66. sednica Vlade Republike Srbije, 5. mart 2009. godine

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Gordana Ostojić dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za razvoj u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1270/2009

U Beogradu, 5. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 161. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon i 61/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU GLAVNOG INSPEKTORA PORESKE POLICIJE

I

Razrešava se Boris Batarilo dužnosti glavnog inspektora Poreske policije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1270/2009-1

U Beogradu, 5. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 161. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon i 61/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE – GLAVNOG INSPEKTORA PORESKE POLICIJE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Vesna Aleksić za pomoćnika direktora Poreske uprave – glavnog inspektora Poreske policije u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1270/2009-2

U Beogradu, 5. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE

ZA UPRAVLjANjE ODUZETOM IMOVINOM U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Postavlja se Dragana Đorđević za pomoćnika direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1236/2009

U Beogradu, 5. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju („Službeni list SCG”, broj 44/05), Odluke o obrazovanju Komisije Republike Srbije za sprovođenje Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju („Službeni glasnik RS”, broj 69/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ZAMENIKA ČLANA KOMISIJE REPUBLIKE SRBIJE

ZA SPROVOĐENjE KONVENCIJE O ZABRANI RAZVOJA, PROIZVODNjE,

SKLADIŠTENjA I UPOTREBE HEMIJSKOG ORUŽJA I O NjEGOVOM UNIŠTAVANjU

I

Razrešava se Katarina Torbica dužnosti zamenika člana Komisije Republike Srbije za sprovođenje Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju.

II

Imenuje se dr Tatjana Bajić Živić, savetnik, Sektor za programsku zdravstvenu zaštitu i javno zdravlje, Ministarstvo zdravlja, za zamenika člana Komisije Republike Srbije za sprovođenje Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, skladištenja i upotrebe hemijskog oružja i o njegovom uništavanju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1246/2009

U Beogradu, 5. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA STOČARSTVO, BEOGRAD – ZEMUN

I

Razrešava se dr Ratimir Cmiljanić dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za stočarstvo, Beograd – Zemun, zbog prestanka radnog odnosa u Institutu za stočarstvo, Beograd – Zemun.

II

Imenuje se dr Miroslav Žujović, naučni savetnik u Institutu za stočarstvo, Beograd – Zemun, za člana Upravnog odbora Instituta za stočarstvo, Beograd – Zemun.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1272/2009

U Beogradu, 5. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA EKONOMSKIH NAUKA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Instituta ekonomskih nauka u Beogradu, na lični zahtev:

1. dr Milenko Popović;

2. dr Jelica Minić.

II

U Upravni odbor Instituta ekonomskih nauka u Beogradu imenuju se za članove:

1. dr Mirjana Radović Marković, naučni savetnik u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu;

2. dr Srđan Redžepagić, naučni saradnik u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1318/2009

U Beogradu, 5. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Razrešava se Mirjana Nikolić dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za reprezentativne objekte i usluge.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1307/2009

U Beogradu, 5. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Nebojša Ilić za pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za reprezentativne objekte i usluge.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1307/2009-1

U Beogradu, 5. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

Razrešava se Predrag Ejdus dužnosti direktora Narodnog pozorišta u Beogradu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1333/2009

U Beogradu, 5. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

I

Postavlja se mr Zoran Lakićević za pomoćnika ministra za Nacionalni investicioni plan – Sektor za upravljanje projektima sa specifičnim procedurama.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1348/2009

U Beogradu, 5. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

I

Postavlja se Mirjana Ćojbašić za pomoćnika ministra za Nacionalni investicioni plan – Sektor za realizaciju projekata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1347/2009

U Beogradu, 5. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08) a u vezi sa članom 125. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 116/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA

I

Razrešava se Jovica Redžić dužnosti člana Komisije za zaštitu prava, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1363/2009

U Beogradu, 5. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE

I

Razrešava se Vesna Jokanović dužnosti pomoćnika ministra kulture – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra kulture – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1360/2009

U Beogradu, 5. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE

I

Postavlja se Vesna Jokanović na položaj pomoćnika ministra kulture – Sektor za ekonomsko-finansijske poslove, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1361/2009

U Beogradu, 5. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije („Službeni glasnik RS”, broj 12/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

„ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešava se dr Vladimir Đorđević dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1365/2009

U Beogradu, 5. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije („Službeni glasnik RS”, broj 12/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

„ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Imenuje se Dragomir Marković za generalnog direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1365/2009-1

U Beogradu, 5. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o izmenama osnivačkog akta jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću „Geokarta” („Službeni glasnik RS”, broj 99/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA KARTOGRAFIJU „GEOKARTA” D.O.O. BEOGRAD

I

Konstatuje se da je Nenadu Milovanoviću prestala dužnost vršioca dužnosti direktora Privrednog društva za kartografiju „Geokarta” d.o.o. Beograd danom imenovanja novog vršioca dužnosti direktora Privrednog društva za kartografiju „Geokarta” d.o.o. Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1375/2009

U Beogradu, 5. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o izmenama osnivačkog akta jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću „Geokarta” („Službeni glasnik RS”, broj 99/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA KARTOGRAFIJU „GEOKARTA” D.O.O. BEOGRAD

I

Imenuje se Leon Dražić za vršioca dužnosti direktora Privrednog društva za kartografiju „Geokarta” d.o.o. Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1375/2009-1

U Beogradu, 5. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o Centralnom registru obveznika doprinosa za socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, broj 45/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA

CENTRALNOG REGISTRA OBVEZNIKA DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANjE – POSLODAVACA I OSIGURANIKA

I

Postavlja se Milica Danilović za direktora Centralnog registra obveznika doprinosa za socijalno osiguranje – poslodavaca i osiguranika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1382/2009

U Beogradu, 5. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstevnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Univerzitetske dečje klinike, Beograd:

1. dr Boris Stajkovac, predsednik;

2. dr Goran Mihajlović, član;

3. dr sci. med Vesna Malenković, član;

4. doc. dr Dragana Janić, član;

5. doc. dr Zoran Golubović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1380/2009

U Beogradu, 5. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. Zakona o zdravstevnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Univerzitetske dečje klinike, Beograd:

1. Zoran Pažin, predsednik;

2. Srboljub Manasijević, član;

3. doc. dr Željko Smoljanić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1380/2009-1

U Beogradu, 5. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstevnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE, BEOGRAD

I

U Upravni odbor Univerzitetske dečje klinike, Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Dragan Vučović, Klinički centar Srbije;

2. za članove:

1) doc. dr Milovan Dimitrijević, Klinički centar Srbije;

2) mr ph Vesna Ciganović, Klinički centar Srbije;

3) prim. dr Mirjana Raičević, Univerzitetska dečja klinika, Beograd;

4) dr Željko Smoljanić, Univerzitetska dečja klinika, Beograd;

5) prof. dr Svjetlana Maglajlić, Univerzitetska dečja klinika, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1380/2009-2

U Beogradu, 5. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. Zakona o zdravstevnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE, BEOGRAD

I

U Nadzorni odbor Univerzitetske dečje klinike, Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– Nebojša Žugić, dipl. pravnik, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva;

2. za članove:

1) dr Zoran Maričić, Klinički centar Srbije;

2) doc. dr Dragana Bogićević, Univerzitetska dečja klinika, Beograd;

3) dr Vojkan Vukadinović, Univerzitetska dečja klinika, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1380/2009-3

U Beogradu, 5. marta 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar