA ZA OBUKU I STRUČNO USAVRŠAVANjE BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Pravosudnog centra za obuku i stručno usavršavanje Beograd:

1. Vida Petrović Škero;

2. Slobodan Radovanović;

3. Jovan Ćosić.

II

U Upravni odbor Pravosudnog centra za obuku i stručno usavršavanje Beograd imenuju se za članove:

1. Vida Petrović Škero, predsednik Vrhovnog suda Srbije;

2. Slobodan Radovanović, vršilac dužnosti Republičkog javnog tužioca;

3. Jovan Ćosić, načenik Odeljenja za normative poslove i međunarodnu saradnju u Ministarstvu pravde.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-450/2009

U Beogradu, 29. januara 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 104. st. 3. i 6. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04, 101/05-dr. zakon i 116/08-dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU SUDIJA I PREDSEDNIKA VEĆA ZA PREKRŠAJE

I

Za sudije i predsednike Veća za prekršaje:

– za područje Veća za prekršaje u Beogradu imenuje se:

Miroslav Janjetović, za sudiju Veća za prekršaje u Beogradu,

– za područje Veća za prekršaje u Kraljevu imenuje se:

Branimir Vojinović, za predsednika Veća za prekršaje u Kraljevu,

– za područje Veća za prekršaje u Smederevu imenuje se:

Miroslav Petrović, za sudiju i predsednika Veća za prekršaje u Smederevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-451/2009

U Beogradu, 29. januara 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA INFORMATIKU I INTERNET

I

Postavlja se Marko Mandić za pomoćnika direktora Republičkog zavoda za informatiku i internet.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-464/2009

U Beogradu, 29. januara 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU „IVO LOLA RIBAR SISTEM” AKCIONARSKO DRUŠTVO U RESTRUKTURIRANjU, BEOGRAD

I

Razrešava se Nenad Ilić dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru „Ivo Lola Ribar sistem” akcionarsko društvo u restrukturiranju, Beograd, na lični zahtev.

II

U Upravni odbor „Ivo Lola Ribar sistem” akcionarsko društvo u restrukturiranju, Beograd, za predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća imenuje se Sofi Kekić, dipl. ekonomista, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-466/2009

U Beogradu, 29. januara 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 12. stav 2. Zakona o Fondu za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova („Službeni list SRJ”, broj 3/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA OSIGURANjE

I FINANSIRANjE SPOLjNOTRGOVINSKIH POSLOVA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Fonda za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova:

1. Darko Radunović, predsednik;

2. Nikola Pavličić, zamenik predsednika;

3. Ana Begović, član;

4. Gordana Lazarević, član;

5. Nebojša Kaluđerović, član;

6. Čedo Petrović, član;

7. Dimitrije Stamenović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-469/2009

U Beogradu, 29. januara 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Fondu za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova („Službeni list SRJ”, broj 3/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA OSIGURANjE

I FINANSIRANjE SPOLjNOTRGOVINSKIH POSLOVA

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Fonda za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova:

1. Srđan Mihajlović, predsednik;

2. Dejan Bajić, zamenik predsednika;

3. Nemanja Pavličić, član;

4. Marko Mićanović, član;

5. Dragan Nikolić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-470/2009

U Beogradu, 29. januara 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 12. stav 2. Zakona o Fondu za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova („Službeni list SRJ”, broj 3/02) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA OSIGURANjE

I FINANSIRANjE SPOLjNOTRGOVINSKIH POSLOVA

I

U Upravni odbor Fonda za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova imenuju se:

1. za predsednika:

– Nenad Ilić, posebni savetnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

2. za zamenika predsednika:

– Darko Radunović, pomoćnik generalnog direktora banke „NLB Montenegro” a.d;

2. za članove:

1) Ana Begović, savetnik predsednika Vlade Republike Crne Gore;

2) Milan Krkobabić, dipl. ekonomista, zamenik gradonačelnika grada Beograda;

3) Zlata Peričin, dipl. pravnik, šef Službe za pravne i opšte poslove, JKP „Lisje”, Novi Sad;

4) Oliver Minić, dipl. ekonomista, Uprava za trezor u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-471/2009

U Beogradu, 29. januara 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 8. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za skloništa („Službeni glasnik RS”, br. 3/92, 18/92, 63/01 i 112/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća za skloništa:

1. Dragan Jovanović, predsednik;

2. Slobodan Šolević, član;

3. Miodrag Petrović, član;

4. Radivoje Knežević, član;

5. Milan Pavlović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-492/2009

U Beogradu, 29. januara 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 8. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za skloništa („Službeni glasnik RS”, br. 3/92, 18/92, 63/01 i 112/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća za skloništa imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Jovan Živković, profesor na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru;

2. za članove:

1) Slobodan Šolević, dipl. inženjer, član Gradskog veća Beograda;

2) Petar Tanasković, privatni preduzetnik iz Beograda;

3) Mihailo Zečević, inženjer tehnolog, „Vatrostop”, Užice;

4) Zoran Đorđević, elektrotehničar, Javno preduzeće za skloništa;

5) Milorad Jovičić, automehaničar, Javno preduzeće za skloništa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-492/2009-1

U Beogradu, 29. januara 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar