Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata

Na osnovu člana 41. stav 2. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU USLOVA, KRITERIJUMA I NAČINA AKREDITACIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA REGIONALNOG RAZVOJA I ODUZIMANJA AKREDITACIJE PRE ISTEKA ROKA NA KOJI JE IZDATA

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS”, broj 74/10) u članu 3. tačka 4) menja se i glasi:

„4)da su jedinice lokalne samouprave kao osnivači predvideli i obezbedili godišnju članarinu radi obezbeđenja sredstava za rad i poslovanje privrednog društva, odnosno udruženja u iznosu od najmanje 0,10% od ukupno ostvarenih budžetskih prihoda iz prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se vrši prenos sredstava, osim za grad Beograd gde je godišnja članarina u iznosu od najmanje 0,02% i za grad Novi Sad gde je godišnja članarina u iznosu od najmanje 0,05%, od ukupno ostvarenih budžetskih prihoda iz prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se vrši prenos sredstava;”.

Član 2.

U članu 6. posle stava 3. dodaju se st. 4. i 5, koji glase:

„U slučaju da pri prvoj akreditaciji privrednog društva, odnosno udruženja koje ima više od tri osnivača, jedan od osnivača iz člana 3. tač.4) i 5) ove uredbe ne obezbedi godišnju članarinu na propisan način, taj osnivač se ne uzima u obzir prilikom vrednovanja kriterijuma za prvu akreditaciju privrednog društva, odnosno udruženja čiji je jedan od osnivača.

Ako osnivač iz stava 4. ovog člana ne obezbedi godišnju članarinu do isteka važenja prve akreditacije, tom privrednom društvu, odnosno udruženju ne može se obnoviti akreditacija.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,13. januara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar