62. sednica Vlade Republike Srbije, 17. januar 2008. godine

Na osnovu člana 11. stav 1. Odluke o osnivanju Akcionarskog društva za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa („Službeni glasnik RS”, broj 60/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSTAVNIKA OSNIVAČA U SKUPŠTINI DRUŠTVA

ZA ISTRAŽIVANjE, PROIZVODNjU, PRERADU, DISTRIBUCIJU I PROMET NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I ISTRAŽIVANjE I PROIZVODNjU PRIRODNOG GASA „NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE” A.D. NOVI SAD

I

Razrešavaju se dužnosti predstavnika osnivača u Skupštini Društva za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa „Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad:

1. Radomir M. Naumov;

2. Rade Obradović;

3. dr Vladimir Đorđević;

4. Živadin Mihailović;

5. Aleksandar Zec;

6. dr Radoslav Jović;

7. Veroljub Stevanović;

8. Predrag Miljuš;

9. Rajko Simin;

10. Goran Petrović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-206/2008

U Beogradu, 17. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 12. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnim skijalištima, kao i drugim posebno uređenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti („Službeni glasnik RS”, broj 49/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „SKIJALIŠTA SRBIJE”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”:

1. Petar Lazović, zamenik predsednika;

2. Siniša Maksimović, član;

3. Petar Tanasković, član;

4. Bojana Aleksić, član;

5. Srđan Petrović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-213/2008

U Beogradu, 17. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja („Službeni glasnik RS”, broj 54/03) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLjA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja:

1. Ivica Ristović, predsednik;

2. Dragoljub Paljić, član;

3. Darko Milićević, član;

4. Dragiša Ilić, član;

5. mr Aleksandar Jočić, član;

6. Vuleta Cakan, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-/2008

U Beogradu, 17. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom („Službeni glasnik RS”, br. 12/05 i 58/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROMREŽA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd:

1. Miroljub Božović, član;

2. Snežana Ćalić, član;

3. Života Ćosić, član;

4. Milomir Luković, član;

5. Vasilije Pavićević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-210/2008

U Beogradu, 17. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa („Službeni glasnik RS”, br. 60/05 i 51/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI SAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad:

1. dr Svetislav Krstić, predsednik;

2. Borislav Gađanski, član;

3. Jovan Jelić, član;

4. Vladimir Jelić, član;

5. Tomislav Kitanović, član;

6. Igor Korać, vršilac dužnosti člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-207/2008

U Beogradu, 17. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima („Službeni glasnik RS”, br. 60/05 i 83/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „TRANSNAFTA”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća „Transnafta”:

1. dr Dejan Mikavica, predsednik;

2. Radovan Teodorović, član;

3. Mika Vlaović, član;

4. Dušan Cvetković, član;

5. Svetozar Gatarić, član;

6. Radovan Teodorović, član;

7. Tomislav Basta, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-208/2008

U Beogradu,17. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije („Službeni glasnik RS”, broj 12/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd:

1. prof. dr Jeroslav Živanić, predsednik;

2. Obren Ćetković, član;

3. prof. dr Gradimir Milovanović, član;

4. mr Mirko Ćurić, član;

5. dr Dragan Kovačević, član;

6. Predrag Grujičić, član;

7. Branislav Nedimović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-209/2008

U Beogradu, 17. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 12. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 44/06 i 114/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”:

1. Miloljub Albijanić, predsednik;

2. prof. dr Svetlana Stipčević, zamenik predsednika;

3. Milena Popović, član;

4. Sava Škundrić, član;

5. Borivoj Rašuo, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-214/2008

U Beogradu, 17. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje javnog prevoza u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 78/04 i 19/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „ŽELEZNICE SRBIJE”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća „Železnice Srbije”:

1. dr Pavle Popović, predsednik;

2. Slobodan Adžić, član;

3. Dragan Veličković, član;

4. Vojislav Mihailović, član;

5. Miroslav Vuković, član;

6. prof. dr Duško Bajin, član;

7. Slobodan Radosavljević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-212/2008

U Beogradu, 17. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 12. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje aerodromom u Beogradu i obavljanje aerodromskih usluga („Službeni glasnik RS”, br. 129/04 i 73/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA AERODROM „NIKOLA TESLA”

I

Razrešava se Miroslav Aleksić dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća Aerodrom „Nikola Tesla”.

II

Imenuje se Miodrag Milovanović za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća Aerodrom „Nikola Tesla”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-215/2008

U Beogradu, 17. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA REGIONALNOG ZAVODA

ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SMEDEREVO

I

Razrešava se Snežana Jejić dužnosti direktora Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-108/2008

U Beogradu, 17. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA REGIONALNOG ZAVODA

ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SMEDEREVO

I

Imenuje se Veroljub Ranković za direktora Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-109/2008

U Beogradu, 17. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA

MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se Zoran Basaraba dužnosti sekretara Ministarstva zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-117/2008

U Beogradu, 17. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 155. stav 3. i člana 161. stav 3. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RC”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr. zakon, 85/05, 101/05-dr. zakon i 63/06-US) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

I ČLANA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA

ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

I

U Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje imenuju se za članove:

1. dr Meho Mahmutović, načelnik dečijeg odeljenja u Zdravstvenom centru Novi Pazar;

2. Radoje Savićević, rukovodilac Grupe za međunarodne sporazume o socijalnom osiguranju u Ministarstvu rada i socijalne politike.

II

Imenuje se Dragan Stevović, rukovodilac Sektora u JKP „Čistoća”, Kragujevac, za člana Nadzornog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-129/2008

U Beogradu, 17. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 12. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnim skijalištima, kao i drugim posebno uređenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti („Službeni glasnik RS”, broj 49/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „SKIJALIŠTA SRBIJE”

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” imenuju se:

1. za zamenika predsednika:

– Petar Lazović, novinar;

2. za članove:

1) Nadežda Atanacković, sportski menadžer;

2) Radovan Jojić, upravnik Dečijeg odmarališta „Golija-Zlatibor” Čajetina;

3) Ivanka Pavićević, izvršni direktor u Centru modernih veština;

4) Srđan Petrović, inž. informatike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-213/2008-1

U Beogradu, 17. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja („Službeni glasnik RS”, broj 54/03) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLjA

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja imenuju se:

1. za predsednika:

– Snežana Vuković, dipl. inž. proizvodnog menadžmenta, „Kolubara-Površinski kopovi”, Lazarevac;

2. za članove:

1) Aleksandar Janković, advokat iz Jagodine;

2) Dragoslav Jovanović, dipl. inž. poljoprivrede, savetnik u Privrednoj komori Srbije;

3) Vuleta Cakan, mašinski inženjer, JKP „Stan”, Despotovac;

4) Veroslav Karličić, mašinski inženjer, zamenik predsednika SO Sjenica;

5) Dragan Bogdanović, lekar, zaposlen u Domu zdravlja Despotovac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-211/2008-1

U Beogradu, 17. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom („Službeni glasnik RS”, br. 12/05 i 58/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROMREŽA SRBIJE”, BEOGRAD

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd imenuju se za članove:

1. dr Radomir Jovičić, stručni saradnik na Katedri za materijale Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

2. Zdenko Sokol, dipl. pravnik iz Kovačice;

3. Novica Pantović, dipl. pravnik, vlasnik Agencije „Ferkos”, Kosjerić;

4. Borislav Gađanski, dipl. matematičar iz Zrenjanina;

5. Vladimir Kostić, dipl. inž. elektrotehnike, Elektrodistribucija Čačak.

II

Za zamenika predsednika određuje se član Upravnog odbora dr Radomir Jovičić.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-210/2008-1

U Beogradu, 17. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa („Službeni glasnik RS”, br. 60/05 i 51/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI SAD

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad imenuju se:

1. za predsednika:

– Vladimir Galić, savetnika predsednika Vlade;

2. za članove:

1) Predrag Grgić, dipl. pravnik, sekretar Sekretarijata za regionalnu i međunarodnu saradnju Izvršnog veća AP Vojvodina;

2) Miroslav Stanković, dipl. inž. poljoprivrede, glavni komunalni inspektor;

3) Saša Pešić, student Fakulteta za menadžment;

4) Borko Ilić, apsolvent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu;

5) dr Saša Igić, izvršni direktor za razvoj, JP „Srbijagas” Novi Sad.

II

Za zamenika predsednika određuje se član Upravnog odbora Predrag Grgić.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-207/2008-1

U Beogradu, 17. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima („Službeni glasnik RS”, br. 60/05 i 83/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „TRANSNAFTA”

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Transnafta” imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Miodrag Manić, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu;

2. za članove:

1) dr Mile Savić, redovni profesor Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

2) Slađana Vojinović, stručni saradnik u opštinskoj upravi u Pančevu;

3) Violeta Đorđiev, dipl. inž. tehnologije iz Beograda;

4) Tomislav Ilić, načelnik Službe u Zavodu za javno zdravlje Kraljevo;

5) Aleksandar Bošnjak, dipl. inž. poljoprivrede, direktor „Agro Ravangrad” d.o.o., Sombor.

II

Za zamenika predsednika određuje se član Upravnog odbora dr Mile Savić.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-208/2008-1

U Beogradu, 17. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije („Službeni glasnik RS”, broj 12/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– Petar Knežević, dipl. inž. mašinstva, koordinator za inženjering u Termoelektrani „Nikola Tesla”;

2. za članove:

1) Slobodan Mihajlović, dipl. ekonomista iz Kraljeva;

2) Desimir Stević, dipl. inž. rudarstva, direktor proizvodno tehničkog pogona u Privrednom društvu TE i kopovi Kostolac;

3) Miroslav Aleksić, dipl. ekonomista iz Beograda;

4) Dušan Đurović, dipl. inž. mašinstva, predsednik SO Gornji Milanovac;

5) prof. dr Jeroslav Živanić, redovni profesor na Tehničkom fakultetu u Čačku;

6) Živko Trbuk, građevinski inženjer iz Šida.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-209/2008-1

U Beogradu, 17. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić Na osnovu člana 12. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 44/06 i 114/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA

„ZAVOD ZA UDžBENIKE”

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike” imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Svetlana Stipčević, naučni savetnik, Institut za književnost i umetnost u Beogradu;

2. za zamenika predsednika:

– Zoran Matić, direktor filijale „Findomestic” banke;

3. za članove:

1) Slavica Tomić, stručni saradnik, OŠ „Duško Radović”, Niš;

2) Borislava Kruška, dipl. istoričar umetnosti iz Pančeva;

3) Nada Dumić, dipl. filozof, stručni saradnik-sekretar Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-214/2008-1

U Beogradu, 17. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje javnog prevoza u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 78/04 i 19/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „ŽELEZNICE SRBIJE”

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Železnice Srbije” imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Branislav Ristivojević, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu;

2. za članove:

1) mr Miroslav Jeremić, glavni inženjer na održavanju pruge u JP „Železnice Srbije”;

2) Vukomir Mitrović, dipl. hemičar, vlasnik firme „L-stil” d.o.o., Kraljevo;

3) Milan Cvejić, inženjer na održavanju za kontaktnu mrežu u JP „Železnice Srbije”;

4) Milan Vlasenić, dipl. inž. građevine, zaposlen u Saobraćajnom institutu CIP;

5) Miroslav Vuković, advokat iz Valjeva;

6) prof. dr Duško Bajin, profesor na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-212/2008-1

U Beogradu, 17. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Ostavite komentar