Uredba o visini naknada za vode za 2012. godinu

Na osnovu člana 191. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O VISINI NAKNADA ZA VODE ZA 2012. GODINU

1. Uvodna odredba

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina naknade za korišćenje vodnog dobra, naknade za ispuštenu vodu, naknade za odvodnjavanje, naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema i slivne vodne naknade, u skladu sa kriterijumima utvrđenim Zakonom o vodama.

2. Naknada za korišćenje vodnog dobra

Član 2.

Naknada za korišćenje vodnog dobra plaća se za korišćenje:

1) voda;

2) vodnog zemljišta.

a) Naknada za korišćenje voda

Član 3.

Naknada za korišćenje voda utvrđuje se u visini, i to za:

1) sirovu vodu koja se koristi za pogonske namene 0,2440 dinara po 1 m3 vode;

2) vodu kvaliteta za piće koja se koristi za svoje potrebe 0,3341 dinara po 1 m3 vode;

3) vodu koja se koristi za navodnjavanje:

(1) ako postoji uređaj za merenje količine isporučene vode 0,10 dinara po 1 m3 vode;

(2) ako ne postoji uređaj za merenje količine isporučene vode 600 dinara po hektaru;

4) vodu koja se koristi za uzgoj riba u:

(1) hladnovodnim ribnjacima, ako postoji uređaj za merenje količine isporučene vode, 0,02 dinara po m3 vode, a ako ne postoji mogućnost merenja količine isporučene vode prema projektovanom kapacitetu zahvaćene vode na vodozahvatu;

(2) toplovodnim ribnjacima 5.000 dinara po hektaru ribnjaka;

(3) ribnjacima za sportski ribolov 2.500 dinara po hektaru ribnjaka;

5) vodu za piće koja se sistemom javnog vodovoda distribuira privrednim društvima i drugim pravnim licima 0,3996 dinara po 1 m3 vode i građanima 0,2068 dinara po 1 m3 vode;

6) termalne vode 3,80 dinara po m3 zahvaćene vode;

7) mineralnu i prirodnu vodu koju proizvođaču zahvataju radi flaširanja 1,2147 dinara za svaki prodati litar vode;

8) vodu koja se koristi u proizvodnji alkoholnih i bezalkoholnih pića 0,50 dinara po 1l vode u tom proizvodu;

9) vodu koja se koristi za proizvodnju električne energije za prodaju ili za sopstvene potrebe u malim hidroelektranama (do 10MW) 2,3% na cenu jednog kilovat časa od 3,1799 dinara;

10) vodu koju Javno elektroprivredno preduzeće i drugo privredno društvo koristi za proizvodnju električne energije za prodaju, za sopstvene potrebe ili za pogon postrojenja za svaki kilovat čas proizvedene električne energije u hidroelektranama, i to 2,3%, a u termoelektranama sa recirkulacionim sistemom hlađenja 1,25% na cenu jednog kilovat časa od 3,1951 dinara.

b) Naknada za korišćenje vodnog zemljišta

Član 4.

Naknada za korišćenje vodnog zemljišta utvrđuje se u visini, i to za:

1) izvađeni pesak, šljunak i slično:

(1) iz korita vodotoka, prirodnih i veštačkih akumulacija 51,4082 dinara po 1 m3 izvađenog materijala;

(2) sa zemljišta ugroženog erozijom 64,2523 dinara po 1 m3 izvađenog materijala;

(3) sa poljoprivrednog, šumskog i drugog zemljišta 100,2349 dinara po 1 m3 izvađenog materijala.

2) obavljanje privredne delatnosti, i to za:

Redni broj Namena na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda na teritoriji grada Beograda na teritoriji AP Vojvodina Reka Dunav dinara/m2 1. Otvoreno skladište peska, šljunka, kamena, drugih građevinskih materijala, građe i gotovih proizvoda 265,70 238,79 238,79 Visina naknade 1. Eksploataciju uglja 57,38dinara/m2 57,38dinara/m2 57,38dinara/m2 2. Manipulativni prostor za eksploataciju uglja 4.961,02dinara/ha 4.961,02dinara/ha 4.961,02dinara/ha 3. Obavljanje poljoprivredne delatnosti za livade i pašnjake 679,86dinara/ha 11.366,00dinara/ha 685,77dinara/ha za obradivo poljoprivredno zemljište i za druge namene u oblasti poljoprivrede 4.050,25dinara/ha 16.928,00dinara/ha 4.093,52dinara/ha 4. Izgradnju i korišćenje ribnjaka 29.643,03dinara/ha 31.072,36dinara/ha 29.967,75dinara/ha 5. Izgradnju objekata u koritu vodotoka (vodozahvat, pregrada, mala hidroelektrana – do 10MW) 2.999,05dinara/m2 2.776,89dinara/m2 2.829,29dinara/m2 6. Polaganje i eksploataciju vodova i instalacija za polaganje vodova i instalacija 33,90dinara/po dužnom metru 33,90dinara/po dužnom metru 31,10dinara/po dužnom metru za eksploataciju vodova i instalacija 14,53dinara/po dužnom metru 14,53dinara/po dužnom metru 11,07dinara/po dužnom metru 7. Obavljanje drugih privrednih delatnosti 179,69dinara/m2 159,21dinara/m2 180,46dinara/m2 8. Pristupna saobraćajnica 29,35dinara/m2

Naknada za korišćenje vodnog zemljišta za polaganje i eksploataciju vodova i instalacija prečnika većeg od 0,1m uvećava se srazmerno povećanju njihovog prečnika.

4) postavljanje objekta privremenog karaktera za obavljanje privredne delatnosti, i to:

na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda na teritoriji grada Beograda na teritoriji AP Vojvodina Visina naknade dinara/m2 1.796,87 1.663,76 1.814,64

5) korišćenje vodnog zemljišta za sport, rekreaciju i turizam, i to za:

Redni broj Namena na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda na teritoriji grada Beograda na teritoriji AP Vojvodina Zona I dinara/m2 1. Postavljanjekamp prikolice 17,47 35,05 15,68 od km do km dinara/m2 1. Reka Dunav 860+000 – 880+000 od km do km dinara/m2 1. Reka Dunav – desna obala 1124+375 – 1187+300

Član 7.

Naknada za korišćenje vodnog tela površinske vode za boravak i vodnog zemljišta za privez plovnog objekta (pristani za pretakanje tečnih materija iz plovila, brod, brod- restoran, marine, privezišta, turistički pristani, splav kućice, splav, čamac, molovi i drugi plovni objekti koji se koriste u ugostiteljske, turističke i sportsko – rekreativne svrhe) na teritoriji AP Vojvodina utvrđuje se u visini, i to za:

Redni broj Vodotok Stacionaža Pristani za pretakanje Brod, brod-restoran i sl. Stacionaža (din/m2 eksploatacionog polja) 1. Dunav sve lokacije 14,00 sve lokacije Visina naknade 1. Instalisani kapacitet za snabdevanje vodom stanovništva 104,36 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta 96,64 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta za snabdevanje vodom industrije 104,36 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta 96,64 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta 248,58 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta za snabdevanje vodom ribnjaka 1.076,74 dinara/ha 996,99 dinara/ha 1.088,59 dinara/ha 2. Angažovani kapacitet(ako obveznik plaćanja naknade ima merni uređaj) za snabdevanje vodom stanovništva 1.016,51 dinara/1.000 m3 941,21 dinara/1.000 m3 za snabdevanje vodom industrije 1.016,51 dinara/1.000 m3 941,21dinara/1.000 m3 1.027,76 dinara/1.000 m3 za snabdevanje vodom ribnjaka i drugih korisnika 748,68 dinara/1.000 m3 693,22 dinara/1.000 m3 756,93 dinara/1.000 m3 3. Angažovani kapacitet(ako obveznik plaćanja naknade nema merni uređaj) za snabdevanje vodom ribnjaka i drugih korisnika 7.568,82 dinara/ha

Angažovani kapacitet obveznika plaćanja naknade za snabdevanje vodom stanovništva i industrije koji nema merni uređaj utvrđuje se prema maksimalnoj količini vode koju može zahvatiti svojim instalisanim kapacitetom.

Za isporučenu vodu preko crpne stanice visokog pritiska obveznik plaća i naknadu, i to u visini od:

1) 949,80 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta u crpnoj stanici za svoju površinu na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda;

2) 879,45 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta u crpnoj stanici za svoju površinu na teritoriji grada Beograda;

3) 960,20 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta u crpnoj stanici na teritoriji AP Vojvodina.

Ukoliko vodni objekti iz stava 1. ovog člana zahvataju vodu iz Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav” obveznik plaća i naknadu za korišćenje objekata Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”, u skladu sa članom 27. ove uredbe.

b) Naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema

za navodnjavanje

Član 20.

Naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema za navodnjavanje utvrđuje se, i to za:

Redni broj Namena na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda na teritoriji grada Beograda na teritoriji AP Vojvodina Visina naknade 1. Instalisani kapacitet 949,80dinara/ha 879,45dinara/ha 960,20dinara/ha 2. Angažovani kapacitet ako obveznik plaćanja naknade ima merni uređaj 634,04dinara/1000 m3 587,08dinara/1.000 m3 640,09dinara/1000 m3 ako obveznik plaćanja naknade nema merni uređaj 949,80dinara/ha 879,45dinara/ha 960,19dinara/ha

Za isporučenu vodu preko crpne stanice visokog pritiska obveznik plaća i naknadu, i to u visini od:

1) 949,80 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta u crpnoj stanici za svoju površinu na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda;

2) 879,45 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta u crpnoj stanici za svoju površinu na teritoriji grada Beograda;

3) 960,19 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta u crpnoj stanici na teritoriji AP Vojvodina.

Ukoliko vodni objekti iz stava 1. ovog člana zahvataju vodu iz Hidrosistema „ Dunav – Tisa – Dunav” obveznik plaća i naknadu za korišćenje objekata Hidrosistema „ Dunav – Tisa – Dunav”, u skladu sa članom 28. ove uredbe.

v) Naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema

za uzgoj riba

Član 21.

Naknada za korišćenje vodnih objekata (brana sa akumulacijama i kanala) za uzgoj riba utvrđuje se, i to u visini od:

1) 10.695,10 dinara/ha površine vodnog ogledala pri normalnom nivou vode u akumulaciji i kanalu na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda;

2) 9.902,88 dinara/ha površine vodnog ogledala pri normalnom nivou vode u akumulaciji i kanalu na teritoriji grada Beograda.

g) Naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema

za odvođenje otpadnih voda

Član 22.

Naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema za odvođenje otpadnih voda čiji kvalitet odgovara propisanoj kategoriji prijemnika utvrđuje se, i to za:

Rednibroj Namena na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda na teritoriji grada Beograda Visina naknade dinara/1000 m3 1. Gravitaciono odvođenje 1.077,88 998,04 2. Odvođenje crpljenjem ili kombinovano 2.686,08 2.487,12 3. Odvođenje crpljenjem uz razblaživanje 3.643,03 3.373,16

Član 23.

Pored naknade iz člana 22. ove uredbe za odvođenje otpadnih voda čiji kvalitet na mestu uliva ne odgovara propisanoj kategoriji prijemnika obveznik naknade plaća i naknadu za:

1) svaki m3 upuštene vode u zavisnosti od stepena zagađenosti iznad vrednosti propisanih za odgovarajuću kategoriju prijemnika prema sadržaju zagađujućih materija u efluentu, i to:

Rednibroj Vrsta zagađenja na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda na teritoriji grada Beograda Visina naknade dinara /kg/1000 m3 1. Hemijska potrošnja kiseonika (HPK-bihromat) 1.704,88 1.578,58 2. Suspendovane materije 1.704,88 1.578,58 3. Amonijum jon 5.191,71 4.807,14 4. Ulja, masti (etarski ekstrakt) i belančevine 24.703,08 22.873,23 5. Sulfidi 30.950,37 28.657,75 6. Nitrati 1.133,39 1.049,43 7. Fosfati 9.866,01 9.135,20 8. Natrijum 5.543,25 5.132,64 9. Sulfati 18.231,59 10. Fenoli 32.458,21 11. Arsen 5.243,32 12. Bor 4.921,48

2) svaki m3 upuštene vode u slučaju promenjenih svojstava vode prijemnika iznad propisanih vrednosti i to:

Rednibroj Svojstvo vode prijemnika na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda na teritoriji grada Beograda Visina naknade dinara/1000 m3 1. Boja primetna 542,53 502,34 2. Temperatura preko 30°C 542,53 502,34 3. Ph 1) od 6,8 do 5,0 i 8,5 do 9,5 864,70 800,65 2) od 5,0 do 4,0 i 9,5 do 10,5 1.216,36 1.126,25 3) ispod 4,0 i iznad 10,5 1.704,99 1.578,69

Član 24.

Naknadu iz člana 23. tač. 1) i 2) ove uredbe obveznik plaća u slučaju ako sadržaj oksidabilnih materija upuštenih voda, izražen kao hemijska potrošnja kiseonika (bihromatni), ne prelazi granicu od 150 mg/l.

Ukoliko sadržaj oksidabilnih materija upuštenih voda, izražen kao hemijska potrošnja kiseonika (bihromatni), prelazi granicu od 150 mg/l visina naknade iz člana 23. tač. 1) i 2) ove uredbe uvećava se, i to:

– od 151 – 250 mg/l za 10%;

– od 251 – 500 mg/l za 20%;

– od 501 – 1000 mg/l za 40%;

– od 1001 – 3000 mg/l za 50%;

– preko 3001 mg/l za 75%.

d) Naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema i drugih vodnih objekata za odvođenje otpadnih voda

Član 25.

Naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema i drugih vodnih objekata za odvođenje otpadnih voda na teritoriji AP Vojvodina, u skladu sa Metodologijom obračuna naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata za odvođenje otpadnih voda („Službeni list AP Vojvodina”, broj 3/05), utvrđuje se, i to za:

1) instalisani kapacitet obveznika naknade u visini od:

(1) 1,73 dinara/m3 za obveznike koji ne prečišćavaju otpadne vode;

(2) 0,57 dinara/m3 za objekte Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”, za obveznike koji prečišćavaju otpadne vode;

(3) 1,19 dinara/m3 za objekte meliracionih sistema, za obveznike koji prečišćavaju otpadne vode,

2) angažovani kapacitet (ispuštena količina vode) u visini od:

(1) 0,57 dinara/m3 za objekte Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”;

(2) 1,19 dinara/m3 za objekte meliracionih sistema;

3) uklanjanje sedimenata u visini od 192,66 dinara/m3 za objekte meliracionih sistema;

4) uklanjanje sedimenata u visini od 358,57 dinara/m3 za Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”;

5) uklanjanje i deponovanje toksičnih sedimenata u visini od 1.237,59 dinara/m3;

6) razblaživanje netoksičnih materija u otpadnoj vodi do koncentracija koje će obezbediti primenu vode nizvodno od ispusta u visini od:

(1) 0,27 dinara/m3 za objekte Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”;

(2) 2,67 dinara/m3 za objekte meliracionih sistema;

7) za negativan uticaj neprečišćenih voda izraženih preko organskih materija i ukupnog azota i fosfora u visini od:

Količina otpadnihvoda m3/dan Jedinične cene za negativan uticaj TPS – sekundarni tretman uticaj organskih materija TPTN – tercijalni tretman uticaj azota TPTO – tercijalni tretman uticaj fosfora dinara/GBPK dinara/GN dinara/GP 1.000 0,17 0,34 0,29 1.000 – 5.000 0,13 0,27 0,23 5.000 – 25.000 0,11 0,22 0,19 25.000 – 50.000 0,07 0,19 0,15 > 50.000 0,05 0,17 0,14

8) za biodostupnost, TBD –0,05 dinara/m3.

Radi stimulisanja izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u 2012. godini „faktor vremenskog perioda” iznosi 0,25.

Član 26.

Ako obveznik plaćanja naknade iz čl. 22, 23. i 25. ove uredbe ne vrši merenje količina ispuštenih otpadnih voda, visina naknade se utvrđuje na osnovu izmerenih količina zahvaćene vode.

Ako obveznik plaćanja naknade iz čl. 22, 23. i 25. ove uredbe nema ugrađen merni uređaj za registrovanje količine zahvaćene vode, količina ispuštenih otpadnih voda utvrđuje se na osnovu maksimalnih instalisanih vodozahvatnih kapaciteta.

đ) Naknada za korišćenje vodnih objekata

Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”

Član 27.

Naknada za korišćenje vodnih objekata Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav” za snabdevanje vodom industrije, ribnjaka i drugih korisnika utvrđuje se, i to za:

Redni broj Namena Visina naknade 1. Instalisani kapacitet za snabdevanje vodom industrije 105,43 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta za snabdevanje vodom ribnjaka i drugih korisnika 453,18 dinara/ha za projektovanu površinu 2. Angažovani kapacitet za snabdevanje vodom industrije ako obveznik plaćanja naknade ima merni uređaj 1.027,76 dinara/1.000 m3 za snabdevanje vodom ribnjaka i drugih korisnika ako obveznik plaćanja naknade ima merni uređaj 756,93 dinara/1.000 m3 ako obveznik plaćanja naknade nema merni uređaj 7.568,86 dinara/ha

Angažovani kapacitet obveznika plaćanja naknade iz stava 1. ovog člana industriji koji nema merni uređaj, utvrđuje se prema maksimalnoj godišnjoj količini vode koju može zahvatiti svojim instalisanim kapacitetom.

Član 28.

Naknada za korišćenje objekata Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav” za navodnjavanje utvrđuje se, i to za:

Redni broj Namena Visina naknade 1. Instalisani kapacitet za navodnjavanje zemljišta pod ratarskim kulturama 208,01 dinara/ha za navodnjavanje zemljišta pod povrtarskim kulturama, voćnjacima i drugim višegodišnjim zasadima 289,37 dinara/ha 2. Angažovani kapacitet ako obveznik plaćanja naknade ima merni uređaj 640,09 dinara/1.000 m3 ako obveznik plaćanja naknade nema merni uređaj za navodnjavanje zemljišta pod ratarskim kulturama 736,08 dinara/ha za navodnjavanje zemljišta pod povrtarskim kulturama, voćnjacima i drugim višegodišnjim zasadima 1.185,05 dinara/ha

Član 29.

Naknada za korišćenje kanala Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav” za plovidbu, prema nosivosti teretnog broda, utvrđuje se u visini, i to za:

Nosivostteretnog broda Visina naknadedinara/t Brana na Tisi dinara/kW 0-20 km 21-40 km 41-60 km 1. Instalisani kapacitet 2.559,16dinara/ha 2. Angažovani kapacitet ako obveznik plaćanja naknade ima merni uređaj 190,07dinara/1.000 m3 ako obveznik plaćanja naknade nema merni uređaj 321,71dinara/ha

Ukoliko vodni objekti iz stava 1. ovog člana, zahvataju vodu iz Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”, obveznik plaća i naknadu za korišćenje objekata Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”, u skladu sa članom 24. ove uredbe.

Član 33.

Naknada za korišćenje objekata regionalnih sistema za navodnjavanje i drugih vodnih objekata za snabdevanje vodom industrije, ribnjaka i drugih korisnika utvrđuje se, i to za:

Redni broj Namena Visina naknade 1. Instalisani kapacitet za snabdevanje vodom industrije 497,21 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta za snabdevanje vodom ribnjaka i drugih korisnika 15.062,57 dinara/ha 2. Angažovani kapacitet za snabdevanje vodom industrije ako obveznik plaćanja naknade ima merni uređaj 1.027,76 dinara/1.000 m3 za snabdevanje vodom ribnjaka i drugih korisnika ako obveznik plaćanja naknade ima merni uređaj 526,45 dinara/1.000 m3 ako obveznik plaćanja naknade nema merni uređaj 5.264,58 dinara/ha

Angažovani kapacitet za obveznika plaćanja naknade u industriji koji nema merni uređaj, utvrđuje se prema maksimalnoj godišnjoj količini vode koju može zahvatiti svojim instalisanim kapacitetom.

Ukoliko vodni objekti iz stava 1. ovog člana zahvataju vodu iz Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”, obveznik plaća i naknadu za korišćenje objekata Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”, u skladu sa članom 27. ove uredbe.

Član 34.

Naknada za korišćenje akumulacija i kanala za uzgoj riba utvrđuje se u visini od 10.822,72 dinara/ha površine vodnog ogledala pri normalnom nivou vode u akumulaciji, odnosno kanalu.

Naknada za korišćenje akumulacije i kanala za sportski ribolov utvrđuje se u visini od 5.411,36 dinara/ha površine vodnog ogledala, pri normalnom nivou vode u akumulaciji.

6. Slivna vodna naknada

a) Slivna vodna naknada za poljoprivredno zemljište

Član 35.

Slivna vodna naknada za poljoprivredno zemljište na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda, utvrđuje se prema katastarskom prihodu, i to:

1) po stopi od 498,10 % za pravna lica i po stopi od 435,07 % za fizička lica za:

(1) katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji grada Požarevac, i to: Batovac i opštine Velika Plana, i to: Markovac, obuhvaćene vodnim područjem „Morava”;

2) po stopi od 249,05 % za pravna lica i po stopi od 217,55 % za fizička lica za:

(1) katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji grada Zaječara, i to: Dubočane, Glogovica, Lasovo, Mala Jasikova, Rgotina, Salaš – varoš, Salaš – selo, Velika Jasikova, opštine Petrovac na Mlavi, i to: Bošnjak, Burovac, Busur, Dobrnje, Krvije, Lopušnik, Oreškovica, Tabanovac, Vezičevo, Vošanovac, opštine Boljevac, i to: Boljevac, Podgorac I, Valakonje, Vrbovac, opštine Bor, i to: Slatina, opštine Despotovac, i to: Zlatovo, opštine Svilajnac, i to: Đurinac i opštine Žabari, i to: Brzohode, Četereže, Kočetin, Mirijevo, Polatna, Sibnica, obuhvaćene vodnim područjem „Donji Dunav”;

(2) katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji opštine Aranđelovac, i to: Gornja Trešnjevica, opštine Batočina, i to: Milatovac, Nikšić, opštine Ćuprija, i to: Batinac, Bigrenica, Ivankovac, Kovanica, Paljane, Senje, opštine Despotovac, i to: Dvorište, Jelovac, Lipovica, Panjevac, Ravna Reka, Resavica, Senjski Rudnik, Sladaja, Stenjevac, Strmosten, Židilje, grada Jagodina, i to: Bagrdan (selo), Bagrdan (varošica), Belica, Bresje, Bukovče, Bunar, Crnče, Deonica, Donje Štiplje, Donji Račnik, Dragocvet, Dragoševac, Glavinci, Gornje Štiplje, Gornji Račnik, Ivkovački Prnjavor, Jagodina, Jošanički Prnjavor, Kalenovac, Kolare, Kovačevac, Lovci, Lozovik, Lukar, Medojevac, Međureč, Mišević, Rakitovo, Šantarovac, Siokovac, Slatina, Staro Selo, Strižilo, Šuljkovac, Topola, Trnava, Vinorača, Voljavče, Vranovac, Vrba, opštine Paraćin, i to: Buljane, Donja Mutnica, Gornja Mutnica, Izvor, Klačevica, Šaludovac, Sisevac, Stubica, Zabrega i opštine Velika Plana, i to: Rakinac, obuhvaćene vodnim područjem „Morava”;

3) po stopi od 124,52 % za pravna lica i po stopi od 108,75 % za fizička lica za:

(1) katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji opštine Bajina Bašta, i to: Dobrotin, Donje Zarožje, Draksin, Dub, Gornje Zarožje, Jakalj, Jelovik, Konjska Reka, Kostojevići, Zaglavak, Zaovine, Zlodol, opštine Čajetina, i to: Dobroselica, Jablanica, Semegnjevo, Stublo, opštine Kosjerić, i to: Godečevo I, Godečevo II, opštine Nova Varoš, i to: Akmačići, Amzići, Bistrica, Božetići, Brdo, Bukovik, Burađa, Čelice, Debelja, Draglica, Draževići, Drmanovići, Gornje Trudovo, Jasenovo, Komarani, Kućani, Ljepojevići, Miševići, Negbina, Nova Varoš, Ojkovica, Radijevići, Radoinja, Rutoši, Seništa, Štitkovo, Tisovica, Trulovo, Vilovi, Vraneša, opštine Priboj, i to: Banja, Batkovići, Bučje, Čitluk, Crnuzi, Dobrilovići, Hercegovačka Goleša, Kalafati, Kaluđerovići, Kasidoli, Kratovo, Krnjača, Mažići, Miliješ, Priboj, Pribojska Goleša, Pribojske Čelice, Rača, Ritošići, Sjeverin, Sočice, Strmac, Zabrđe, Zabrnjica, Zaostro, opštine Prijepolje, i to: Aljinovići, Balići, Bare, Biskupići, Bjelahova, Brajkovac, Brodarevo, Brvine, Bukovik, Čauševići, Crkveni Toci, Divci, Donje Babine, Donji Stranjani, Drenova, Đurašići, Dušmanići, Džurovo, Gojakovići, Gornje Babine, Gornje Goračiće, Gornji Stranjani, Gostun, Gračanica, Grobnice, Hisardžik, Hrta, Ivanje, Ivezići, Izbičanj, Jabuka, Junčevići, Kaćevo, Kamena Gora, Karaula, Karoševina, Kolovrat, Koprivna, Kosatica, Koševine, Kovačevac, Kruševo, Kučin, Mataruge, Međani, Milakovići, Mileševo, Miljevići, Milošev Do, Mrčkovina, Muškovina, Oraovac, Orašac, Osoje, Oštra Stijena, Potkrš, Potok, Pravoševo, Prijepolje, Rasno, Ratajska, Sedobro, Seljane, Seljašnica, Skokuće, Slatina, Sopotnica, Taševo, Vinicka, Vrbovo, Zabrdnji Toci, Zalug, Zastup, Zavinograđe, Zvijezd, opštine Sjenica, i to: Bačija, Bagačiće, Bare, Boljare, Božov Potok, Brnjica, Buđevo, Caričina, Čedovo, Cetanoviće, Doliće, Donje Goračiće, Donje Lopiže, Dragojloviće, Draževiće, Družiniće, Dubnica, Dujke, Dunišiće, Fijulj, Gornje Lopiže, Goševo, Kamešnica, Kijevci, Kladnica, Krajinoviće, Krće, Krstac, Mašoviće, Ponorac, Pralja, Raškoviće, Rasno, Raždaginja, Sjenica, Štavalj, Stup, Sugubine, Šušure, Trijebine, Tuzinje, Ugao, Ursule, Uvac, Vapa, Višnjeva, Vrsjenice, Zahumsko, Zaječiće, Žitniće, opštine Tutin, i to: Boroštica, Braćak, Đerekare, Devreč, Leskova, Naboje, Suvi Do i grada Užice, i to: Mokra Gora, obuhvaćene vodnim područjem „Sava”;

(2) katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji opštine Boljevac, i to: Bačevica, Bogovina, Dobro Polje, Dobrujevac, Ilino, Jablanica, Krivi Vir, Lukovo, Mali Izvor, Mirovo, Podgorac II, opštine Bor, i to: Bor I, Bor II, Bučje, Donja Bela Reka, Gornjane, Krivelj, Luka, Oštrelj, Tanda, Topla, Zlot II, Zlot III, opštine Kladovo, i to: Petrovo Selo, Novi Sip, Tekija, opštine Knjaževac, i to: Aldina Reka, Aldinac, Balinac, Balta Berilovac, Bučje, Crni Vrh, Crvenje, Ćuštica, Dejanovac, Donja Kamenica, Donja Sokolovica, Drečinovac, Drvnik, Gabrovnica, Gornja Kamenica, Gornja Sokolovica, Gradište, Inovo, Jalovik Izvor, Janja, Kaličina, Kalna, Kandalica, Lepena, Lokva, Novo Korito, Ošljane, Papratna, Petruša, Pričevac, Radičevac, Ravno Bučje, Repušnica, Šarbanovac, Šesti Gabar, Stanjinac, Staro Korito, Štitarac, Stogazovac, Štrbac, Tatrasnica, Trgovište, Balevac, Vidovac, Vlaško Polje, Vrtovac, Zubetinac, Žukovac, opštine Majdanpek, i to: Crnajka, Debeli Lug, Golubinje, Jasikovo, Leskovo, Rudna Glava, Vlaole, opštine Negotin, i to: Plavna, opštine Pirot, i to: Mirkovci, Šugrin i opštine Žagubica, i to: Bliznak, Breznica, Novarica, Jošanica, Krepoljin, Krupaja, Laznica Selište, Laznica selo, Medveđica, Milanovac, Milatovac, Osanica, Ribare, Sige, Suvi Do, Vukovac, Žagubica, obuhvaćene vodnim područjem „Donji Dunav”;

