Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA

ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Razrešavaju se dužnosti člana Nacionalnog saveta za regionalni razvoj:

1. Božidar Đelić,

2. Aleksandar Antić,

3. Mileta Mihajlov,

4. Dragan Marković,

5. Jovan Marković,

6. Zoran Jakovljević,

7. Miloš Simonović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-42/2012-1

U Beogradu, 19. januara 2012. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar