Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 9. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 75/05, 71/08 i 109/09), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Postavlja se Petar Janjić za pomoćnika Generalnog sekretara Vlade – Sektor za informaciono-komunikacionu infrastrukturu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9605/2011

U Beogradu, 2. marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu člana 19. stav 5. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, br. 18/92, 45/02 i 30/10 i „Službeni list SRJ”, broj 42/02 – SUS) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA

I

U Komisiju za rešavanje stambenih potreba izbeglica imenuju se:

1) za predsednika:

– Snežana Šokčanić, savetnik u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja;

2) za članove:

(1) Ljiljana Stevanović, savetnik u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja,

(2) Marija Vujošević, samostalni savetnik u Ministarstvu rada i socijalne politike,

(3) Radoje Savićević, viši savetnik, rukovodilac Grupe u Sektoru za penzijsko i invalidsko osiguranje u Ministarstvu rada i socijalne politike,

(4) Miodrag Rakić, viši savetnik, rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju i integracije u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu,

(5) Saša Novaković, rukovodilac Grupe za normativne i studijsko -analitičke poslove u Sektoru za imovinsko-pravne poslove u Ministarstvu finansija,

(6) Darinka Tufegdžić, glavni policijski inspektor Odeljenja za stambene poslove u Sekretarijatu Ministarstva unutrašnjih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7334/2011-1

U Beogradu, 2. marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar