Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE

O ODOBRENJU DRŽAVNOG IZVOZNOG KREDITA VLADI REPUBLIKE SRBIJE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije, koji je potpisan 11. januara 2013. godine u Moskvi, u originalu na srpskom i ruskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije, u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije

Vlada Republike Srbije i Vlada Ruske Federacije (u daljem tekstu: strane),

radi daljeg jačanja postojećih prijateljskih odnosa između država strana i unapređenja uzajamno korisne saradnje,

dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

1. Ruska strana odobriće srpskoj strani državni izvozni kredit u iznosu do 800 miliona USD za finansiranje 85 procenata vrednosti svakog ugovora o isporuci robe, obavljanju radova i pružanju usluga u oblasti železnice na teritoriji Republike Srbije između srpskih i ruskih ovlašćenih kompanija, prihvaćenog u skladu sa članom 8. ovog sporazuma (u daljem tekstu: kredit, odnosno ugovor).

2. Avansna plaćanja iznosiće 15 procenata vrednosti svakog ugovora i srpske ovlašćene kompanije uplaćivaće ih u korist ruskih ovlašćenih kompanija u konvertibilnoj valuti.

Član 2.

1. Srpska strana će iskoristiti kredit u periodu od pet godina, počev od godine stupanja na snagu ovog sporazuma.

U slučaju potrebe, strane će razmotriti mogućnost produžetka perioda raspoloživosti kredita.

2. Roba i usluge koje se uvoze na teritoriju Republike Srbije i nabavljaju na njoj, u okviru realizacije ugovora, oslobađaju se od plaćanja poreza na dodatu vrednost, carina i drugih dažbina na teritoriji Republike Srbije.

 

3. Prilikom obračuna za isporučenu robu, obavljene radove i izvršene usluge iz sredstava kredita koristiće se akreditivni oblik obračuna.

4. Datum korišćenja svakog iznosa kredita je:

prilikom isporuka robe – datum konosmana, tovarnog lista u avionskom saobraćaju ili drugih dokumenata kojima se potvrđuje isporuka robe predviđenih uslovima ugovora;

prilikom obavljanja radova i pružanja usluga – datum dokumenta o primopredaji obavljenih radova, pruženih usluga ili datum drugih dokumenata kojima se potvrđuje obavljanje radova, pružanje usluga predviđenih uslovima ugovora.

5. Nakon isteka perioda raspoloživosti kredita srpska strana u roku od 30 kalendarskih dana uplaćuje ruskoj strani proviziju za davanje kredita u visini od jednog procenta iznosa kredita koji ne iskoristi srpska strana. Navedeno plaćanje obavlja se u USD i ne podleže povraćaju od strane ruske strane.

Član 3.

Iznos kredita u USD iskorišćen tokom svake kalendarske godine konsoliduje se prema stanju na dan 31. decembra odgovarajuće kalendarske godine i srpska strana ga izmiruje u 40 jednakih kvartalnih rata 30. marta, 30. juna, 30. septembra i 30. decembra svake godine, pri čemu će prvo plaćanje za izmirenje svakog konsolidovanog iznosa kredita biti izvršeno kroz četiri godine posle svake konsolidacije.

Član 4.

Kamate na kredit

1. Srpska strana ruskoj strani plaća kamatu na korišćenje kredita po stopi od 4,1 procenta godišnje.

2. Kamate na korišćenje kredita zaračunavaju se na dnevnoj osnovi, počev od datuma korišćenja svakog dela kredita i srpska strana ih plaća 30. marta, 30. juna, 30. septembra i 30. decembra svake godine, pri čemu će poslednje plaćanje kamata biti izvršeno istovremeno s poslednjim plaćanjem u svrhu izmirenja glavnice duga.

3. Kamate se zaračunavaju polazeći od faktičkog broja dana koji su protekli u 360-dnevnoj godini (baza 365/360).

Član 5.

1. U slučaju da bilo koje plaćanje u svrhu izmirenja glavnice duga i (ili) kamate po ovom sporazumu ne bude izvršeno u utvrđenom roku u skladu sa čl. 3. i 4. ovog sporazuma, takav dug proglašavaće se dospelim (u daljem tekstu: dospeli dug) i na njega će se zaračunavati kamata po stopi od 6,1 procenta godišnje (u daljem tekstu: kamata na dospeli dug) od datuma nastanka dospelog duga i zaključno s datumom njegovog izmirenja u potpunosti.

2. U slučaju kašnjenja plaćanja, u svrhu izmirenja glavnice duga i (ili) kamate koja podleže izmirenju u skladu s ovim sporazumom, više od 30 kalendarskih dana, ruska strana ima pravo da srpskoj strani obustavi korišćenje kredita.

3. U slučaju da dospeli dug nije izmiren nakon isteka 180 kalendarskih dana, počev od datuma njegovog dospeća, ruska strana ima pravo da proglasi kompletan iznos neizmirenog duga, uključujući i glavnicu duga, zaračunate kamate na kredit i kamatu na dospeli dug, dospelim (u daljem tekstu: konsolidovani dug), o čemu će u pisanom obliku obavestiti srpsku stranu.

4. Na konsolidovani dug zaračunavaće se kamata po stopi iz stava 1. ovog člana, počev od dana kada ga ruska strana proglasi dospelim, zaključno s datumom kada ga srpska strana u potpunosti izmiri (u daljem tekstu: kamata na konsolidovani dug).

5. Kamata na dospeli dug i kamata na konsolidovani dug se zaračunavaju polazeći od faktičkog broja dana koji su protekli u 360-dnevnoj godini (baza 365/360).

Član 6.

Raspoređivanje i način obavljanja plaćanja

1. Sva plaćanja srpske strane u korist ruske strane u skladu sa ovim sporazumom vršiće se u USD.

2. Svi iznosi koje je srpska strana dužna da isplati u skladu sa ovim sporazumom neće se opterećivati nikakvim porezima i isplaćivaće se bez bilo kakvih ograničenja, odbitaka, izuzeća ili kompenzacionih umanjenja.

3. Sve isplate srpske strane na osnovu ovog sporazuma u korist ruske strane raspoređuju se prema sledećem redosledu:

za plaćanje kamate na konsolidovani dug;

za izmirivanje konsolidovanog duga;

za plaćanje kamate na dospeli dug;

za izmirivanje dospelog duga;

za plaćanje kamata na kredit;

za izmirivanje glavnice duga.

Član 7.

1. Narodna banka Srbije i Državna korporacija „Banka za razvoj i spoljnoekonomsku delatnost (Vnješekonombank)” (u daljem tekstu: Vnješekonombank) su ovlašćene banke srpske strane, odnosno ruske strane u svrhu evidencije korišćenja, izmirivanja i servisiranja kredita (u daljem tekstu: ovlašćene banke strana). Sva plaćanja po ovom sporazumu srpska strana obavljaće u korist ruske strane u skladu sa instrukcijama za plaćanje Vnješekonombanke.

2. Ovlašćene banke strana će najkasnije 60 kalendarskih dana od dana stupanja na snagu ovog sporazuma zaključiti sporazum o tehničkom načinu evidencije i obračuna na osnovu ovog sporazuma. Ovlašćene banke strana preduzeće sve mere koje zavise od njih radi potpunog i blagovremenog obavljanja evidencije i obračuna na osnovu ovog sporazuma.

Član 8.

Prihvatanje ugovora

1. Srpske i ruske ovlašćene kompanije međusobno zaključuju ugovore u kojima će odrediti obime, rokove i cene isporuka robe, obavljanja radova i pružanja usluga u okviru realizacije ovog sporazuma. Ugovori se prihvataju za finansiranje nakon što ih odobre Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije i Ministarstvo finansija Ruske Federacije.

2. Zahtevi Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije za prihvatanje finansiranja ugovora sačinjeni prema obrascu saglasno Prilogu 1. upućuju se Ministarstvu finansija Ruske Federacije.

3. Potvrde Ministarstva finansija Ruske Federacije o prihvatanju finansiranja ugovora, sačinjene prema obrascu saglasno Prilogu 2, ili odbijanja prihvatanja finansiranja ugovora navedenog ministarstva, sačinjena prema obrascu saglasno Prilogu 3, upućuju se Ministarstvu finansija i privrede Republike Srbije u roku od 45 dana.

4. Srpske i ruske ovlašćene kompanije vrše izmene ugovora u delu vrednosti ugovora i rokova isporuka robe, obavljanja radova i pružanja usluga na osnovu usaglašavanja u pisanom obliku s Ministarstvom finansija i privrede Republike Srbije i Ministarstvom finansija Ruske Federacije.

Član 9.

Ovlašćeni organi strana kojima se poverava realizacija odredaba ovog sporazuma su:

sa srpske strane – Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije i Ministarstvo saobraćaja Republike Srbije;

s ruske strane – Ministarstvo finansija Ruske Federacije i Ministarstvo ekonomskog razvoja Ruske Federacije.

Član 10.

Način rešavanja sporova

1. Svi sporovi i razlike između strana u vezi s primenom i tumačenjem ovog sporazuma rešavaće se putem konsultacija i pregovora između strana.

2. Sporna pitanja koja mogu nastati između srpskih i ruskih ovlašćenih kompanija u procesu ispunjenja ugovornih obaveza u okviru realizacije ovog sporazuma rešavaju se neposredno između ugovornih strana u skladu sa uslovima i procedurama koji su predviđeni ugovorima.

Član 11.

Prilozi 1 – 3. ovog sporazuma čine njegov sastavni deo.

Član 12.

Ovaj sporazum stupa na snagu od datuma prijema poslednjeg pisanog obaveštenja o tome da su strane obavile unutrašnje državne procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu i važiće do momenta dok strane ne ispune sve obaveze koje proističu iz ovog sporazuma.

Sačinjeno u Moskvi, 11. januara 2013. godine u dva primerka, svaki na srpskom jeziku i ruskom jeziku, pri čemu oba teksta imaju podjednaku važnost.

Za Vladu Za Vladu

Mlađan Dinkić Anton Germanovič Siluanov

Prilog 1.

uz Sporazum između Vlade Republike Srbije i

Vlade Ruske Federacije o odobrenju

državnog izvoznog kredita

Vladi Republike Srbije

Ministarstvo finansija

Ruske Federacije

ZAHTEV

za prihvatanje finansiranja ugovora

Ovim Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije, u ime Vlade Republike Srbije, predlaže da ugovor od _________, broj_________, između (pun naziv, sedište srpske ovlašćene kompanije) i (pun naziv, sedište ruske ovlašćene kompanije) na iznos od ____________USD, bude predmet finansiranja u skladu sa Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije od 11. januara 2013. godine i da se važenje odredaba ovog sporazuma odnosi na navedeni ugovor.

Molimo da potvrdite saglasnost ruske strane da prihvati finansiranje pomenutog ugovora u skladu s navedenim sporazumom.

Datum

Za Ministarstvo finansija i privrede

Republike Srbije

Prilog 2.

uz Sporazum između Vlade Republike Srbije i

Vlade Ruske Federacije o odobrenju

državnog izvoznog kredita

Vladi Republike Srbije

Ministarstvo finansija i privrede

Republike Srbije

Potvrda

o prihvatanju finansiranja ugovora

Pozivajući se na Zahtev za prihvatanje finansiranja ugovora od _________20__. godine broj ____________ Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije, u ime Vlade Republike Srbije, Ministarstvo finansija Ruske Federacije, u ime Vlade Ruske Federacije, ovim potvrđuje da je finansiranje ugovora od _________, broj______, između (pun naziv, sedište ruske ovlašćene kompanije) i (pun naziv, sedište srpske ovlašćene kompanije) na iznos od ____________USD, prihvaćeno u skladu sa Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije od 11. januara 2013. godine i da se važenje odredaba ovog sporazuma odnosi na navedeni ugovor.

Za Ministarstvo finansija

Ruske Federacije

Prilog 3.

uz Sporazum između Vlade Republike Srbije i

Vlade Ruske Federacije o odobrenju

državnog izvoznog kredita

Vladi Republike Srbije

Ministarstvo finansija i privrede

Republike Srbije

Odbijanje

prihvatanja finansiranja ugovora

Pozivajući se na Zahtev za prihvatanje finansiranja ugovora od _________20__. godine, broj _____ Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije, u ime Vlade Republike Srbije, Ministarstvo finansija Ruske Federacije, u ime Vlade Ruske Federacije, ovim obaveštava da se zbog (razlog odbijanja) finansiranje ugovora od _____, broj______, između (pun naziv, sedište srpske ovlašćene kompanije) i (pun naziv, sedište ruske ovlašćene kompanije) na iznos od ____________USD, odbija u skladu sa Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije od 11. januara 2013. godine.

Za Ministarstvo finansija

Ruske Federacije

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije (u daljem tekstu: Sporazum), sadržani su u odredbi člana 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09 i 78/11) prema kojoj Narodna skupština odlučuje o zaduživanju Republike Srbije.

Vlada je Zaključkom 05 Broj: 48-6991/2012 od 18. oktobra 2012. godine, prihvatila Izveštaj sa pregovora sa predstavnicima Ruske Federacije u vezi sa zaključenjem Sporazuma, usvojila Nacrt sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije (u daljem tekstu: Nacrt sporazuma) i ovlastila Mlađana Dinkića, ministra finansija i privrede, da u ime Vlade, kao zastupnika Republike Srbije, potpiše pomenuti sporazum.

Nakon što je i Vlada Ruske Federacije usvojila usaglašeni Nacrt sporazuma, 10. decembra 2012. godine Ministarstvo finansija Ruske Federacije dostavilo je diplomatskim putem tekst Sporazuma u kojem su primećene izmene u odnosu na parafirani tekst Nacrta sporazuma koji je Vlada Republike Srbije usvojila Zaključkom 05 Broj: 48-6991/2012 od 18. oktobra 2012. godine.

Kako te izmene nisu bile suštinskog karaktera već tehničke prirode, Vlada je 27. decembra 2012. godine donela Zaključak 05 Broj: 48-9511/2012 kojim je usvojila Predlog izmena i dopune Nacrta sporazuma i ovlastila Mlađana Dinkića, ministra finansija i privrede, da potpiše izmenjeni sporazum.

Sporazum je potpisan 11. januara 2013. godine u Moskvi, čime je Republici Srbiji odobren državni izvozni kredit u iznosu do 800 miliona USD namenjen za finansiranje infrastrukturnih projekata i nabavke voznih sredstava za potrebe AD „Železnice Srbije”, pod sledećim uslovima:

– kredit će biti korišćen za finansiranje 85% vrednosti izvozno-uvoznih ugovora koje će zaključivati ovlašćene srpske i ruske kompanije, dok će preostalih 15% obezbeđivati srpski uvoznici za plaćanje avansa;

– period raspoloživosti kredita je pet (5) godina od godine stupanja na snagu Sporazuma, uz mogućnost da se u slučaju potrebe produži rok raspoloživosti kredita;

– iznos kredita iskorišćen tokom svake kalendarske godine konsoliduje se na kraju godine, pri čemu će prvo plaćanje za izmirenje svakog konsolidovanog iznosa kredita biti izvršeno nakon četiri (4) godine počeka posle svake konsolidacije u 40 jednakih kvartalnih rata, što praktično znači da će period otplate konsolidovanog iznosa kredita započeti 2017. godine i trajati zaključno sa 2031. godinom;

– kamata će se obračunavati od datuma korišćenja kredita i plaćati kvartalno, primenom fiksne kamatne stope od 4,1% godišnje, dok će zatezna kamatna stopa biti jednaka redovnoj kamatnoj stopi uvećanoj za fiksnu kamatnu maržu od 2% godišnje;

– Narodna banka Srbije i Državna korporacija „Banka za razvoj i spoljnoekonomsku delatnost (Vnješekonombank)” su ovlašćene banke Vlade Republike Srbije, odnosno Vlade Ruske Federacije, u svrhu evidencije korišćenja, izmirivanja i servisiranja kredita, koje će o tome zaključiti odgovarajući međubankarski sporazum.

Vrednost pojedinačnih projekata i rokovi njihove realizacije biće određeni posebnim ugovorima koje će međusobno zaključivati srpske i ruske kompanije za:

– izgradnju i elektrifikaciju drugog koloseka železničke pruge Beograd -Pančevo;

– izgradnju jednokolosečne elektrificirane pruge Valjevo – Loznica;

– rehabilitaciju šest (6) deonica železničke pruge duž Koridora X dužine 111 km;

– modernizaciju pruge Beograd – Bar;

– nabavku dizelmotornih vozova ruske proizvodnje.

Odredbama člana 1. Sporazuma određuje se predmet sporazuma i svrha za koju se Republici Srbiji odobrava državni izvozni kredit u iznosu od osam stotina miliona američkih dolara (800.000.000 USD), kao i procentualni iznos avansa.

Odredbama člana 2. Sporazuma uređen je način korišćenja odobrenih kreditnih sredstava, period raspoloživosti kredita i mogućnost produžetka navedenog roka, način evidentiranja iskorišćenih sredstava prilikom isporuka proizvoda i pružanja usluga/obavljanja radova, kao i plaćanje provizije od 1% na nepovučena sredstva po isteku perioda raspoloživosti kredita.

Odredbama člana 3. Sporazuma uređen je način konsolidacije iskorišćenih sredstava i otplate konsolidovanog iznosa kredita, i predviđeno je da se otplata vrši kvartalno, 30. marta, 30. juna, 30. septembra i 30. decembra, pri čemu će prvo plaćanje za izmirenje svakog konsolidovanog iznosa kredita biti izvršeno kroz četiri (4) godine posle svake konsolidacije.

Odredbama člana 4. Sporazuma određena je visina redovne kamatne stope u fiksnom iznosu od 4,1% godišnje i uređen način plaćanja kamate.

Odredbama člana 5. Sporazuma određena je visina zatezne kamatne stope koja se primenjuje u slučaju kašnjenja u izmirivanju obaveza, u fiksnom iznosu od 6,1% godišnje. U slučajevima neizvršenja obaveza u predviđenom roku, ruska strana može da obustavi korišćenje kredita i iskoristi pravo da proglasi kompletan preostali neizmireni dug dospelim.

Odredbama člana 6. Sporazuma uređen je način izmirenja svih iznosa koje je srpska strana dužna da isplati po ovom sporazumu.

Odredbama člana 7. Sporazuma određene su ovlašćene banke strana (Vnješekonombank sa ruske strane, i Narodna banka Srbije sa srpske strane) koje će vršiti obračun i voditi evidenciju po odobrenom kreditu, o čemu će u roku od 60 dana od stupanja kreditnog sporazuma na snagu zaključiti odgovarajući međubankarski aranžman.

Odredbama člana 8. Sporazuma uređuje se način prihvatanja posebnih ugovora, zaključenih između srpskih i ruskih kompanija, za finansiranje iz sredstava kredita.

U članu 9. Sporazuma navode se resorna ministarstva kao ovlašćeni organi strana kojima se poverava realizacija ovog sporazuma.

Odredbama člana 10. Sporazuma uređen je način rešavanja spornih pitanja u vezi sa primenom i tumačenjem sporazuma putem konsultacija i pregovora između strana. Eventualna sporna pitanja između srpskih i ruskih kompanija u vezi sa ispunjenjem ugovornih obaveza u okviru realizacije ovog sporazuma, rešavaće neposredno ugovorne strane prema predviđenim uslovima i proceduri u ugovorima koji budu prihvaćeni za finansiranje u okviru ovog sporazuma.

U članu 11. Sporazuma navedeni su prilozi koji čine sastavni deo Sporazuma, dok se članom 12. uređuje stupanje na snagu predmetnog sporazuma.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12) odobreno je zaduživanje Republike Srbije u iznosu do 800 miliona dolara kod Vlade Ruske Federacije za potrebe sprovođenja Sporazuma.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. predviđa se potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije, potpisanog 11. januara 2013. godine u Moskvi.

Odredba člana 2. sadrži tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije, u originalu na srpskom jeziku.

Odredbom člana 3. uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RSˮ, broj 20/12-prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je povlačenje sredstava po Sporazumu između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije, uslovljeno stupanjem na snagu zakona o potvrđivanju navedenog sporazuma.

Ostavite komentar