(3) katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji opštine Aleksandrovac, i to: Aleksandrovac, Bobote, Boturići, Bratići, Bzenice, Dašnica, Dobroljubci, Donja Zleginja, Donji Stupanj, Donji Vratari, Drenča, Garevina, Gornja Zleginja, Gornji Stupanj, Gornji Vratari, Grčak, Jelakci, Kožetin, Koznica, Laćisled, Latkovac, Lesenovci, Leskovica, Ljubinci, Mrmoš, Novaci, Parčin, Pleš, Ploča, Puhovac, Raklja, Rataje, Rogavčina, Rokci, Rudenice, Ržanica, Šljivovo, Stanjevo, Stari – Popovci, Strmenica, Stubal, Subotica, Trnavci, Tržac, Tuleš, Velika Vrbnica, Velika Vrbnica Gornja, Velja Glava, Vitkovo, Vranštica, Vražogrnci, opštine Aleksinac, i to: Aleksinac van varoš, Aleksinac Varoš, Bujmir Aleksinački, Bankovac, Bovan, Česta, Crna Bara, Čukurovac, Dobrujevac, Donja Peščanica, Donji Ljubeš, Glogovica, Gornja Peščanica, Gredetin, Gornji Ljubeš, Jakovlje, Kamenica, Katun, Koprivnica, Korman, Kraljevo, Krušje, Kulina, Lipovac, Ljupten, Loćika, Loznac, Mali Drenovac, Porodin, Prugovac, Radevce, Srezovac, Stanci, Subotinac, Šurić, Trnjane, Vakup, Vitkovac, Vrćenovica, Vukanja, opštine Arilje, i to: Arilje, Bjeluša, Bogojevići, Brekovo, Cerova, Đedovac, Dobrače, Dragojevac, Grdovići, Grivska, Kruščica, Latvica, Mirosaljci, Radobuđa, Radoševo, Severovo, Stupčevići, Trešnjevica, Vigošte – Pogled, Virovo, Visoka, Vrane, opštine Babušnica, i to: Aleksandrovac, Babušnica, Berduj, Berin Izvor, Bogdanovac, Bratiševac, Brestov Dol, Crvena Jabuka, Dol, Donje Krnjino, Draginac, Dučevac, Gorčince, Gornje Krnjino, Grnčar, Izvor, Jasenov Del, Kaluđerovo, Kambelevci, Kijevac, Leskovica, Linovo, Ljuberađa, Malo Bonjince, Masurovci, Mezgraja, Modra Stena, Našuškovica, Ostatovica, Preseka, Provaljenik, Radinjinci, Radoševac, Radosinj, Rakita, Rakov Dol, Raljin, Resnik, Stol, Štrbovac, Strelac, Striževac, Studena, Suračevo, Valniš, Vava, Veliko Bonjince, Vrelo, Vuči Del, Zavidince, Zvonce, opštine Bela Palanka, i to: Bežište, Crnče, Crveni Breg, Divljana, Dolac, Donja Koritnica, Glogovac, Gornja Koritnica, Gornji Rinj, Gradište I, Gradište II, Kosmovac, Krupac, Lanište, Leskovik, Mokra, Šljivovik, Tamnjanica, Toponica, Veta, Vrandol, opštine Blace, i to: Alabana, Barbatovac, Blace, Čučale, Čungula, Donja Draguša, Donja Jošanica, Donja Rašica, Donji Kaševar, Đurevac, Džepnica, Gornja Draguša, Gornja Jošanica, Gornji Kaševar, Grgure, Kačapor, Krivaja, Kutlovac, Lazarevac, Međuhana, Muzaće, Popova, Prebreza, Pretrešnja, Pridvorica, Rašica, Sibnica, Šiljomana, Stubal, Suvaja, Suvi Do, Svarče, Trbunje, Više Selo, Vrbovac, opštine Bojnik, i to: Bojnik, Borince, Brestovac, Crkvice, Ćukovac, Đinđuša, Donje Konjuvce, Dragovac, Dubrava, Gornje Brijanje, Gornje Konjuvce, Granica, Ivanje, Kacabać, Kamenica, Kosančić, Lapotince, Lozane, Magaš Dobra voda, Majkovac, Mijajlica, Mrveš, Obilić, Obražda, Orane, Plavce, Pridvorica, Rečica, Savinac, Slavnik, Stubla, Turjane, Vujanovo, Zeletovo, Zorovac, opštine Boljevac, i to: Rujište, opštine Bosilegrad, i to: Barje, Belut, Bistar, Bosilegrad I, Bosilegrad II, Brankovci, Bresnica, Buceljevo, Crnoštica, Doganica, Donja Lisina, Donja Ljubata, Donja Ržana, Donje Tlamino, Dukat, Gložje, Goleš, Gornja Lisina, Gornja Ljubata, Gornja Ržana, Gornje Tlamino, Grujinci, Izvor, Jarešnik, Karamanica, Milevci, Mlekominci, Musulj, Nazarica, Paralovo, Ploča, Radičevci, Rajčilovci, Resen, Ribarci, Rikačevo, Žeravino, Zli Dol, opštine Brus, i to: Batote, Belo Polje, Blaževo, Bogiše, Boranci, Botunja, Bozoljin, Brđani, Brus, Brzeće, Budilovina, Čokotar, Crvena Jabuka, Đerekari, Domiševina, Donje Leviće, Donji Lipovac, Drenova, Drtevci, Dupci, Gočmanci, Gornje Leviće, Gornji Lipovac, Grad, Gradac, Graševci, Igroš, Iričići, Kneževo, Kobilje, Kočine, Kovizla, Kriva Reka, Lepenac, Livađe, Mačkovac, Mala Grabovnica, Mala Vrbnica, Milentija, Osredci, Paljevštica, Pokrp, Radmanovo, Radunje, Ravni, Ravnište, Razbojna, Ribari, Šošiće, Stanulovići, Strojinci, Sudimlja, Tršanovci, Velika Grabovnica, Vitoše, Vlajkovci, Žarevo, Žilinci, Žiljci, Zlatari, Žunje, opštine Bujanovac, i to: Baraljevac, Biljača, Bogdanovac, Borovac, Božinjevac I, Božinjevac II, Bratoselce, Breznica, Brnjare, Bujanovac, Čar, Dobrosin, Donje Novo Selo, Đorđevac, Drežnica, Gornje Novo Selo, Gramada, Jablanica, Jastrebac, Karadnik, Klenike, Klinovac, Končulj, Košarno, Krševica, Kuštica, Letovica, Levosoje, Ljiljance, Lopardince, Lučane, Lukarce, Malo Buštranje, Muhovac, Negovac, Nesalce, Oslare, Pretina, Pribovce, Rakovac, Ravno Bučje, Rusce, Samoljica, Sebrat, Sejace, Spančevac, Srpska Kuća, Starac, Suharno, Sveta Petka, Trejak, Turija, Uzovo, Veliki Trnovac, Vogance, Vrban, Zarbince, Žbevac, Žuželjica, grada Čačak, i to: Atenica, Baluga (Trnavska), Banjica, Brezovica, Čačak, Goričani, Gornja Gorevnica, Jančići, Jezdina, Ježevica, Kačulice, Kukići, Kulinovci, Lipnica, Loznica, Međuvršje, Milićevci, Miokovci, Mršinci, Pakovraće, Parmenac, Petnica, Premeća, Pridvorica, Prislonica, Rajac, Rakova, Riđage, Rošci, Slatina, Sokolići, Trnava, Vapa, Vidova, Viljuša, Vranići, Vrnčani, Vujetinci, Zablaće, Žaočani, opštine Čajetina, i to: Alin Potok, Branešci, Čajetina, Drenova, Gostilje, Kriva Reka, Ljubiš, Mačkat, Rožanstvo, Sirogojno, Šljivovica, Tripkova, Trnava, Željine, opštine Ćićevac, i to: Braljina, Ćićevac, Grad Stalać, Lučina, Mojsinje, Mrzenica, Pločnik, Pojate, Stalać, Trubarevo, opštine Crna Trava, i to: Bajinci, Bankovci, Brod, Crna Trava, Darkovce, Dobro Polje, Gornje Gare, Gradska, Jabukovik, Kalna, Krivi Del, Mlačište, Ostrozub, Pavličina, Preslap, Rajčetine, Ruplje, opštine Dimitrovgrad, i to: Bačevo, Baljev Dol, Banjski Dol, Barje, Bilo, Braćevci, Brebevnica, Dimitrovgrad, Donja Nevlja, Donji Krivodol, Dragovita, Gojin Dol, Gornja Nevlja, Gornji Krivodol, Gradinje, Grapa, Gulenovca, Iskrovci, Izatovci, Kamenica, Kusa Vrana, Lukavica, Mazgoš, Mojinci, Paskašija, Paskašija – Petačnici, Petačinci – Petašnici, Petrlaš, Planinica, Poganovo, Prača, Protopopinci, Radejna, Senokos, Skrvenica, Slivnica, Smilovci, Trnski Odorovci, Verzar, Visočki Odorovci, Vlkovija, Vrapča, Željuša, opštine Doljevac, i to: Doljevac, Čečina, Kočane, Mekiš, Orljane, Pukovac, Rusna, Šajinovac, Šarlince, opštine Gadžin Han, i to: Čagrovac, Ćelije, Donje Dragovlje, Donji Barbeš, Donji Dušnik, Duga Poljana, Dukat, Gadžin Han, Gare, Gornje Dragovlje, Gornje Vlase, Gornji Barbeš, Gornji Dušnik, Grkinja, Jagličje, Kaletinac, Koprivnica, Krastavče, Ličje, Mali Krčimir, Mali Vrtop, Marina Kutina, Miljkovac, Novo Selo, Ovsinjinac, Ravna Dubrava, Šebet, Semče, Sopotnica, Taskovići, Toponica, Veliki Krčimir, Veliki Vrtop, Vilandrica, opštine Gornji Milanovac, i to: Belo Polje, Berišići, Bogdanica, Brajići, Brđani, Brezna, Brusnica, Donja Crnuća, Donja Vrbava, Donji Branetići, Drenova, Družetići, Gojna Gora, Gornja Crnuća, Gornja Vrbava, Gornji Banjani, Gornji Branetići, Gornji Milanovac, Grabovica, Jablanica, Kalimanići, Kamenica, Klatičevo, Koštunići, Leušići, Lipovac, Ljevaja, Ljutovnica, Ločevci, Lozanj, Lunjevica, Majdan, Nevade, Ozrem, Polom, Pranjani, Prnjavor, Rudnik, Šarani, Semedraž, Sinoševići, Srezojevci, Svračkovci, Takovo, Teočin, Varnice, Velereč, Vraćevšnica, Vrnčani, opštine Ivanjica, i to: Bedina Varoš, Bratljevo, Brezova, Brusnik, Budoželja, Čečina, Dajići, Deretin, Dobri Do, Dubrava, Erčege, Gleđica, Gradac, Ivanjica, Javorska, Komadine, Koritnik, Kosovica, Kumanica, Kušići, Lisa, Luke, Mana, Maskova, Medovine, Međurečje, Močioci, Opaljenik, Osonica, Preseka, Prilike, Radljevo, Ravna Gora, Rokci, Rovine, Šarenik, Sivčina, Smiljevac, Šume, Sveštica, Vasiljevići, Vionica, Vrmbaje, Vučak, opštine Knić, i to: Bajčetina, Balosave, Bare, Bečevica, Borač, Brestovac, Brnjica, Bumbarevo Brdo, Čestin, Dragušica, Dubrava, Grabovac, Grivac, Gruža, Guberevac, Guncati, Kikojevac, Kneževac, Knić, Konjuša, Kusovac, Leskovac, Lipnica, Ljubić, Ljuljaci, Oplanić, Pajsijević, Pretoke, Radmilović, Rašković, Sumorovac, Toponica, Vrbeta, Vučkovica, Zabojnica, Žunje, opštine Knjaževac, i to: Banjski Orešac, Skrobnica, opštine Kosjerić, i to: Bjeloperica, Brajkovići, Cikote, Drenovci, Dubnica, Galovići, Godljevo, Kosjerić (Selo), Kosjerić (Varoš), Makovište I, Makovište II, Mionica, Mrčići, Mušići, Paramun, Pološnica I, Pološnica II, Radanovci, Rosići, Ruda Bukva, Seča Reka, Ševrljuge, Skakavci, Stojići, Subjel, Tubići, grada Kragujevac, i to: Adžine Livade, Beloševac, Ilićevo, Korićani, Male Pčelice, Petrovac, Stanovo, Teferić, Ždraljica, Baljkovac, Botunje, Bukorovac, Cerovac, Čumić, Cvetojevac, Desimirovac, Divostin, Dobrača, Donja Sabanta, Donje Grbice, Donje Komarice, Drača, Dragobraća, Drenovac, Dulene, Đuriselo, Erdeč, Goločelo, Gornja Sabanta, Gornje Grbice I, Gornje Grbice II, Gornje Jarušice, Gornje Komarice, Grošnica I, Grošnica II, Jabučje, Jovanovac, Kamenica, Korman, Kotraža, Kragujevac, Kutlovo, Ljubičevac, Lužnice, Mala Vrbica, Mali Šenj, Maršić, Masloševo, Mironić, Novi Milanovac, Opornica, Pajazitovo, Poskurice, Prekopeča, Ramaća, Resnik, Rogojevac, Šljivovac, Stragari, Trešnjevak, Trmbas, Ugljarevac, Velika Sugubina, Velike Pčelice, Veliki Šenj, Vinjište, Vlakča, grada Kraljevo, i to: Adrani, Bapsko Polje, Bare, Bojanići, Bogutovac, Bresnik, Brezna, Brezova, Bukovica, Bzovik, Cerje, Čibukovac, Čukojevac, Cvetke, Đakovo, Dedevci, Dolac, Dragosinjci, Drakčići, Dražiniće, Drlupa, Gledić, Godačica, Gotovac Gokčanica, Grdica, Jarčujak, Kamenica, Konarevo, Kovači, Kovanluk, Kraljevo, Kruševica, Lađevci, Lazac, Leševo, Lopatnica, Maglič, Mataruge, Meljanica, Metikoš, Milakovac, Milavčići, Miliće, Miločaj, Mlanča, Mrsać, Musina Reka, Obrva, Oplanići, Orlja Glava, Pečenog, Pekčanica, Petropolje, Plana, Polumir, Popovići, Predole, Progorelica, Ratina, Ravanica, Reka, Ribnica, Roćevići, Rudnjak, Rudno, Samaila, Savovo, Sibnica, Sirča, Stanča, Stubal, Tadenje, Tavnik, Tolišnica, Trgovište, Ušće, Vitanovac, Vitkovac, Vrba, Vrdila, Vrh, Zaklopača, Zakuta, Zamčanje, Zasad, grada Kruševac, i to: Bela Voda, Belasica, Bivolje, Boljevac, Bovan, Brajkovac, Buci, Bukovica, Ćelije, Cerova, Čitluk, Crkvina, Dedina, Dobromir, Doljane, Donji Stepoš, Đunis, Dvorane, Gaglovo, Gari, Gavez, Globare, Globoder, Gornji Stepoš, Grevci, Grkljane, Jablanica, Jasika, Jošje, Kamenare, Kaonik, Kapidžija, Kobilje, Komorane, Konjuh, Kruševac, Krušince, Krvavica, Kukljin, Kupci, Lazarevac, Lazarica, Lipovan, Ljubava, Lomnica, Lovci, Lukavac, Mačkovac, Majdevo, Makrešane, Mala Reka, Mala Vrbnica, Mali Šiljegovac, Malo Golovode, Meševo, Modrica, Mudrakovac, Naupare, Padež, Pakašnica, Parunovac, Pasjak, Pepeljevac, Petina, Poljaci, Pozlata, Ribare, Rlica, Rosica, Šanac, Šašilovac, Šavrane, Sebečevac, Sezemče, Slatina, Šogolj, Srndalje, Srnje, Stanci, Štitare, Sušica, Tekija, Trebotin, Trmčare, Velika Kruševica, Veliki Šiljegovac, Veliko Golovode, Vitanovac, Vratare, Vučak, Zdravinje, Zebica, Žabare, Zubovac, opštine Kuršumlija, i to: Babica, Baćoglavac, Barlovo, Belo Polje, Bogujevac, Dabinovac, Đake, Dankoviće, Dedinac, Degrmen, Dešiška, Dobri Do, Donja Mikuljana, Donje Točane, Dubrava, Gornja Mikuljana, Gornje Točane, Grbovnica, Igrište, Ivan Kula, Kastrat, Konjuva, Kosmača, Krčmare, Krtok, Kupinovo, Kuršumlija, Kuršumliska Banja, Kutlovo, Ljuša, Ljutova, Lukovo, Mačja Stena, Mačkovac, Magovo, Mala Kosanica, Maričiće, Markoviće, Matarova, Mehane, Merćez, Merdare, Mirnica, Mrča, Nevada, Novo Selo, Orlovac, Pačarađa, Parada, Pepeljevac, Perunika, Pevaštica, Pljakovo, Prekorađa, Prevetica, Prolom, Rača, Rastelica, Ravni Šort, Rudare, Sagonjevo, Samokovo, Šatra, Sekirača, Selište, Selova, Seoce, Spance, Štava, Svinjište, Tačevac, Tijovac, Tmava, Trebinje, Trećak, Trmka, Trn, Trpeza, Vasiljevac, Veliko Pupavce, Visoka, Vlahinja, Vrelo, Vrševac, Vukojevac, Zagrađe, Žalica, Zebica, Žegrova, Žuč, opštine Lebane, i to: Bačevina, Bošnjace, Buvce, Cekavica, Đenovac, Donje Vranovce, Drvodelj, Geglja, Goli Rid, Gornje Vranovce, Grgurovce, Klajić, Konjino, Krivača, Lalinovac, Lebane, Lipovica, Lugare, Malo Vojlovce, Nova Topola, Novo Selo, Pertate, Petrovac, Popovce, Poroštica, Prekopčelica, Radevce, Radinovac, Rafuna, Šarce, Sekicol, Šilovo, Slišane, Štulac, Šumane, Svinjarica, Togočevce, Veliko Vojlovce, Ždeglovo, grada Leskovac, i to: Babičko, Badince, Barje, Belanovce, Beli Potok, Bistrica, Bobište, Boćevica, Bogojevce, Bojišina, Bratmilovce, Brejanovce, Brestovac, Bričevlje, Brza, Bukova Glava, Bunuša, Čekmin, Čifluk Razgojnski, Crcavac, Crkovnica, Crveni Breg, Čukljenik, Dedina Bara, Dobrotin, Donja Jajina, Donja Lokošnica, Donja Slatina, Donje Brijanje, Donje Krajince, Donja Kupinovica, Donje Sinkovce, Donje Stopanje, Donje Trnjane, Donji Bunibrod, Draškovac, Drćevac, Drvodelja, Dušanovo, Gagince, Gorina, Gornja Jajina, Gornja Kupinovica, Gornja Lokošnica, Gornja Slatina, Gornje Krajince, Gornje Sinkovce, Gornje Stopanje, Gornje Trnjane, Gornji Bunibrod, Gradašnica, Grajevce, Graovo, Grdanica, Grdelica (Selo), Grdelica (Varoš), Guberevac, Igrište, Jarsenovo, Jašunja, Jelašnica, Kaluđerce, Karađorđevac, Kaštavar, Koraćevac, Kovačeva Bara, Kozare, Krpejce, Kukulovce, Kumarevo, Kutleš, Leskovac, Ličin Dol, Lipovica, Mala Biljanica, Mala Grabovnica, Mala Kopašnica, Manojlovce, Međa, Melovo, Milanovo, Miroševce, Mrkovica, Mrštane, Nakrivanj, Navalin, Nesvrta, Nomanica, Novo Selo, Oraovica (kod Grdelice), Orašac, Oruglica, Padež, Palikuća, Palojce, Pečenjevce, Petrovac, Piskupovo, Podrimce, Predejane (Selo), Predejane (Varoš), Presečina, Priboj, Radonjica, Rajno Polje, Ravni Del, Razgojna, Rudare, Šainovac, Šarlince, Sejanica, Šišince, Slatina, Slavujevce, Smrdan, Strojkovce, Stupnica, Suševlje, Svirce, Todorovce, Tulovo, Tupalovce, Turekovac, Velika Biljanica, Velika Grabovnica, Velika Kopašnica, Veliko Trnjane, Vilje Kolo, Vina, Vinarce, Vlase, Vučje, Žabljane, Zagužane, Zalužnje, Živkovo, Žižavica, Zloćudovo, Zlokućane, Zoljevo, opštine Lučani, i to: Beli Kamen, Đerađ, Dljin, Donja Kravarica, Donji Dubac, Dučalovići, Goračići, Gornja Kravarica, Gornji Dubac, Grab, Guberevci, Guča, Kaona, Kotraža, Krivača, Krstac, Lis, Lisice, Lučani, Markovica, Milatovići, Negrišori, Pšanik, Puhovo, Rogača, Rtari, Rti, Tijanje, Turica, Viča, Vlasteljice, Vučkovica, Zeoke, Živica, opštine Medveđa, i to: Bogunovac, Borovac, Bučumet, Čokotin, Crni Vrh, Donja Lapaštica, Donji Bučumet, Drence, Đulekare, Gajtan, Gazdare, Gornja Lapaštica, Grbavce, Gubavce, Gurgutovo, Kapit, Lece, Maćedonce, Mala Braina, Marovac, Medevce, Medveđa, Mrkonje, Negosavlje, Petrilje, Poroštica, Pusto Šilovo, Ravna Banja, Retkocer, Rujkovac, Sijarina, Sijarinska Banja, Sponce, Stara Banja, Stubla, Svirce, Tulare, Tupale, Velika Braina, Vrapce, opštine Merošina, i to: Arbanasce, Bučić, Dešilovo, Devča, Donja Rasovača, Gornja Rasovača, Jug Bogdanovac, Kostadinovac, grada Niša, i to: Bancarevo, Berbatovo, Brenica, Suvi Do, Brzi Brod, Čamurlija, Čukljenik, Donja Studena, Donja Vrežina, Donji Komren, Donji Matejevac I, Donji Matejevac II, Gabrovac, Gornja Studena, Gornja Vrežina, Gornji Matejevac, Hum, Jasenovik, Jelašnica, Kamenica, Knez Selo, Kunovica, Lazarevo Selo, Malča, Medoševac, Niš „Bubanj”, Niš „Ćele Kula”, Niš „Crveni Krst”, Niš „Pantelej”, Niška Banja, Oreovac, Ostrovica, Popovac, Prosek – Manastir, Prva Kutina, Radikina Bara, Rautovo, Ravni Do, Rujnik, Sićevo, Trupale, Vrelo, Vrtište, Vukmanovo, opštine Nova Varoš, i to: Bela Reka, grada Novi Pazar, i to: Aluloviće, Bajevica, Banja, Bare, Batnjik, Bekova, Bele Vode, Boturovina, Brđani, Brestovo, Čašić Dolac, Cokoviće, Deževa, Dojinoviće, Dolac, Doljani, Dragočevo, Dramiće, Golice, Gornja Tušimlja, Goševo, Gračane, Građanoviće, Grubetiće, Hotkovo, Ivanča, Izbice, Jablanica, Janča, Javor, Jova, Kašalj, Koprivnica, Kosuriće, Kovačevo, Kožlje, Kruševo, Kuzmičevo, Leča, Lopužnje, Lukare, Lukarsko Goševo, Lukocrevo, Miščiće, Muhovo, Mur, Negotinac, Novi Pazar, Odojeviće, Oholje, Okose, Osaonica, Osoje, Paralovo, Pasji Potok, Pavlje, Pilareta, Pobrđe, Polokce, Pope, Postenje, Požega, Požežina, Prćenova, Pusta Tušimlja, Pustovlah, Radaljica, Rajčinoviće, Rajčinovićka Trnava, Rajetiće, Rajkoviće, Rakovac, Rast, Šaronje, Šavci, Sebečevo, Sitniče, Skukovo, Slatina, Smilo Vlaz, Srednja Tušimlja, Štitare, Stradovo, Sudsko Selo, Tenkovo, Trnava, Tunovo, Varevo, Vever, Vidovo, Vitkoviće, Vojkoviće, Vojniće, Vranovina, Vučiniće, Vučja Lokva, Zabrđe, Zlatare, Žunjeviće, opštine Pirot, i to: Basara, Bazovik, Bela, Brlog, Cerova, Činiglavci, Dojkinci, Planinica, Gornja Držina, Gostuša, Gradište, Jalbotina, Jelovica, Koprivštica, Krupac, Kumanovo, Mala Lukanja, Mali Jovanovac, Milojkovac, Obrenovac, Oreovica, Pakleštica, Pokrevenik, Rosomač, Rsovci, Rudinje, Slavinja, Srećkovac, Sukovo, Temska, Topli Do, Trnjana, Velika Lukanja, Veliko Selo, Visoka Ržana, Vlasi, Vojnegovac, Zaskovci, opštine Požega, i to: Bakionica, Čestobrodica, Donja Dobrinja, Dražinovići, Duškovci, Glumač, Godovik, Gornja Dobrinja, Gorobilje, Gugalj, Jelen Do, Kalenići, Ljutice, Lopaš, Loret, Mađer, Mala Ježevica, Milićevo Selo, Mršelji, Otanj, Papratište, Pilatovići, Požega, Prijanovići, Prilipac, Radovci, Rasna, Rečice, Roge, Rupeljevo, Srednja Dobrinja, Svračkovo, Tabanovići, Tometino Polje, Tučkovo, Tvrdići, Uzići, Velika Ježevica, Visibaba, Vranjani, Zaselje, Zdravčići, opštine Preševo, i to: Aliđerce, Berčevac, Bujić, Bukarevac I, Bukarevac II, Bukovac, Buštranje, Cakanovac, Cerevajka, Crnotince, Čukarka, Depce, Donja Šušaja, Gare, Golemi Dol, Gornja Šušaja, Gospođince, Ilince, Kurbalija, Ljanik, Mađare, Miratovac, Norča, Oraovica, Pečeno, Preševo, Rajince, Ranatovce, Reljan, Sefer, Slavujevac, Stanevce, Strezovce, Svinjište, Trnava, Žujince I, Žujince II, opštine Prokuplje, i to: Arbanaška, Babin Potok, Babotinac, Bace, Bajčince, Balčak, Balinovac, Bela Voda, Beli Kamen, Belogoš, Belonjin, Berilje, Bogujevac, Bregovina, Bresničić, Bresnik, Bublica, Bučince, Bukuloram, Bulatovac, Đukovac, Dobrotić, Donja Bejašnica, Donja Bresnica, Donja Konjuša, Donja Rečica, Donja Stražava, Donja Toponica, Donja Trnava, Donje Kordince, Donji Statovac, Dragi Deo, Drenovac, Đurovac, Đušnica, Džigolj, Glasovik, Gojinovac, Gornja Bejašnica, Gornja Bresnica, Gornja Konjuša, Gornja Rečica, Gornja Stražava, Gornja Toponica, Gornja Trnava, Gornje Kordince, Gornji Statovac, Grabovac, Gubetin, Jabučevo, Jovine Livade, Jugovac, Kaludra, Klisurica, Končić, Kondželj, Kožince, Kruševica, Mačina, Mađere, Mala Plana, Merovac, Mikulovac, Miljkovica, Mrljak, Mršelj, Nova Božurna, Novi Đurovac, Novo Selo, Obrtince, Pašinac, Pasjača, Pestiš, Petrovac, Piskalje, Pločnik, Potočić, Prekadin, Prekašnica, Prekopuce, Prokuplje, Prokuplje grad, Rankova Reka, Rastovnica, Reljinac, Resinac, Rgaje, Staro selo, Široke Njive, Šišmanovac, Smrdan, Srednji Statovac, Stari Đurovac, Tovrljane, Trnovi Laz, Tulare, Velika Plana, Viča, Vlasa, Vlasovo, Vodice, Zdravinje, Žitni Potok, Zlata, opštine Rača, i to: Adrovac, Borci, Bošnjane, Donja Rača, Donje Jarušice, Đurđevo, Male Krčmare, Miraševac, Popović, Rača, Sipić, Veliko Krčmare, Viševac, Vojinovac, Vučić, opštine Raška, i to: Badanj, Baljevac, Bela Stena, Beoci, Biljanovac, Biniće, Boće, Boroviće, Brvenica, Brvenik, Brvenik Naselje, Crna Glava, Draganići, Gnjilica, Gradac, Jošanička Banja, Karadak, Kaznoviće, Korlaće, Kovači, Kraviće, Kremiće, Kruševica, Kućane, Kurići, Lisina, Lukovo, Milatkoviće, Mure, Nosoljin, Novo Selo, Panojeviće, Pavlica, Piskanja, Plešin, Pobrđe, Pocesje, Radošiće, Rakovac, Raška, Rudnica, Rvati, Sebimilje, Semeteš, Šipačina, Supnje, Tiodže, Trnava, Varevo, Vojmilovići, Zarevo, Žutice, opštine Ražanj, i to: Bračin, Braljina, Cerovo, Grabovo, Maćija, Mađere, Maletina, Pardik, Podgorac, Pretrkovac, Šetka, Skorica, Smilovac, Vitoševac, opštine Rekovac, i to: Bare, Belušić, Beočić, Bogalinac, Brajinovac, Cikot, Dobroselica, Dragovo, Kalenićki Prnjavor, Kaludra, Kavadar, Komarane, Lepojević, Loćika, Lomnica, Maleševo, Motrić, Nadrlje, Oparić, Prevešt, Rabenovac, Ratković, Rekovac, Sekurič, Sibnica, Siljevica, Šljivica, Tečić, Ursule, Velika Kruševica, Vukmanovac, Županjevac, opštine Sjenica, i to: Duga Poljana, Šare, Žabren, opštine Sokobanja, i to: Beli Potok, Blendija, Bogdinac, Cerovica, Čitluk, Dugo Polje, Jošanica, Milušinac, Mužinac, Nikolinac, Poružnica, Resnik, Rujevica, Šarbanovac, Sesalac, Sokobanja, Trgovište, Trubarevac, Vrbovac, Vrmdža, Žučkovac, opštine Surdulica, i to: Alakince, Bacijevce, Binovce, Bitvrđa, Božica, Ćurkovica, Danjino Selo, Dikava, Donje Romanovce, Drajinci, Dugi Del, Dugojnica, Gornja Koznica, Gornje Romanovce, Groznatovci, Jelašnica, Kalabovce, Kijevac, Klisur, Kolunica, Kostroševci, Leskova Bara, Mačkatica, Masurica, Novo Selo, Palja, Rđavica, Stajkovce, Strezimirovci, Suhi Dol, Surdulica, Suvojnica, Topli Do, Topli Dol, Troskać, Vlasina Okruglica, Vlasina Rid, Vlasina Stojkovićeva, Vučadelce, Zagužanje, opštine Topola, i to: Blaznava, Donja Šatornja, Donja Trešnjevica, Gornja Šatornja, Guriševci, Jarmenovci, Manojlovci, Ovsište, Plaskovac, Svetlić, Vinča, Vojkovci, opštine Trgovište, i to: Babina Poljana, Barbace, Crna Reka, Crnovce, Crveni Grad, Dejance, Đerekarce, Donja Trnica, Donji Stajevac, Dumbija, Goločevac, Gornja Trnica, Gornji Stajevac, Gornovac, Kalovo, Kozji Dol, Lesnica, Mala Reka, Margance, Mezdraja, Novi Glog, Novo Selo, Petrovac, Prolesje, Radovnica, Rajčevce, Šajince, Šaprance, Široka Planina, Šumata Trnica, Surlica, Trgovište, Vladovce, Zladovce, opštine Trstenik, i to: Bogdanje, Božurevac, Bresno Polje, Brezovica, Bučje, Čairi, Donja Crnišava, Donji Dubič, Donji Ribnik, Dublje, Golubovac, Gornja Crnišava, Gornji Dubič, Gornji Ribnik, Grabovac, Jasikovica, Kamenjača, Loboder, Lopaš, Lozna, Mala Drenova, Mala Sugubina, Medveđa, Mijajlovac, Milutovac, Odžaci, Okruglica, Omašnica, Osaonica, Pajsak, Planinica, Počekovina, Poljna, Popina, Prnjavor, Rajinac, Riđevštica, Riljac, Rujišnik, Selište, Stari Trstenik, Stopanja, Stragari, Stublica, Tobolac, Trstenik, Ugljarevo, Velika Drenova, Veluće, opštine Tutin, i to: Arapoviće, Baćica, Bujkoviće, Čarovina, Čukote, Delimeđe, Detane, Dobri Dub, Dobrinje, Dolovo, Draga, Dubovo, Dulebe, Ervenice, Glogovik, Gluhavica, Gnila, Godovo, Gornji Crniš, Istočni Mojstir, Jeliće, Jezgroviće, Južni Kočarnik, Koniče, Kovači, Lipica, Lukavica, Melaje, Mitrova, Morani, Namga, Orlje, Ostrovica, Paljevo, Plenibabe, Pokrvenik, Pope, Potreb, Pružanj, Raduhovce, Raduša, Reževiće, Ribariće, Rudnica, Ruđa, Šaronje, Saš, Špiljani, Smoluća, Starčeviće, Tutin, Velje Polje, Veseniće, Vrapče, Zapadni Mojstir, Žirče, Žuče, Župa, grada Užice, i to: Bioska, Bjelotić, Buar, Dobrodo, Drežnik, Drijetanj, Duboko, Gorjani, Gostinica, Gubin Do, Kačer, Kamenica, Karan, Kremna, Krvavci, Lelići, Ljubanje, Nikojevići, Ponikovica, Potočanje, Potpeće, Ravni, Ribaševina, Sevojno, Skržuti, Stapari, Trnava, Užice, Vrutci, Zbojštica, Zlakusa, opštine Varvarin, i to: Bačina, Bošnjane, Cernica, Donji Katun, Donji Krčin, Gornji Katun, Gornji Krčin, Izbenica, Karanovac, Mala Kruševica, Marenovo, Maskare, Orašje, Pajkovac, Parcane, Suvaja, Toljevac, Varvarin (Selo), Varvarin (Varoš), Zalogovac, opštine Vladičin Han, i to: Bačvište, Balinovce, Belanovce, Beliševo, Bogoševo, Brestovo, Dekutince, Donja Koznica, Donje Jabukovo, Dupljane, Džep, Garinje, Gornje Jabukovo, Gramađe, Jagnjilo, Jastrebac, Jovac, Kacapun, Kalimance, Kopitarce, Kostomlatica, Kržince, Kukavica, Kunovo, Lebet, Lepenica, Letovište, Ljutež, Manajle, Manjak, Mazarać, Mrtvica, Ostrovica, Polom, Prekodolce, Priboj, Ravna Reka, Rdovo, Repince, Repište, Ružić, Solačka Sena, Srneći Dol, Stubal, Suva Morava, Tegovište, Urvič, Vladičin Han, Vrbovo, Zebince, Žitorađe, opštine Vlasotince, i to: Aleksince, Batulovce, Boljare, Borin Do, Brezovica, Crna Bara, Crnatovo, Dadince, Dejan, Dobroviš, Donja Lomnica, Donja Lopušnja, Donje Gare, Donji Prisjan, Gložane, Gornja Lomnica, Gornja Lopušnja, Gornji Orah, Gornji Prisjan, Gradište, Gunjetina, Jakovljevo, Jastrebac, Javorje, Komarica, Konopnica, Kozilo, Kruševica, Ladovica, Lipovica, Orašje, Ostrc, Prilepac, Prvojne, Ravna Gora, Ravni Del, Samarnica, Šišava, Skrapež, Sredor, Stajkovce, Stranjevo, Svođe, Vlasotince van varoš, Vlasotince – grad, grada Vranje, i to: Aleksandrovac, Babina Poljana, Barbarušnice, Barelić, Beli Breg, Bojin Del, Bresnica, Bujkovac, Buljesovce, Buštranje, Čestelik, Crni Lug, Crni Vrh, Ćukovac, Ćurkovica, Davidovac, Dobrejance, Donja Otulja, Donje Punoševce, Donje Trebešinje, Donje Žapsko, Donji Neradovac, Vrtogoš, Drenovac, Dubnica, Duga Luka, Dulan, Dupljevo, Golemo Selo, Gornja Otuka, Gornje Puneševce, Gornje Trebešinje, Gornje Kapsko, Gornji Neradovac, Gradnja, Gumerište, Izumno, Katun, Klašnjice, Klisurica, Koćura, Kopanjane, Korbevac, Korbul, Kriva Feja, Kruševa Glava, Kumarevo, Kupinice, Lalince, Lepčince, Leva Reka, Lipovac, Lukovo, Mečkovac, Mijakovce, Mijovce, Milanovo, Milivojce, Moštanica, Nastavce, Nesvrta, Nova Brezovica, Oblička Sena, Ostra Glava, Panevlje, Pavlovac, Preobraženje, Prevalac, Prvonek, Ranutovac, Rataje I, Rataje II, Ribnice, Ristovac, Roždace, Rusce, Sebevranje, Sikirje, Slivnica, Smiljević, Soderce, Srednji Del, Srpsko Margance, Stance, Stara Brezovica, Stari Glog, Strešak, Stropsko, Struganica, Studena, Surdul, Suvi Dol, Tesovište, Tibužde, Toplac, Trstena, Tumba, Urmanica, Uševce, Viževne, Vlase, Vranje I, Vranje II, Vranjska Banja, Vukuševce, Zlatokop, opštine Vrnjačka Banja, i to: Goč, Gračac, Lipova, Novo Selo, Otroci, Podunavci, Rsavci, Ruđinci, Stanišnici, Štulac, Vraneši, Vrnjačka Banja, Vukušica i opštine Žitorađa, i to: Asanovac, Badnjevac, Đakus, Debeli Lug, Donje Crnatovo, Donji Drenovac, Držanovac, Dubovo, Glašnice, Gornje Crnatovo, Gornji Drenovac, Grudaš, Jasenica, Kare, Konjarnik, Lukomir, Novo Momčilovo, Pejkovac, Podina, Rečica, Samarinovac, Smrdić, Stara Božurna, Staro Momčilovo, Studenac, Toponica, Vlahovo, Voljčince, Žitorađa, obuhvaćene vodnim područjem „Morava”.

Član 36.

Slivna vodna naknada za poljoprivredno zemljište na teritoriji grada Beograda, utvrđuje se prema katastarskom prihodu, i to:

1) po stopi od 634,90 % za pravna lica i po stopi od 554,56 % za fizička lica za katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji opštine Lazarevac, i to: Baroševac, Bistrica, Kruševica, Mali Crljeni, Rudovci, Trbušnica, opštine Savski Venac, i to: Savski Venac i opštine Stari Grad, i to: Stari Grad, obuhvaćene vodnim područjem „Beograd”;

2) po stopi od 317,45 % za pravna lica i po stopi od 277,30 % za fizička lica za katastarske opštine koje se nalaze na teritoriji opštine Grocka, i to: Begaljica, Brestovik, Grocka, Kaluđerica, opštine Lazarevac, i to: Arapovac, Mirosaljci, Prkosava, Strmovo, opštine Mladenovac, i to: Velika Ivanča, opštine Palilula, i to: Palilula, Višnjica, opštine Rakovica, i to: Kneževac, Stara Rakovica, opštine Sopot, i to: Drlupa, Rogača, Sibnica, opštine Voždovac, i to: Beli Potok, Jajinci, Kumodraž, Pinosava, Rakovica Selo, Ripanj, Voždovac, Zuce, opštine Vračar, i to: Vračar, opštine Zvezdara, i to: Mali Mokri Lug, Mirijevo, Veliki Mokri Lug, Zvezdara, obuhvaćene vodnim područjem „Beograd”.

b) Slivna vodna naknada za šumsko zemljište

Član 37.

Slivna vodna naknada za šumsko zemljište na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda, utvrđuje se prema katastarskom prihodu, i to:

1) po stopi od 249,05 % za pravna lica i po stopi od 217,55 % za fizička lica za katastarske opštine iz člana 35. stav 1. tačka 1) ove uredbe;

2) po stopi od 124,52 % za pravna lica i po stopi od 108,75 % za fizička lica za katastarske opštine iz člana 35. stav 1. tačka 2) ove uredbe;

3) po stopi od 62,26% za pravna lica i po stopi od 54,38 % za fizička lica za katastarske opštine iz člana 35. stav 1. tačka 3) ove uredbe.

Član 38.

Slivna vodna naknada za šumsko zemljište na teritoriji grada Beograda, utvrđuje se prema katastarskom prihodu, i to:

1) po stopi od 317,45 % za pravna lica i po stopi od 277,30 % za fizička lica za katastarske opštine iz člana 36. stav 1. tačka 1) ove uredbe;

2) po stopi od 158,72 % za pravna lica i po stopi od 138,63 % za fizička lica godišnje, za sve katastarske opštine iz člana 36. stav 1. tačka 2) ove uredbe.

v) Slivna vodna naknada za građevinsko zemljište, objekte saobraćajne infrastrukture i dobra u opštoj upotrebi

Član 39.

Visina slivne vodne naknade za građevinsko zemljište, objekte, odnosno prostor namenjen za obavljanje privredne i druge delatnosti, stambene objekte, objekte saobraćajne infrastrukture i dobra u opštoj upotrebi na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda, utvrđuje se prema prosečnom katastarskom prihodu za katastarsku opštinu u kojoj se to zemljište, odnosno objekti i dobra nalaze, i to u visini dvadesetostrukog iznosa slivne naknade za poljoprivredno zemljište iz člana 35. ove uredbe.

Član 40.

Visina slivne vodne naknade za građevinsko zemljište, objekte, odnosno prostor namenjen za obavljanje privredne i druge delatnosti, stambene objekte, objekte saobraćajne infrastrukture i dobra u opštoj upotrebi na teritoriji grada Beograda utvrđuje se prema prosečnom katastarskom prihodu za katastarsku opštinu u kojoj se to zemljište, odnosno objekti i dobra nalaze, i to u visini dvadesetostrukog iznosa slivne naknade za poljoprivredno zemljište iz člana 36. ove uredbe.

7. Završna odredba

Član 41.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, __ marta 2012. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE, O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje Uredbe o visini naknade za vode za 2012. godinu sadržan je u odredbi člana 191. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), kojom je propisano da visinu naknade za korišćenje vodnog dobra, naknade za ispuštenu vodu, naknade za odvodnjavanje, naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema i slivne vodne naknade utvrđuje Vlada.

II. Razlozi za donošenje uredbe

Zakonom o vodama je propisano da su poslovi od opšteg interesa u oblasti upravljanja vodama koji se finansiraju u skladu sa tim zakonom uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda, uređenje i korišćenje voda, zaštita voda od zagađivanja, izgradnja održavanje i upravljanje melioracionim sistemima, izgradnja održavanje i upravljanje regionalnim i višenamenskim hidrosistemima i ostali poslovi od opšteg interesa (član 150.).

U skladu sa odredbama prednje navedenog Zakona o vodama plaćaju se naknade za vode, i to: naknada za korišćenje vodnog dobra za korišćenje voda i vodnog zemljišta (član 154.), naknada za ispuštenu vodu za neposredno ili posredno ispuštanje vode u recipijent ili javnu kanalizaciju (član 160.), naknada za odvodnjavanje za uređenje vodnog režima zemljišta na melioracionom području, odnosno delu melioracionog područja, odvođenjem suvišnih voda sistemima za odvodnjavanje, kojima upravlja javno vodoprivredno preduzeće (član 169.), naknada za korišćenje vodnih objekata i sistema za korišćenje vodnih objekata: za navodnjavanje i snabdevanje vodom industrije, ribnjaka i drugih korisnika, za prijem i odvođenje otpadnih voda industrije, ribnjaka i drugih korisnika, za plovidbu i druge namene (član 174.), slivna vodna naknada za uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda i uređenje vodnog režima zemljišta na delu podsliva na kome nisu izgrađeni sistemi za odvodnjavanje (član 177.).

Finansiranje poslova od opšteg interesa u oblasti upravljanja vodama u 2012. godini, pored ostalih sredstava, vršiće se i iz sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje vodnog dobra, naknade za ispuštenu vodu, naknade za odvodnjavanje, naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema i slivne vodne naknade.

Prihodi ostvareni od prednje navedenih naknada na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije autonomne pokrajine, su prihod Budžetskog fonda za vode Republike Srbije, a na teritoriji autonomne pokrajine su prihod Budžetskog fonda za vode autonomne pokrajine.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) propisano je da se finansiranje poslova od opšteg interesa u oblasti upravljanja vodama i podsticaja po osnovu Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) u 2012. godini, pored ostalih sredstava, vrši i iz sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije ostvarenih od naknade za korišćenje vodnog dobra, naknade za ispuštenu vodu, naknade za odvodnjavanje, naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema i slivne vodne naknade iznosu od 5.953.600.000 dinara.

Da bi se omogućilo ubiranje sredstava od naknade za korišćenje vodnog dobra, naknade za ispuštenu vodu, naknade za odvodnjavanje, naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema i slivne vodne naknade, neophodnih za finansiranje poslova od opšteg interesa u oblasti upravljanja vodama i podsticaja po osnovu Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2012. godini, potrebno je doneti Uredbu o visini prednje navedenih naknada za 2012. godinu.

III. Sadržaj uredbe

Uredbom o visini naknade za korišćenje vodnog dobra, naknade za ispuštenu vodu, naknade za odvodnjavanje, naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema i slivne vodne naknade za 2012. godinu utvrđuje se visina tih naknada u toj kalendarskoj godini, u skladu sa kriterijumima utvrđenim Zakonom o vodama (član 1.).

Članom 2. do 8. ove uredbe utvrđena je visina naknada za korišćenje vodnog dobra za 2012. godinu, i to članom 3. visina naknada za korišćenje površinskih i podzemnih voda, a odredbama čl. 4. do 8. visina naknada za korišćenje vodnog zemljišta i vodnog tela površinske vode.

Visina naknada za korišćenje površinskih i podzemnih voda, i visina naknada za korišćenje vodnog zemljišta i vodnog tela površinske vode u 2012. godini nisu povećane u odnosu na visinu tih naknada u 2011. godini.

Odredbama člana 9. ove uredbe utvrđena je visina naknada za ispuštenu vodu. Visina naknade za ispuštenu vodu je utvrđena zavisno da li su u pitanju: 1) otpadne vode iz procesa proizvodnje, prerade i prometa nafte i naftnih derivata; crne metalurgije; obojene metalurgije; tekstilne industrije; hemijske industrije; industrije papira, celuloze, kože i tekstila; svinjogojskih farmi; klanične industrije i servisa vozila i mašina; 2) otpadne vode iz brodogradnje, elektroindustrije, industrije gume, termoelektrana sa recirkulacijom, prehrambene industrije, metaloprerađivačke i građevinske industrije; 3) otpadne vode iz drvne i drvnoprerađivačke industrije, proizvodnje i prerade nemetala, proizvodnje i prerade građevinskih materijala i prerade duvana; 4) komunalne otpadne vode koje se sakupljaju u sistemima javne kanalizacije; 5) ostale vrste otpadnih voda; 6) termoelektrane sa otvorenim – protočnim sistemom za hlađenje. Visina naknade za ispušteni vodu povećava se u slučaju da je recipijent zaštićena oblast, i to za: zone sanitarne zaštite izvorišta za 50% i za vodna tela namenjena rekreaciji za 25%.

Visina naknada za ispuštenu vodu u 2012. godini nisu povećane u odnosu na visinu tih naknada u 2011. godini.

Odredbama čl. 10. do 18. ove uredbe utvrđena je visina naknada za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, šumskog zemljišta, građevinskog zemljišta, objekata saobraćajne infrastrukture i drugih dobara u opštoj upotrebi. Ovom uredbom visina tih naknada, u odnosu na 2011. godinu, nije povećana.

Odredbama čl. 19. do 34. ove uredbe utvrđena je visina naknada za korišćenje vodnih objekata i sistema. Visina naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema je utvrđena zavisno od toga da li se za snabdevanje vodom stanovništva, industrije i ribnjaka, za navodnjavanje, za uzgoj riba, za odvođenje otpadnih voda, za plovidbu koriste vodni objekti melioracionih sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje, vodni objekti Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”, vodni objekti regionalnih sistema za navodnjavanje, odnosno drugi vodni objekti. Ovom uredbom visina naknada za korišćenje vodnih objekata i sistema, u odnosu na 2011. godinu, nije povećana.

Odredbama čl. 35. do 40. ove uredbe utvrđena je visina slivne vodne naknade. Slivnu vodnu naknadu, prema Zakonu o vodama plaćaju vlasnici i korisnici nekretnina (poljoprivredno, šumsko, građevinsko zemljišta, saobraćajna infrastruktura, dobra u opštoj upotrebi) na podslivu, na prostoru koji je izvan izgrađenih sistema za odvodnjavanje, što se može smatrati pravednijim rešenjem, jer se na ovaj način obezbeđuju sredstva za uređenje režima voda i na tom prostoru. Visina slivne vodne naknade u 2012. godini nije povećavana u odnosu na visinu te naknade u 2011. godini.

IV. Potrebna finansijska sredstva

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. Analiza efekata akta

U skladu sa revidiranim Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2011. godinu, sa projekcijama za 2012. i 2013. godinu predložene visine naknade za korišćenje vodnog dobra, naknade za ispuštenu vodu, naknade za odvodnjavanje, naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema i slivne vodne naknade za 2012. godinu omogućiće da se na teritoriji Republike Srbije uberu planirana sredstva za finansiranje poslova od opšteg interesa u oblasti upravljanja vodama i za finansiranje i podsticaja po osnovu Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Imajući u vidu da je visina naknada za vode za 2012. godinu utvrđena u skladu sa revidiranim Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2011. godinu, sa projekcijama za 2012. i 2013. godinu, visina tih naknada neće negativno uticati na makroekonomsku stabilnost i kupovnu snagu stanovništva.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11), za finansiranje poslova od opšteg interesa u oblasti upravljanja vodama i podsticaja po osnovu Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 5.953.600.000 dinara.

Prikaz prihoda Budžetskog fonda za vode Republike Srbije za 2012. godinu, po vrstama naknada za vode, dat je u sledećoj tabeli:

Redni broj Naknade za vode Prihod(dinara) 1. Naknada za korišćenje vodnog dobra 2.433.000.000 2. Naknada za ispuštenu vodu 1.569.000.000 3. Naknada za odvodnjavanje 1.274.962.000 4. Naknada za korišćenje vodnih objekata i sistema 331.780.000 5. Slivna vodna naknada 364.858.000 UKUPNO: 5.953.600.000

VI. Stupanje na snagu

Prema članu 120. Ustava Republike Srbije zakoni i drugi propisi i opšti akti stupaju na snagu najranije 8 (osmog) dana od dana objavljivanja, osim ako iz naročito opravdanih razloga nije predviđeno da ranije stupe na snagu. Obzirom na navedeno članom 41. Uredbe je predviđeno da ista stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar