Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Juhas Atila za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3626/2014

U Beogradu, 15. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Kern Imre za državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3897/2014

U Beogradu, 15. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se prof. dr Đeri Lukrecija za državnog sekretara u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3603/2014

U Beogradu, 15. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ODBRANE

I

Postavlja se Zoran Đorđević za državnog sekretara u Ministarstvu odbrane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3606/2014

U Beogradu, 15. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZDRAVLJA

I

Postavlja se doc. dr Ferenc Vicko za državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3857/2014

U Beogradu, 15. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA SAOBRAĆAJA

I

Razrešava se Dejan Lasica dužnosti pomoćnika ministra saobraćaja – Sektor za železnice i intermodalni transport.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3700/2014

U Beogradu, 15. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se mr Miodrag Jocić za pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za železnice i intermodalni transport.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3704/2014

U Beogradu, 15. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA

MINISTRA SAOBRAĆAJA

I

Mirjani Trifunović prestaje rad na položaju pomoćnika ministra saobraćaja Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, zbog podnošenja pismene ostavke – sa 9. majem 2014. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3896/2014

U Beogradu, 15. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA ENERGETIKE, RAZVOJA

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se Leposava Sojić dužnosti pomoćnika ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine – Sektor za kontrolu i nadzor, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3893/2014

U Beogradu, 15. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Leposava Sojić za pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3899/2014

U Beogradu, 15. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU SEKRETARA MINISTARSTVA

GRAĐEVINARSTVA I URBANIZMA

I

Razrešava se Ljiljana Milutinović dužnosti sekretara Ministarstva građevinarstva i urbanizma.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3898/2014

U Beogradu, 15. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU SEKRETARA MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

I

Postavlja se Nataša Milidragović za sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3900/2014

U Beogradu, 15. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Postavlja se Dejan Carević za direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3672/2014

U Beogradu, 15. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05 i 48/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU

S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

I

Razrešava se dr Mileta Radojević dužnosti direktora Kancelarije za saradnju s crkvama i verskim zajednicama.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3883/2014

U Beogradu, 15. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DIREKTORA UPRAVE ZA SARADNJU S CRKVAMA

I VERSKIM ZAJEDNICAMA U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Postavlja se dr Mileta Radojević za direktora Uprave za saradnju s crkvama

i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3884/2014

U Beogradu, 15. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 6. stav 1, a u vezi sa članom 5. stav 5. Zakona o Socijalno-ekonomskom savetu („Službeni glasnik RS”, broj 125/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVAPREDSTAVNIKA VLADE I NJIHOVIH ZAMENIKA

U SOCIJALNOEKONOMSKOM SAVETU REPUBLIKE SRBIJE I IMENOVANJU ČLANOVAPREDSTAVNIKA VLADE U SOCIJALNOEKONOMSKOM SAVETU REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije:

– članovi – predstavnici Vlade:

1) Ivica Dačić,

2) Lazar Krstić,

3) prof. dr Zorana Mihajlović,

4) prof. dr Slavica Đukić Dejanović,

5) Saša Radulović;

– zamenici članova – predstavnika Vlade:

1) Zoran Martinović,

2) Ljubiša Milosavljević,

3) Danilo Golubović,

4) dr Periša Simonović,

5) Radojko Srbljanović.

II

U Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije imenuju se:

– za članove – predstavnike Vlade:

1) Aleksandar Vučić, predsednik Vlade,

2) Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

3) Lazar Krstić, ministar finansija,

4) dr Dušan Vujović, ministar privrede,

5) dr Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

6) dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja;

– za zamenike članova – predstavnika Vlade:

1) Zoran Lazić, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

2) Nikša Vušurović, državni sekretar u Ministarstvu finansija,

3) Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede,

4) dr Aleksandar Belić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

5) prof. dr Berislav Vekić, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3734/2014-3

U Beogradu, 15. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se dr Zoran Rajić za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3623/2014

U Beogradu, 15. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se mr Mirjana Filipović za državnog sekretara u Ministarstvu rudarstva i energetike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3972/2014

U Beogradu, 15. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Postavlja se Dragan Popović za državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3737/2014

U Beogradu, 15. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Postavlja se Čikoš Laslo za državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3736/2014

U Beogradu, 15. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o Kancelariji za Kosovo i Metohiju („Službeni glasnik RS”, br. 75/12, 123/12 i 100/13), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se Aleksandar Stojanović dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3525/2014

U Beogradu, 15. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

I

Postavlja se Aleksandar Stojanović za državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3524/2014

U Beogradu, 15. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se Vojin Trifunović za pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za elektroenergetiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3744/2014

U Beogradu, 15. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni glasnik SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS, 36/02 i „Službeni glasnik RS”, br. 125/04 – dr. zakon, 36/11 – dr. zakon i 99/11 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI HOLDING KOMPANIJEPROGRESˮ DRUŠTVENO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE, PIROT

I

U Skupštinu Holding kompanije „Progresˮ Društveno građevinsko preduzeće, Pirot imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Saša Jovanović, diplomirani pravnik, sekretar Skupštine opštine Pirot,

2. Dragan Stanković, diplomirani pravnik, zamenik načelnika u Odeljenju za privredu i finansije opštine Pirot,

3. Božidar Ristić, diplomirani građevinski inženjer, šef Odseka za inspekcijske poslove opštine Pirot.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3969/2014

U Beogradu, 15. maja 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar