Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), a u vezi sa članom 56. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS”, broj 72/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA RESTITUCIJU

I

Razrešava se Slaviša Vojinović dužnosti predsednika Upravnog odbora Agencije za restituciju, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-593/2012

U Beogradu, 27. januara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), a u vezi sa članom 56. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS”, broj 72/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA RESTITUCIJU

I

Imenuje se Verica Noveski za predsednika Upravnog odbora Agencije za restituciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-594/2012

U Beogradu, 27. januara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA

ZA REGIONALNI RAZVOJ

I

Razrešavaju se dužnosti člana Nacionalnog saveta za regionalni razvoj:

1. Živorad Smiljanić,

2. Slobodan Kocić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-471/2012

U Beogradu, 27. januara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar