554. sednica Vlade Republike Srbije, 30. novembar 2011. godine

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Kancelarije za stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu („Službeni glasnik RS”, broj 90/11), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA KANCELARIJE ZA STRUČNE I OPERATIVNE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU

I

Postavlja se Dejan Pavićević za direktora Kancelarije za stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9165/2011

U Beogradu, 30. novembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar