60. sednica Vlade Republike Srbije, 10. januar 2008. godine

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr.zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU „HIDROTEHNIKA” D.O.O., BEOGRAD

I

Razrešava se Milorad Bjelopetrović dužnosti člana Upravnog odbora „Hidrotehnika” d.o.o., Beograd, kao predstavnik društvenog kapitala izvan preduzeća, na lični zahtev.

II

Imenuje se Srđan Korać, diplomirani mašinski inženjer, tehnički direktor „Zlatibor voda” d.o.o., Čajetina, za člana Upravnog odbora „Hidrotehnika” d.o.o., Beograd, kao predstavnik društvenog kapitala izvan preduzeća.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-24/2008

U Beogradu, 10. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA DIJASPORU

I

Postavlja se Radmila Milivojević za pomoćnika ministra za dijasporu – Sektor za ekonomska pitanja dijaspore.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8/2008

U Beogradu, 10. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU OMLADINE I SPORTA

I

Razrešava se Vesna Piperski Tucakov dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu omladine i sporta, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-31/2008

U Beogradu, 10. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić Na osnovu člana 93. tačka 5) Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 54/96 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „SRBIJAVODE”

I

Razrešavaju se dužnosti člana u Upravnom odboru Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”:

1. Predrag Vujinović;

2. Vesna Stojanović;

3. Goran Puzović.

II

U Upravni odbor Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” imenuju se za članove:

1. Dragan Bastić, Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode”;

2. Zvonimir Kocić, Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode”;

3. Darko Janjić, Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-68/2008

U Beogradu, 10. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Razrešava se Dragan Vukmirović dužnosti direktora Republičkog zavoda za statistiku zbog postavljenja na položaj direktora Republičkog zavoda za statistiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-82/2008

U Beogradu, 10. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ DIREKTORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Postavlja se Dragan Vukmirović na položaj direktora Republičkog zavoda za statistiku, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-82/2008-1

U Beogradu, 10. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

− NAČELNIKA SEKTORA UNUTRAŠNjE KONTROLE POLICIJE

U MINISTARSTVU UNUTRAŠNjIH POSLOVA

I

Ljubinku Nikoliću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra – načelnika Sektora unutrašnje kontrole policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova, zbog prestanka radnog odnosa navršenjem radnog veka − od 30. decembra 2007. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-83/2008

U Beogradu, 10. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Ostavite komentar