Uredba o osnivanju Kancelarije za stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

Ovom uredbom osniva se Kancelarija za stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu (u daljem tekstu: Kancelarija) i određuje njen delokrug, uređenje i druga pitanja značajna za njen rad.

Kancelarija je služba Vlade.

Kancelarija obavlja stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini za potrebe Vlade i tima za pregovore, koji se odnose na: sprovođenje postignutih dogovora u procesu dijaloga i pregovora; pripremu predloga akata Vlade; sprovođenje i praćenje sprovođenja akata Vlade; koordinaciju sa organima i organizacijama u vezi sa procesom pregovora i u sprovođenju donetih akata Vlade; pripremanje i organizovanje sastanaka u okviru dijaloga i administrativno-tehničku podršku timu za pregovore; kao i druge poslove.

Kancelarija ima pravo predlaganja materijala za Vladu.

Kancelarijom rukovodi direktor Kancelarije, koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog Generalnog sekretara Vlade.

Direktor Kancelarije odgovoran je Vladi i Generalnom sekretaru Vlade.

Direktor Kancelarije je državni službenik na položaju.

Direktor Kancelarije ima zamenika, koga sam predlaže, a koga postavlja Vlada na pet godina.

Zamenik direktora Kancelarije pomaže direktoru Kancelarije u okviru ovlašćenja koja mu on odredi i zamenjuje ga ako je odsutan ili sprečen.

Zamenik direktora Kancelarije je državni službenik na položaju.

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Kancelariji doneće Generalni sekretar Vlade, na predlog direktora Kancelarije, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-9102/2011

U Beogradu, 29. novembra 2011. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković, s.r.

Ostavite komentar