63. sednica Vlade Republike Srbije, 26. februar 2009. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08), a u vezi sa članom 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Darku Radojičiću prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za izbore i pravosuđe, zbog postavljenja za zamenika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – od 26. februara 2009. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5836/2008

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Postavlja se Darko Radojičić za zamenika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5836/2008-1

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 96. stav 6. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 85/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE

I

U Nadzorni odbor Državne lutrije Srbije imenuju se:

1. za predsednika:

– Vlatko Jovićević, dipl. ekonomista, Subotica;

2. za članove:

1) Živorad Nastić, ekonomista, Aleksandrovac;

2) Vladimir Radojković, dipl. ekonomista, šef ekspoziture Poreske uprave u Topoli.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-946/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 19. tačka 1) Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 83/92, 53/93-dr. zakon, 54/93, 60/93-ispravka , 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 54/96 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA „SRBIJAŠUME”

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume”:

1. Budimir Tanjević, predsednik;

2. mr Jovan Nešović, član;

3. prof. dr Staniša Banković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-937/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 19. tačka 1) Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 83/92, 53/93-dr. zakon, 54/93, 60/93-ispravka , 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 54/96 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA „SRBIJAŠUME”

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume” imenuju se:

1. za predsednika:

– Ljiljana Petrović, dipl. ekonomista, direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, Kragujevac;

2. za članove:

1) Zoran Rajković, dipl. pravnik, Gradska uprava za urbanizam, građevinarstvo i stambeno komunalne poslove grada Leskovca;

2) Ana Jarić, ekonomski tehničar u penziji, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-937/2009-1

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 93. tačka 7) Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 54/96 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „SRBIJAVODE”

I

U Nadzorni odbor Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” imenuju se:

1. za predsednika:

– Stevo Grkinić, urednik Informativnog programa TV „Palma plus”, Jagodina;

2. za članove:

1) Vladimir Jovanović, advokat, Sremska Mitrovica;

2) mr Živorad Radonjić, dipl. inž. elektronike, Niš;

3) dr Sonja Pavlović Veselinović, docent Fakulteta zaštite na radu u Nišu;

4) Duško Milekić, dipl. inž. šumarstva, Javno preduzeće „Nacionalni park Tara”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-938/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 44/06 i 114/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „ZAVOD ZA UDžBENIKE”

I

Razrešava se prof. dr Milovan Mitrović dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”.

II

Imenuje se Slobodan Kaitović, advokat, za predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-955/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa („Službeni glasnik RS”, br. 60/05 i 51/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI SAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad:

1. Dragan Vučetić, predsednik;

2. Časlav Jaraković, član;

3. Olga Antić Miočinović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-941/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa („Službeni glasnik RS”, br. 60/05 i 51/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI SAD

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad imenuju se:

1. za predsednika:

– Vesna Bjelić Francuski, dipl. ekonomista, Agencija za knjigovodstvene i poslovne usluge, Kikinda;

2. za članove:

1) Dragan Cvetković, dipl. inž. mašinstva, „Čaršija”, Donja Livadica;

2) Esad Hodžić, inž. tekstilne tehnologije, Preduzeće „Stilex”, Prijepolje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-941/2009-1

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima („Službeni glasnik RS”, br. 60/05 i 83/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „TRANSNAFTA”

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Javnog preduzeća „Transnafta”:

1. Jovan Mandić, predsednik;

2. Snežana Ristić, član;

3. Ivana Đorđević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-942/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 18. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima („Službeni glasnik RS”, br. 60/05 i 83/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „TRANSNAFTA”

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Transnafta” imenuju se:

1. za predsednika:

– Milan Korać, dipl. pravnik u penziji, Novi Sad;

2. za članove:

1) Duš Zoltan, JKP „Mladost”, Pančevo;

2) Veroljub Marić, JP „Elektroprivreda Srbije”, Kruševac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-942/2009-1

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 20. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije („Službeni glasnik RS”, broj 12/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd:

1. mr Stanko Ivković, predsednik;

2. Milorad Marković, član;

3. Draginja Đurić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-945/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 20. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije („Službeni glasnik RS”, broj 12/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– Dušan Nikezić, savetnik predsednika Vlade;

2. za članove:

1) Srđan Sikimić, advokat iz Novog Sada;

2) Milutin Stefanović, dipl. ekonomista u penziji, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-945/2009-1

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 18. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje javnog prevoza u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 78/04 i 19/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „ŽELEZNICE SRBIJE”

I

Imenuje se Slobodan Pajović, advokat iz Užica, za predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Železnice Srbije”.

II

Imenuje se Milentije Čampar, dipl. inž. agronomije, za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Železnice Srbije”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-944/2009-2

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje aerodromom u Beogradu i obavljanje aerodromskih usluga („Službeni glasnik RS”, br. 129/04 i 73/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA AERODROM „NIKOLA TESLA”

I

Imenuje se Branko Popović, vlasnik i direktor agencije „Ister shipping”, Beograd, za predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća Aerodrom „Nikola Tesla”.

II

Imenuje se Kasim Zoranić, koordinator u Ministarstvu rada i socijalne politike, za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Aerodrom „Nikola Tesla”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-944/2009-3

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 14. Zakona o Javnom preduzeću „Jugoimport-SDPR” („Službeni list SRJ”, broj 46/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „JUGOIMPORT-SDPR”

I

Imenuje se prof. dr Dragutin Salamon, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, za predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”.

II

Imenuje se Slobodan Veličković, odbornik Skupštine grada Leskovca, za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1234/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 10. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za skloništa („Službeni glasnik RS”, br. 3/92, 18/92, 63/01 i 112/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća za skloništa imenuju se:

1. za predsednika:

– Jan Majorski, elektrotehničar, Stara Pazova;

2. za članove:

1) Borivoje Katić, dipl. pravnik, Privredna komora Srbije;

2) Nemanja Simović, profesor, Subotica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1231/2009-1

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnim skijalištima, kao i drugim posebno uređenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti („Službeni glasnik RS”, broj 49/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „SKIJALIŠTA SRBIJE”

I

Razrešava se Nebojša Skorić dužnosti vršioca dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1142/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnim skijalištima, kao i drugim posebno uređenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti („Službeni glasnik RS”, broj 49/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU GENERALNOG DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA „SKIJALIŠTA SRBIJE”

I

Imenuje se Nebojša Skorić za generalnog direktora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1143/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnim skijalištima, kao i drugim posebno uređenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti („Službeni glasnik RS”, broj 49/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „SKIJALIŠTA SRBIJE”

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” imenuju se za članove iz reda zaposlenih:

1. Srđan Kojić, saradnik za organizaciju i razvoj skijališta, Javno preduzeće „Skijališta Srbije”;

2. Miloš Jovanović, viši saradnik za imovinskopravne i normativne poslove, Javno preduzeće „Skijališta Srbije”;

3. Sandra Radivojević, samostalni inženjer šumarstva, Javno preduzeće „Skijališta Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1170/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o sistemima veza („Službeni glasnik RS”, br. 38/91, 41/91-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 20/97 i 44/03-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANA

NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA PTT SAOBRAĆAJA „SRBIJA”

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija”:

1. Zoran Obradović, predsednik;

2. Nenad Đunisijević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1160/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o sistemima veza („Službeni glasnik RS”, br. 38/91, 41/91-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 20/97 i 44/03-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA PTT SAOBRAĆAJA „SRBIJA”

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija” imenuju se:

1. za predsednika:

– Nikola Gogić, dipl. ekonomista, zamenik direktora Narodnog muzeja u Užicu;

2. za članove:

1) Srđan Šušulić, doktor veterinarske medicine, Vlasotince;

2) Saša Mitrović, dipl. inž. poljoprivrede, generalni direktor Akcionarskog društva „Autovojvodina”, Novi Sad.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1160/2009-1

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnim skijalištima, kao i drugim posebno uređenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti („Službeni glasnik RS”, broj 49/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANA

NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „SKIJALIŠTA SRBIJE”

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”:

1. Dragan Kokunešoski, predsednik;

2. Gordana Nešić Lakićević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1169/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnim skijalištima, kao i drugim posebno uređenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti („Službeni glasnik RS”, broj 49/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „SKIJALIŠTA SRBIJE”

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” imenuju se:

1. za predsednika:

– Jovana Stamenić, dipl. ekonomista, zamenik direktora unutrašnjeg prometa u Kompaniji „Progres”, Beograd;

2. za članove:

1) Igor Tadić, dipl. rudarski inženjer, generalni direktor Preduzeća „Ekotank” d.o.o, Beograd;

2) Vesna Popović, pomoćnik generalnog direktora za finansije, Javno preduzeće „Skijališta Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1169/2009-1

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 61. Zakona o upravnim sporovima („Službeni list SRJ”, broj 46/96), člana 5. stav 2. Uredbe o privremenim merama neophodnim za obezbeđenje tehnološkog jedinstva sistema jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona („Službeni list SRJ”, br. 26/01 i 49/01) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada postupajući po presudi Vrhovnog suda Srbije U. 4554/07 od 19. marta 2008. godine donosi,

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA ZAJEDNICE JUGOSLOVENSKIH POŠTA,

TELEGRAFA I TELEFONA

I

Razrešava se Dojčilo Radojević dužnosti direktora Zajednice jugoslovenskih pošta, telegrafa i telefona sa 18. oktobrom 2001. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”

24 broj: 119-1174/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 6. stav 1. Uredbe o Kancelariji za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 71/08), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE

ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLjNO RAZVIJENIH PODRUČJA

I

Postavlja se dr Dragana Vujanović za pomoćnika direktora Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1201/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03, 58/04, 128/04, 42/05, 105/05, 44/06, 106/06, 42/07, 110/07, 56/08 i 9/09), čl. 3. i 3a Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

 

R E Š E Nj E

O IZMENI REŠENjA O PREDUZIMANjU MERA U ZAVISNIM PREDUZEĆIMA RUDARSKO-TOPIONIČARSKOG BASENA BOR-GRUPA

I

Ovim rešenjem menja se Rešenje o preduzimanju mera u zavisnim preduzećima rudarsko-topioničarskog basena Bor-Grupa („Službeni glasnik RS”, br. 7/02, 9/03, 19/03, 91/03, 130/03, 20/04, 35/04, 101/04, 113/04, 35/05, 110/05, 45/06, 64/06, 66/06, 77/06, 78/06, 115/06 i 62/07).

II

Razrešava se Blažo Lekovski dužnosti vršioca dužnosti direktora u zavisnom preduzeću Topionica i rafinacija bakra Bor d.o.o.

III

Imenuje se mr Milan Dejanovski, diplomirani inženjer metalurgije, za vršioca dužnosti direktora u zavisnom preduzeću Topionica i rafinacija bakra Bor d.o.o.

IV

Lice iz tačke II razrešava se dužnosti, a lice iz tačke III preuzima dužnost narednog dana od dana objavljivanja ovog rešenja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

V

Rešenje dostaviti licima iz tač. II i III ovog rešenja.

VI

U ostalom delu Rešenje Vlade ostaje nepromenjeno.

VII

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5607/2008-1

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom („Službeni glasnik RS”, br. 12/05 i 58/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROMREŽA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd:

1. dr Petar Vukelja, predsednik;

2. Radmila Vukadinović, član;

3. Neda Mijatović Bojanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1204/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 20. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom („Službeni glasnik RS”, br. 12/05 i 58/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROMREŽA SRBIJE”, BEOGRAD

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd imenuju se:

1.za predsednika:

– Dejan Filipović, dipl. mašinski inženjer, carinski inspektor u Upravi carina u Ministarstvu finansija;

2. za članove:

1) Milomir Šljivić, ekonomista iz Kraljeva;

2) Vladica Živković, menadžer u Turističkoj organizaciji u Beloj Palanci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1204/2009-1

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije („Službeni glasnik RS”, broj 12/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešava se Milan Kovačević dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, iz reda zaposlenih.

II

Imenuje se Milan Đorđević za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd, iz reda zaposlenih.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1211/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja („Službeni glasnik RS”, broj 54/03) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA

NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLjA − U RESTRUKTURIRANjU

I

Razrešava se Slađana Vukmirica dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja – u restrukturiranju.

II

Imenuje se Dragan Mihajlović, dipl. ekonomista, za predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja – u restrukturiranju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1221/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK TARA”

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara”, iz reda zaposlenih:

1. Branka Mitrović;

2. Boriša Čolić;

3. Nebojša Mitrović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1212/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK TARA”

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara” imenuju za članove iz reda zaposlenih:

1. Miodrag Lazić, dipl. inž. šumarstva;

2. Ružica Jokić, dipl. ekonomista;

3. Radoš Stojanović, bravar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1212/2009-1

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK TARA”

I

Razrešavaju se dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara”, iz reda zaposlenih:

1. Danica Karaklić;

2. Nataša Dagović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1212/2009-2

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK TARA”

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara” imenuju za članove iz reda zaposlenih:

1. Ivana Stanojević, dipl. inž. pejzažne arhitekture;

2. Milijan Bojanić, sekač.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1212/2009-3

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA”

I

Imenuje se Živko Trbuk, građevinski inženjer, za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1225/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS”, br. 39/93, 44/93-ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK ŠAR PLANINA”

I

Imenuje se Milivoje Stojanović, dipl. inž. elektrotehnike, za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Šar planina”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1225/2009-1

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 1. Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju „Službenog glasnika Republike Srbije” („Službeni glasnik RS”, br. 72/91 i 11/93-SUS) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I IMENOVANjU PREDSEDNIKA

I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA

„SLUŽBENI GLASNIK”

I

Razrešava se Emilija Krstić dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”.

II

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Službeni glasnik” imenuju se:

1. za predsednika:

– Berenji Laslo, ekonomista, Vojvođanska banka a.d. Senta;

2. za člana:

– Olga Zorić, dipl. inženjer informatike, menadžer prodaje u Preduzeću „Etna”, Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1203/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, POTPREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA SAVETA ZA KONTROLU DUVANA U REPUBLICI SRBIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za kontrolu duvana u Republici Srbiji:

1. prof. dr Tomica Milosavljević, predsednik;

2. Gordana Todić, potpredsednik;

3. prof. dr Snežana Simić, član;

4. dr Miroslav Nikčević, član;

5. Danilo Golubović, član;

6. Aleksandar Đorđević, član;

7. Vera Božić Trefalt, član;

8. Aleksandar Jugović, član;

9. Milorad Todorović, član;

10. Zora Dešić, član;

11. Marina Ivanović, član;

12. Slavica Jelača, član;

13. dr Nataša Lazarević Petrović, član;

14. prim. dr Srmena Krstev, član;

15. Jelena Popović, član;

16. prof. dr Dimitrije Ponomarev, član;

17. prof. dr Slobodan Čikarić, član;

18. dr Đorđe Stojiljković, sekretar.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-654/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, POTPREDSEDNIKA

I ČLANOVA SAVETA ZA KONTROLU DUVANA U REPUBLICI SRBIJI

I

U Savet za kontrolu duvana u Republici Srbiji imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Tomica Milosavljević, ministar zdravlja;

2. za potpredsednika:

– dr sci. med. Srmena Krstev, Institut za medicinu rada „dr Dragomir Karajović”, Beograd;

3. za članove:

1) Vera Despotović, Ministarstvo trgovine i usluga;

2) prof. dr Snežana Simić, Medicinski fakultet u Beogradu;

3) prof. dr Ivica Radović, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja;

4) Miloš Milovanović, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

5) Milica Đunić, Ministarstvo pravde;

6) Vera Božić Trefalt, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu rada i socijalne politike;

7) Slobodan Živković, Ministarstvo kulture;

8) Milorad Todorović, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

9) Zora Dešić, Ministarstvo prosvete;

10) Marina Ivanović, Ministarstvo finansija;

11) dr Nataša Lazarević, Ministarstvo zdravlja;

12) Dragan Atanasov, Ministarstvo omladine i sporta;

13) Slavica Jelača, Uprava za duvan u Ministarstvu finansija;

14) Nikola Jovanović, Kancelarija za evropske integracije;

15) dr Stevan Simikić, Srpsko lekarsko društvo;

16) prof. dr Slobodan Čikarić, Društvo Srbije za borbu protiv raka;

17) dr Anđelka Dželatović, Kancelarija za kontrolu duvana Instituta za javno zdravlje Srbije „dr Milan Jovanović Batut”, Beograd;

18) Jelena Petrović, JRP „ Studio B”;

19) Ana Stamenković, RDU Radio Televizija Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-654/2009-1

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu:

Slađana Bošković, predsednik;

Vesna Đorđević, član;

Ksenija Adžić, član;

Goran Marković, član;

Tatjana Stefanović, član;

Maja Milivojević, član;

Svetlana Dabović, član;

Goran Bošković, član;

Darko Manić, član;

Vladimir Marković, član;

Jelena Pejičić, član;

Miodrag Marinković, član;

prof. dr Nebojša Jovičić, član;

doc. dr Gordana Jovičić, član;

doc. dr Dušan Gordić, član;

Radiša Radovanović, član;

Nada Marković, član;

Ivan Arsenijević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-161/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA U KRAGUJEVCU

I

U Upravni odbor Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu imenuju se:

1. za predsednika:

– Dragan Popovski, dipl. ekonomista;

2. za članove:

– predstavnici osnivača

1) Žarko Rajković, preduzetnik;

2) Borka Rakonjac, dipl. pravnik;

3) Ratko Tomašević, profesor, direktor škole;

4) Rajko Stepović;

5) Radisav Đorđević, preduzetnik;

6) Mikica Stefanović, dipl. ekonomista;

7) Danijela Simić, dipl. mašinski inženjer;

8) Ana Mojsić, Fakultet dramskih umetnosti;

– predstavnici studenata

1) Goran Tomović, student Prirodno-matematičkog fakulteta;

2) Željko Drašković, student Medicinskog fakulteta;

3) Miloš Đalović, student Mašinskog fakulteta;

– predstavnici univerziteta

1) Lela Vujošević, profesor sociologije, sekretar Centra za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Kragujevcu;

2) Mira Matić, direktor Univerzitetske biblioteke;

3) Olga Stanković, šef kabineta rektora;

predstavnici iz reda zaposlenih u Ustanovi

1) Irena Đurić, računovođa;

2) Saša Nikolić, tehnički saradnik;

3) Bojan Mladenović, tehnički saradnik.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1228/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu:

1. Đorđe Đelić, predsednik;

2. Katarina Mihailović, član;

3. Veljko Leković, član;

4. Marko Fimić, član;

5. Milka Stojanović, član;

6. Milan Petrović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-163/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

STUDENTSKOG KULTURNOG CENTRA U KRAGUJEVCU

I

U Nadzorni odbor Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu imenuju se:

1. za predsednika:

– Miroslav Bošković, inž. mašinstva;

za članove:

– predstavnici osnivača

1) Nenad Prokić, dipl. ekonomista;

2) Vlada Jovančić, mašinski inženjer;

– predstavnik studenata

1) Milica Janićijević, student Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu;

– predstavnik univerziteta

1) Milka Stojanović, dipl. ekonomista, šef Službe za opšte i ekonomske poslove Rektorata u Kragujevcu;

– predstavnik zaposlenih u Ustanovi

1) Nenad Glišić, pravnik, stručni saradnik za izdavačku delatnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1229/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

STUDENTSKOG CENTRA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Studentskog centra u Kragujevcu:

mr sci. dr Goran Davidović, predsednik;

Valentina Milošević, član;

Saša Gavrilović, član;

mr Rade Milićević, član;

Branka Jestrović, član;

Ana Zečević, član;

Rade Đorđević, član;

Aleksandar Vuković, član;

Nataša Đorđević, član;

prof. dr Živadin Bugarčić, član;

prof. dr Miroslav Đorđević, član;

prof. dr Vlastimir Leković, član;

Miloš Petrović, član;

Srđan Mujković, član;

Vladimir Marković, član;

Darko Čolović, član;

Velimir Živković, član;

Goran Nikolov, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-159/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

STUDENTSKOG CENTRA U KRAGUJEVCU

I

U Upravni odbor Studentskog centra u Kragujevcu imenuju se:

1. za predsednika:

– Milutin Varjačić, dipl. inž. mašinstva;

2. za članove:

– predstavnici osnivača

1) Milorad Radovanović, inž. mašinstva;

2) Vladan Simović, Viša trgovačka škola;

3) Vladimir Dobi, apsolvent Ekonomskog fakulteta;

4) prof. dr Slobodanka Metiljević, lekar;

5) Srboljub Vasović, dipl. inž. mašinstva;

6) Radmilo Petrović, doktor medicinskih nauka;

7) Nevenka Bogdanović, dipl. psiholog;

8) Jovan Ranković, dipl. inž. mašinstva;

– predstavnici studenata

1) Dušan Aleksić, student Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu;

2) Slavoljub Božinovski, student Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu;

3) Petar Rosić, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu;

– predstavnici univerziteta

1) prof. dr med. sci. Aleksandar Živanović, lekar specijalista ginekologije i akušerstva u Kragujevcu;

2) prof. dr Živadin Bugarčić, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu;

3) prof. dr med. sci. Dragan Čanović, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu;

predstavnici iz reda zaposlenih u Ustanovi

1) Dragan Škevin, administrator sistema;

2) Desimir Bazić, šef Službe održavanja;

3) Darko Filipović, rukovodilac Službe ugostiteljstva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1226/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

STUDENTSKOG CENTRA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Studentskog centra u Kragujevcu:

1. Miloš Stojanović, predsednik;

2. Miloš Vujović, član;

3. Katarina Mirović, član;

4. Dragan Damljanović, član;

5. dr Violeta Čupić, član;

6. Branislav Ognjanović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-157/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

STUDENTSKOG CENTRA U KRAGUJEVCU

I

U Nadzorni odbor Studentskog centra u Kragujevcu imenuju se:

1. za predsednika:

– Ranka Luković, dipl. ekonomista;

za članove:

– predstavnici osnivača

1) Sanja Stojanović, pravnik;

2) Aleksandar Vujović, dipl. inž. agronomije;

– predstavnik studenata

1) Jovan Radović, student Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu;

– predstavnik univerziteta

1) prof. dr Momčilo Đorđević, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu;

– predstavnik zaposlenih u Ustanovi

1) Ljubinka Srećković, šef Službe računovodstva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1230/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U SURDULICI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Surdulici:

1. Novica Stanković, predsednik;

2. Zoran Petković, član;

3. Aleksandar Milanov, član;

4. Dragan Kirilov, član;

5. Nebojša Đorđević, član;

6. Slavoljub Spasić, član;

7. Saša Đorđević, član;

8. Boban Marković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5709/2008

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U SURDULICI

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Surdulici imenuju se:

1. za predsednika:

– Milica Veličković, dipl. pravnik;

2. za članove:

– predstavnici osnivača

1) dr Miroslav Radojičić, hirurg;

2) Srđan Vojinović, saobraćajni tehničar;

3) Miroslav Đorđević, apsolvent hemije;

– predstavnici roditelja

1) Nebojša Đorđević;

2) Slavoljub Spasić;

– predstavnici zaposlenih u Ustanovi

1) Saša Đorđević, vaspitač;

2) Boban Marković, vaspitač.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1227/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U SURDULICI

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma učenika srednjih škola u Surdulici:

1. Nebojša Arsić, predsednik;

2. Stojanča Milenković, član;

3. Vesna Mirkov, član;

4. Živojin Milenković, član;

5. Gorica Dubljević, član;

6. Jelka Milošević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5711/2008

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U SURDULICI

I

U Nadzorni odbor Doma učenika srednjih škola u Surdulici imenuju se:

1. za predsednika:

– Branislav Antić, mašinski tehničar;

2. za članove:

– predstavnici osnivača

1) Snežana Zlatković, vaspitač;

2) Ivana Đokić, ekonomista;

– predstavnici roditelja učenika

1) Gorica Dubljević, domaćica;

2) Živojin Milenković, radnik;

– predstavnik zaposlenih u Ustanovi

1) Jelka Milošević.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5712/2008

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 14. Zakona o Javnom preduzeću „Jugoimport-SDPR” („Službeni list SRJ”, broj 46/96) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „JUGOIMPORT-SDPR”

I

Razrešava se Dragoljub Đakonović dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”.

II

Imenuje se Vladimir Bogićević, dipl. mašinski inženjer, tehnički direktor JKP „Zelenilo Beograd”, za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1233/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 10. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za skloništa („Službeni glasnik RS”, br. 3/92, 18/92, 63/01 i 112/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Javnog preduzeća za skloništa:

1. Aleksandar Dotlić, predsednik;

2. Pavle Radić, član;

3. Radomir Vojvodić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1231/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 8. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za skloništa („Službeni glasnik RS”, br. 3/92, 18/92, 63/01 i 112/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA

I

Imenuje se Aleksandar Robajac, dipl. inž. elektronike, direktor Elektrotehničke škole „Nikola Tesla” u Nišu, za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za skloništa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1232/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

STUDENTSKOG CENTRA „BEOGRAD” U BEOGRADU

I

Razrešava se Milovan Petrović dužnosti direktora Studentskog centra „Beograd” u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-905/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

STUDENTSKOG CENTRA „BEOGRAD” U BEOGRADU

I

Imenuje se Milovan Petrović za direktora Studentskog centra „Beograd” u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-906/2009

U Beogradu, 26. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar