640. sednica Vlade Republike Srbije, 30. mart 2012. godine

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 63. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS”, broj 72/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE

ZA RESTITUCIJU

I

Konstatuje se da je Vladimiru Todoroviću prestala dužnost direktora Direkcije za restituciju – od 1. marta 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-1837/2012

U Beogradu, 30. marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar