635. sednica Vlade republike Srbije, 20. mart 2012. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE I NAUKE

I

Razrešava se dr Slobodan Jauković dužnosti pomoćnika ministra prosvete i nauke – Sektor za visoko obrazovanje, zbog navršenja radnog veka – od 21. februara 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1889/2012

U Beogradu, 20. marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Zoranu Vasiću prestaje rad na položaju pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za obrazovanje i komunikaciju u Ministarstvu finansija, zbog podnošenja pismene ostavke – od 20. marta 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1038/2012

U Beogradu, 20. marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar