Uredba o uslovima koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova za pružanje ugostiteljskih usluga trećim licima

Na osnovu člana 60. stav 6. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 99/11- dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA

ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA TREĆIM LICIMA

Član 1.

Ovom uredbom se propisuju tehnički, ekonomski, tržišni i drugi uslovi koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova koja pruža usluge smeštaja i ishrane trećim licima.

Član 2.

Zdravstvena ustanova u kojoj se organizuje boravak i pružanje usluga prevencije, lečenja i rehabilitacije korisnicima po osnovu uputa nadležne lekarske komisije i komisije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: zdravstvena ustanova), može pružati usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka trećim licima (u daljem tekstu: ugostiteljske usluge), na osnovu odobrenja ministra nadležnog za poslove turizma (u daljem tekstu: ministar).

Zdravstvena ustanova pruža ugostiteljske usluge u objektima koji ispunjavaju propisane minimalno-tehničke i sanitarno-higijenske uslove za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata (u daljem tekstu: ugostiteljski objekat).

Član 3.

Zdravstvena ustanova svojim aktom određuje vrstu ugostiteljskog objekta i vrstu usluge koja se u njemu pruža, kao i broj i strukturu smeštajnih jedinica u ugostiteljskom objektu za smeštaj.

Broj i struktura smeštajnih jedinica u kojima se pružaju usluge smeštaja trećim licima usaglašava se sa planom mreže zdravstvenih ustanova i sa odredbama ugovora koji su zaključeni sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje i Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Smeštajne jedinice moraju biti vidno označene brojevima prema principima numeracije.

Član 4.

Odobrenje iz člana 2. stav 1. ove uredbe izdaje se rešenjem koje se donosi na zahtev zdravstvene ustanove.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži:

podatke o zdravstvenoj ustanovi;

podatke o ugostiteljskom objektu;

izjavu o ispunjenosti minimalno-tehničkih i sanitarno-higijenskih uslova;

saglasnost Privredne komore Srbije;

saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zdravlja;

overenu kopiju ugovora sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje o pružanju zdravstvenih usluga i Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno.

Član 5.

Zdravstvena ustanova ne može da pruža usluge smeštaja u drugom ugostiteljskom objektu koji nije u sastavu ustanove.

Član 6.

Ugostiteljski objekat koji posluje u okviru zdravstvene ustanove razvrstava se u određenu kategoriju ugostiteljskog objekta za smeštaj vrste hotel, na zahtev zdravstvene ustanove, ako pored uslova iz člana 2. ove uredbe, ispunjava i uslove utvrđene standardima za određenu kategoriju hotela i ako predstavlja zasebnu građevinsku celinu.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se izjava sa podacima o ispunjenosti standarda propisanih za određenu kategoriju hotela, kao i sa podacima o broju soba koje su isključivo namenjene pacijentima koji može iznositi najviše do 20% od ukupnog broja soba.

U pogledu prava i obaveza zdravstvenih ustanova u postupku razvrstavanja ugostiteljskog objekta u određenu kategoriju hotela, kao i način razvrstavanja, primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje turizam.

Rešenje o razvrstavanju ugostiteljskog objekta u određenu kategoriju hotela koje se donosi u skladu sa zakonom iz stava 3. ovog člana, pored ostalog, sadrži i tačan broj soba koje su izuzete iz postupka kategorizacije.

Član 7.

Zdravstvena ustanova je dužna da za pružanje ugostiteljskih usluga u ugostiteljskom objektu ispuni uslove koji su propisani zakonom kojim se uređuje turizam, a naročito da:

na ulazu u ugostiteljski objekat vidno istakne naziv zdravstvene ustanove i sedište, naziv i vrstu ugostiteljskog objekta, kao i radno vreme i da ga se pridržava u svom poslovanju;

na ulazu u ugostiteljski objekat vidno istakne oznaku kategorije hotela odnosno posebnog standarda koji se u njemu pruža, utvrđenog rešenjem ministra;

u mestu poslovanja u kom obavlja ugostiteljsku delatnost poseduje rešenje o odobrenju za pružanje usluga ishrane i smeštaja trećim licima izdato od strane ministra;

se evidentira u Registru turizma i da u mestu poslovanja u kom obavlja ugostiteljsku delatnost poseduje uverenje o evidentiranju;

u ugostiteljskom objektu održava prostorije i opremu i pruža usluge prema propisanim standardima za vrstu objekata u kojoj obavlja delatnost i za kategoriju hotela koja mu je određena rešenjem ministra;

u pisanom, govornom ili vizuelnom javnom oglašanju tačno koristi vrstu ugostiteljskog objekta i kategoriju hotela koja mu je određena rešenjem ministra;

istakne cene smeštaja, pansiona i polupansiona, iznos boravišne takse u svakoj sobi i na recepciji, kao i da istakne cene hrane, pića i napitaka u cenovnicima koji moraju biti dostupni korisnicima usluga u dovoljnom broju primeraka i na svakom mestu gde se korisnici uslužuju;

utvrdi normative hrane i pića koje uslužuje i na zahtev korisnika usluga omogući uvid u te normative, kao i da usluge pruža u odgovarajućoj količini i kvalitetu prema tim normativima;

utvrdi cene medicinskih i ostalih usluga koje zdravstvena ustanova pruža korisnicima ugostiteljskih usluga i istakne ih u svakoj sobi i na recepciji;

u računu za pružene ugostiteljske usluge, pored iznosa boravišne takse i osnova oslobađanja, odnosno umanjenja, posebno iskaže iznos pruženih medicinskih i ostalih usluga;

uredno vrši naplatu i uplatu boravišne takse;

se pridražava istaknutih cena;

izda propisan račun za svaku pruženu uslugu;

vodi evidenciju gostiju dnevno i uredno;

utvrdi kućni red i istakne ga na recepciji, a izvode iz kućnog reda istakne u svim smeštajnim jedinicama;

obavlja delatnost sa pažnjom dobrog privrednika.

Član 8.

Zdravstvena ustanova oglašava, nudi na prodaju, prodaje i pruža ugostiteljske usluge za koje prema ovoj uredbi ispunjava uslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam.

Član 9.

Zdravstvena ustanova kojoj je izdato odobrenje za obavljanje ugostiteljske delatnosti dužna je da o svakoj promeni podataka predviđenih ovom uredbom obavesti ministarstvo nadležno za poslove turizma (u daljem tekstu: ministarstvo).

Zdravstvena ustanova kojoj je izdato odobrenje za obavljanje ugostiteljske delatnosti dužna je da jednom godišnje, najkasnije do 31. januara, ministarstvu dostavi podatke o broju ostvarenih noćenja i strukturi gostiju u ugostiteljskom objektu za prethodnu godinu.

Član 10.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo.

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, P O T P R E D S E D N I K

VLADA

Ostavite komentar