605. sednica Vlade Republike Srbije, 3. februar 2012. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Aleksandri Gavrilović prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za imovinski postupak, zbog proteka vremena na koje je postavljena na položaj – 11. januara 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8961/2011

U Beogradu, 3. februara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Aleksandra Gavrilović ponovo se postavlja na položaj pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za imovinski postupak, od 12. januara 2012. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8962/2011

U Beogradu, 3. februara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Milici Đorđević prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za evidenciju, zbog proteka vremena na koje je postavljena na položaj – 11. januara 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8963/2011

U Beogradu, 3. februara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33, člana 34. stav 1. i člana 67. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Milica Đorđević ponovo se postavlja na položaj pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za evidenciju i poslove uknjižbe, od 12. januara 2012. godine, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-8964/2011

U Beogradu, 3. februara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se Nada Vuković Rakić za pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za upravljanje i raspolaganje imovinom u državnoj svojini stečenom po sili zakona.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-8965/2011

U Beogradu, 3. februara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar